10
Loboga Hamoi ‘gode’ ilima Nodone Sia:ne Gadosu amola Dafawanedafa Godema Nodone Sia:ne Gadosu
Isala:ili fi dunu! Hina Gode Ea sia: dilima sia:i amo nabima!
E da amane sia:sa, “Eno ga fi dunu ilia hou amoma mae fa:no bobogema! Dilia da mu amo ganodini fofogadigisu dawa:ma:ne hahamosu ba:sea, mae beda:ma! Eno fifi asi gala da beda:mu be dilia mae beda:ma! Amo dunu ilia sia:ne gadosu hou da hamedei. Ilia da iwilaga ifa damuni fasili, ifa hahamosu dunu da amo osole dedesa.
Ilia da amo silifa amola gouli amoga nina: hamosa. Amo da dafasa:besa:le, ilia da gafesi amoga dabagala:sa.
Amo udigili loboga hamoi liligi da sio beda:ma:ne liligi ifabia legei agoane ba:sa. Ilia da sia:mu gogolesa. Amola masunu gogoleiba:le, enoga gaguli ahoa. Ilima mae beda:ma! Bai amo udigili liligi da dili wadela:lesimu da hamedei. Amola dilima hahawane hou iasimusa: hame dawa:.”
Hina Gode! Dunu eno Di agoai da hamedafa esala. Bai Di da Bagadedafa! Amola Dia Dio da gasa bagadedafa!
* Wamolegei Sia: Olelesu 15:4Di da fifi asi gala huluanedafa ilima Hina Bagade. Dunu huluane da Dima nodomu da defea. Fifi asi gala huluane amo ganodini da bagade dawa:su dunu amola hina bagade dunu. Be ilia da Di agoai hamedafa. Di da huluane baligisa.
Ilia huluane da gagaoui agoai. Ilia da ifaga hamoi ogogosu ‘gode’ ilima dawa:su lamu da hamedei.
Ilia loboga hamoi ‘gode’ da silifa (Siba:ini sogega lai) amola gouli (Iufa:se moilai bai bagadega lai) amoga dedeboi. Bagade dawa:su dedesu dunu da amo hahamoi. Amola bagade dawa:su abula amunisu dunu da yoi amola haisewe abula amuni ilima gasisanasisa.
10 Be Di, Hina Gode, Di fawane da Godedafa. Di da Godedafa Esala. Amola Di da Mae Bogole Fifi Ahoanusu Hina Bagade. Di da ougi galea, osobo bagade da fofogosa. Amola fifi asi gala dunu huluane da bagade beda:sa.
11 (Dilia Isala:ili dunu! Fifi asi gala huluane amane olelema, “Ogogosu ‘gode’ da osobo bagade amola mu hame hahamoi. Ilia huluane da wadela:lesi dagoi ba:mu. Ilia da osobo bagadega hame dialebe ba:mu.”)
Hina Godema Gesami Hea:su
12 Hina Gode da Ea gasaga osobo bagade hahamoi. Ea bagade dawa:su amoga E da osobo bagade hahamoi amola mu fadegale gai.
13 Ea sia:beba:le, hano muagado gadodili dialebe da gosa. E da osobo bagade bega: bega: amoga mumobi gaguli misini, gilisisa. E da gibu ganodini ha:ha:na nene gala:ma:ne hamosa. E da Ea liligi ligisisu amoga fo asula ahoa.
14 Dunu da amo gasa bagade hou ba:beba:le, gagaoui agoane ahoa. Dunu da ogogosu loboga hamoi ‘gode’ hamosa, amo ilia dafawaneyale dawa:su hou da hamedei ba:sa. Bai ilia loboga hamoi ogogosu ‘gode’ da hame esala amola hamedei liligi gala.
15 Ilia da hamedei liligi. Amola dunu da ili higamu da defea. Hina Gode da ili wadela:musa: masea, ilia da wadela:lesi dagoi ba:mu. 16 Be Ya:igobe ea Gode da ili agoai hame. E da liligi huluane hahamoi dagoi. E da Isala:ili, Ea fidafa amo hamoma:ne ilegei. Ea Dio da Hina Gode Bagadedafa.
Yuda fi da Mugululi Asi Dagoi Ba:mu
17 Yelusaleme dunu! Ha lai da dilima doagala:lala. Dilia liligi momagema!
18 Hina Gode da dili amo dilia sogega mugululi ga fadegale fasimu. E da dili gougoudane, dilia afae dili soge ganodini esalebe hame ba:mu. Hina Gode da sia:i dagoi.
19 Yelusaleme fi dunu da amane digini wele sia:i, “Ninia da se bagade nabi. Ninia fa:ginisi da uhimu hame dawa:. Ninia da amo se nabasu ganodini baligimu dawa:i be hamedei.
20 Ninia abula diasu da wadela:lesi dagoi. Efe amo da abula diasu la:gi da damui dagoi. Ninia mano huluane da asi dagoi. Ninia abula diasu bu gaguma:ne da dunu hame gala. Logo ga:su abula gosagisimu da dunu hame.”
21 Na da bu adole i, “Ninia ouligisu dunu da gagaoui gala. Ilia da dafai dagoi, amola ninia dunu huluane da afagogoi dagoi ba:sa. Bai ouligisu dunu da Hina Gode Ea fada:i sia: lama:ne amo Ema hame adole ba:sa.
22 Nabima! Sia: da doaga:i dagoi. Fi bagade gagoe (north) gala amo ganodini ha lasu bagade naba. Ilia dadi gagui da Yuda soge wadela:lalu, amo da hafoga:i dunu hame esalebe soge agoane ba:mu. Amola amo ganodini, sigua wa:me fawane esalebe ba:mu.”
23 Hina Gode! Na dawa:! Dunu afae afae huluane da ema misunu hou amoma ouligisu hame gala. E da ea esalusu amoma hina hame gala.
24 Hina Gode! Dia fi dunu ilia hou afadenene hahamoma! Be se iasu baligili ninima mae ima. Amola Dia ougiba:le se baligili mae ima. Bai ninia udigili bogosa:besa:le, ninima asigima.
25 Di sinidigili, fifi asi gala amo da Dima higale nodone hame sia:ne gadosa, ilima ougima. Bai ilia da Dia fi dunu medole legei dagoi. Ilia da nini wadela:lesidafa, amola ilia da ninia soge wadela:lesilalu fisili asi.

*10:7: Wamolegei Sia: Olelesu 15:4