Filibai
Hidadea Sia:
Bolo da amo meloa Filibai moilai bai bagadega esalebe dunuma dedei. Filibai dunu da Ma:sidounia sogebi, Louma soge bagade ganodini esalu. Bolo da Iuloube soge bagade ganodini degabo hawa: hamonanu, e da Filibai Yesu Ea fa:no bobogesu fi, amo sese bugi dagoi. E da se iasu diasu ganodini esaloba, Filibai meloa dedei. Eno Gode Ea hawa: hamosu dunu da ema sia:ga gegeiba:le amola eno dunu ilia ogogole olelebeba:le, e da meloa dedei. Be Bolo da Yesu Gelesu Ea hou noga:le lalegaguiba:le, e da hahawane amola olofoiwane amo meloa dedei. Filibai Yesu Ea fa:no bobogesu fi dunu da ema dafawane esaloma:ne hanai fidisu liligi iasiba:le, amo meloa dedei baidafa da ilima nodomusa: sia:sa. Ilia se nabasea, ilia dogo denesima:ne amola hahawane olofosu hou dawa:ma:ne, Bolo da amo sia: dedei. Ilia da gasa fi hou amola liligi lamu hanai hou yolesili, Yesu Ea fonoboi hou lama:ne, e da ilima sia:i. Ilia da Yesuma madelagi dagoi. Amo hou da Yu Sema nababeba:le hame, be Yesu Ea hou dafawaneyale dawa:beba:le fawane. Filibai meloa dedei da hahawane dogolegele hou, dafawaneyale dawa:su hou, mae mogili gilisisu hou amola Yesu Ea hou mae yolesili, hamonanusu hou bagadewane olelesa. Ninia amo meloa idisia, Bolo da Filibai Yesu Ea fa:no bobogesu fi dunu ilima bagadewane asigisa, amo dawa:sa.
Sia: Dedei
1 Hidadea Sia:...Sia:alalo 1:1-11
2 Hou amo da Boloma Doaga:i...Sia:alalo 1:12-26
3 Esalusu Bai Yesu Gelesu...Sia:alalo 1:27—2:18
4 Dimodi amola Iba:faloudaida:se...Sia:alalo 2:19-30
5 Ha lai Dunu amola
Wadela:i Hou Dawa:ma:ne Sisasu...Sia:alalo 3:1—4:9
6 Bolo amola ea Filibai Dogolegei Dunu...Sia:alalo 4:10-20
7 Dagomu Sia:...Sia:alalo 4:21-23
1
Filibai
Asunasi Dunu Ilia Hou 16:12Bolo amola Dimodi, Yesu Gelesu Ea hawa: hamosu dunu, ania amo meloa dilima dedesa.
Dilia huluane Yesu Gelesuma madelagi dunu, amola Yesu Gelesu Ea fa:no bobogesu fi ouligisu dunu amola fidisu dunu, dilima imunusa: ania dedene iaha. Ninia Ada Gode amola Hina Yesu Gelesu Ea hahawane dogolegele iasu amola olofosu hou, dilima ima:ne na dawa:lala.
Filibai Dunu Fidima:ne Bolo da Sia:ne Gadosu
Eso huluane na da dilia hou dawa:loba, na da Godema nodone sia:sa. 4-5 Musa: degabo na da Gode Ea Sia: ida:iwane gala dilima olelei. Musa:ganini misini wali esoga, na da Gode Sia: olelebeba:le, dilia da mae yolesili, na noga:le fidi. Amaiba:le, na da dili fidima:ne Godema sia:ne gadosea, hahawane sia:ne gadolala. Dilia noga:le fidibiba:le, Gode Ea hahawane dogolegele hawa: dilia dogo ganodini degabo hemoi, da mae yolesili hamonanumu, na dawa:. Yesu Gelesu Ea bu misunu eso amoga, Gode da amo hawa: hamosu dagomu, na dafawaneyale dawa:be. Dilia da na dogolegei dunu. Amaiba:le, na da dilima asigimu da defea. Musa: na da udigili lalu amo esoga, Gode da fidibiba:le, dunu huluane ilia amo sia: gasawane lalegaguma:ne, na da gasawane, moloidafa olelei. Wali na da se iasu diasu ganodini esalebeba:le, na da mae yolesili, amo hou olelelala. Amo olelemusa:, musa: dilia huluane gilisili fidisu, amola wali fidilala. Amaiba:le, na da dilima bagade asigisa. Gode da na ba:su dunu esala! Na da dilima dafawane sia:sa! Na fofagi hou dili huluanema da Yesu Gelesu Ea dogoga maha.
Dilia eno dunuma asigi hou, bagade dawa:su hou amola asigi dawa:suga fofada:su hou, amo da gilisili asigilama:ne, na da Godema sia:ne gadosa. 10 Amane hamosea, dilia da logo ida:iwanedafa amoga masa:ne ilegemusa: dawa:mu. Amasea, Yesu Gelesu Ea bu misunu esoga, dilia dogo ledo hamedei agoane ba:mu, amola dunu huluane da dilima diliwaneya udidimu hamedei ba:mu. 11 Amasea, Yesu Gelesu da hamobeba:le, dilia esalusu da hou ida:iwanedafa amoga nabai ba:mu. Amola amo houba:le, Gode da hadigi amola nodosu lamu.
