45
Hina Bagade ea Uda Lasu Lolo Nabe Gesami
Na da Hina Bagade ema imunusa:, amo gesami laha.
Na asigi dawa:su da noga:idafa sia: amoga nabai gala.
Noga:i dedesu dunu ea nusi defele
na gona:su da gesami lamusa: momagei diala.
Dia noga:i ba:su da eno dunu ilima ba:su baligisa.
Di da dedenoma:ne sia: dasu dunu gala.
Gode da eso huluane, Dima hahawane hamoi dagoi.
Hina bagade! Dia gegesu gobihei sanawene idiniginisima!
Di da hadigi amola bagadedafa.
Hosi fila heda:le, gasa bagadewane hasalimusa: masa!
Dafawane hou amola moloidafa hou noga:le ouligima.
Di da gasa bagadeba:le, ha lai dunu bagohame hasalimu.
Dia dadi da agesoi noga:idafa.
Ilia da Dia ha lai ilia dogo sosa.
Fifi asi gala dunu da Dia emo bega: dafamu.
* Hibulu 1:8-9Gode da Dima Hinadafa Hou i dagoi.
Amo da eso huluane mae yolele gebewane dialumu.
Dia da moloidafawane Dia dunu ouligisa.
Di da noga:idafa hou hanasa amola wadela:i hou higasa.
Amaiba:le, Gode (Dia Gode) da Di ilegei dagoi.
Amola E da Dima hahawane hou (amo da eno hina bagade ilia hahawane hou
baligisa) bagadedafa i dagoi.
Dia abula amoga ‘me’ amola ‘a:lousi’ ilia gabusiga: da naba.
Hina bagade diasu gaguli gagai ganodini
(‘aifoli’ amoga nina: hamoi) gesami hea:su
amola baidama dusu dunu
ilia da Di nabima:ne hea:lala.
Dia hina bagade diasu sosogo fi gilisisu
amo ganodini da hina bagade ilia
idiwilali da esalebe ba:sa.
Amola Dia fisu lobodafadili la:idi,
Hina Bagade ea udadafa da lelebe ba:sa.
E da gouliga nina: hamosu liligi amoga gaga:i.
10 hina bagade idua! Na sia: nabima!
Dia fidafa amola fi dunu amo gogolema!
11 Di da noga:idafa ba:beba:le, hina Bagade da di hanamu.
E da dia Ouligisu Dunu.
Amaiba:le, Ea sia: nabawane hamoma!
12 Daia fi dunu da dima hahawane dogolegele iasu liligi gaguli misunu.
Bagade gagui dunu da di ili hahawane ba:ma:ne, dima hahawane hamomu.
13 Eno soge hina bagade idiwi da hina bagade diasu ganodini esala.
E da noga:idafa ba:sa.
Ea abula da gouliga gobia ha:i amoga hamoi.
14 Ilia da amo ea noga:idafa abulaga salawene, Hina Bagadema oule ahoa.
Ea fidisu a:fini da ema fa:no bobogesa
amola ilia amolawane da Hina Bagade Ema oule misi dagoi ba:sa.
15 Ilia hahawane bagadewane maha.
Ilia Hina Bagade Ea diasu ganodini golili daha.
16 Na Hina Bagade! Dia mano da bagohame esalebe ba:mu!
Ilia da Dia aowalali amoga fa:no misunu
amola hina bagade hou hamomu.
Amola Di da ili osobo bagade huluane ouligima:ne, ili hamomu.
17 Na da amo gesami hamoiba:le
osobo bagade dunu ilia da Dia hou eso huluane mae fisili dawa:digimu.
Amola eso huluane, mae fisili, dunu huluane da Dima nodonanumu.

*45:6: Hibulu 1:8-9