Esalusu ea Bai da Yesu Gelesu
12 Se nabasu hou da nama doaga:beba:le, eno dunu bagohame ilia Gode Ea sia: nabi dagoi. Dilia amo dawa:mu da defea. 13  Asunasi Dunu Ilia Hou 28:30Louma hina bagade ea diasu sosodo aligisu fi dunu amola eno dunu huluane, ilia na da Yesu Gelesu Ea hawa: hamobeba:le, se iasu diasu ganodini sali, amo dawa:. 14 Amola Yesu Ea fa:no bobogesu dunu bagohame da na se iasu diasu ganodini sali ba:beba:le, Hina Gode Ea hou baligiliwane lalegagusa. Amalalu, ilia mae beda:iwane Gode Ea Sia: olelelala.
15 Mogili da sia:ga gegesu amola mudasu hanaiba:le, olelesa. Be mogili da hou ida:iwane dawa:le olelesa. 16 Ilia da nama asigiba:le noga:le olelesa. Bai ilia dawa:, Gode da nama Ea Sia: ida:iwane gaga:musa:, amo hawa: hamosu nama ilegei dagoi.
17 Be eno, musa: adoi mudasu dunu da ogogolewane, ilisu hou fawane gaguia gadomusa:, Yesu Gelesu Ea hou olelesa. Na da se iasu diasu ganodini esalebeba:le, iliada nama se eno baligiliwane ima:ne dawa:lala. 18 Be mae dawa:ma! Na da hahawane! Mogili da hahawane Yesu Ea hou olelesa. Mogili, ilisu hou fidima:ne ougili olelesa. Be dunu bagohame da Yesu Gelesu Ea hou nababeba:le, na da hame sia:mu. Amola na hahawane hou hame fisimu. 19 Dilia da sia:ne gadolalebeba:le amola Yesu Gelesu Ea A:silibu Hadigidafa Gala da fidilalebeba:le, na da se iasu diasu logo doasibi ba:mu. Na amo dawa:beba:le, mae yolele hahawane ba:mu. 20 Na da mae dafane, wali amola eso huluane, mae beda:iwane, hawa: hamomu bagadewane hanai gala. Na da bogoma:bela:? Na da esaloma:bela:? Mae dawa:ma! Dunu huluane da Yesu Gelesuma nodone dawa:ma:ne, na da hou huluanedafa noga:le hamomu hanai galebe.
21 Na esalusu bai da Yesu Gelesu fawane. Amaiba:le, Na bogosea, na da baligiliwane lamu. 22 Be na da:i da mae bogole esalea, ebeda, na da eno hawa: noga:iwane hamoma:bela:? Amaiba:le, na da adi logoga ahoa:dula:? 23 Na da logo aduna ba:sa! Na da adi logoga ahoa:dula:? Logo afae da na bogole amola Yesu Gelesuma doaga:mu. Na da amo logoga masunu hanai galebe. Bai Yesuma gilisili esalumu da osobo bagadega esalumu bagadewane baligisa. 24 Be na bogosea, dili bu fidimu hamedei ba:mu. Amola dilia na fidisu eno ba:mu da defea. 25 Amaiba:le, na dawa:loba, na da wahadafa hame bogomu. Dilia dafawaneyale dawa:su hou amola hahawane hou da asigilamusa:, na da fidima:ne bu ouesalumu. 26 Amasea, na da dilima bu gousa:musa: masea, dilia da Yesu Gelesuma madelagiba:le amola na fidisu dawa:beba:le, dilia da Yesu Gelesuma baligiliwane nodone dawa:mu.
27 Amaiba:le, liligi bagade dawa:ma! Yesu Gelesu Ea Sia: ida:iwane olelesu liligi, amo defele dilia hou ba:mu da defea. Amane hamosea, na da dilima masea o hame masea, dila hou da gilisili, mae mogili, asigi dawa:su afadafa hamoiwane ba:mu. Na dilia hou gasa gala lelawane, gilisili Gode Ea sia: ida:iwane gala fidima:ne gegenanebe, na da nabimu. 28 Dilima ha lai dunu ilima mae beda:ma. Dilia dogo denesima amola gasawane hamoma. Amo hou ba:sea, dilima ha lai dunu da dili hasalasimu hamedei ba:mu. Bai Gode da dilima hasalasisu hou iaha. 29 Gode da dilima hahawaneba:le, dilia Yesu Gelesuma hawa: hamoma:ne ilegei dagoi. Be amo fawane hame. Be dilia hawa: hamosu eno da Ea hou fidimusa:, se nabalumu. 30  Asunasi Dunu Ilia Hou 16:19-40Wali, na da Gode Ea Sia: Ida:iwane gaga:musa:, gegesea, dili amola gilisili gegenanumu dawa:. Dilia da na musa: gegenanebe ba:i dagoi. Amola na wali mae yolesili gegenana, dilia da nabi.

1:1: Asunasi Dunu Ilia Hou 16:12

1:13: Asunasi Dunu Ilia Hou 28:30

1:30: Asunasi Dunu Ilia Hou 16:19-40