5
Embo ainmi ainda gebé ari God da Mai da yai piedo eira awa, butu embomaida wasiri bebegae daginegedo eira.
Berari ainmi Iesu awa Keriso gebé edo eira awa, God mi engisina. Edo berari ainmi Mamo dubobudo eira awa, Mamo da engari mamai awa daedo dubobudo eira. Edo kaenane God dubobureite ainda ge okain kera edo era, emi kaenato yai arapa ari gara awa, kaena God da mamai dubobudo era. Nane engo tena aindabé, edo kaena God dubobudo era, ainda ge okain daedo kera edo ara, edo ainda ge okain kera arida bouga itae. Embomai ave God mi engisina, awamanemi butu embomai* butu embomai da moka 1 John 2:15-16da tuda giwo. da wasiri bebegae daginegedo era. Aindabé itomane gebé ari Iesu da yai piedo ewa akuta, inemane butu embomaida wasiri bebegae daginegedo etewa. Aindabé itomane gebé ari Iesu da yai piedo ewa akuta, inemane butu embomaida wasiri bebegae daginegedo etewa. Guriki da ove gaiari indewaeda ge einda awa: ‘Aindabé kaenato gebé ari Iesu da yai piedo era akuta, kaenanemi butu embomaida wasiri bebegae daginegedo etera.’ Embo ainmi butu embomaida wasiri daginegedo eiri? Embo ami Iesu awa God da Mai gebé edo eira, imo akuta butu embomaida wasiri daginegedo eira.
God mi karigesisina, ainda Mai awa wasiri natopo itari tutu.
Embo Iesu Keriso eiwa butuda gupusina. Edo iji ainde ainda buro tuturo eite imo un mi bapataito ari burisina edo amboda ainda betarida ororo butuda wowosisina. Edo imo un mi bapataito ari akuta bae, ata un mi bapataito ari burisina edo daedo ainda ororo butuda wowosisina. Aindabé God da Asisi mi iji berari gebé akuta tedo eira, God da Asisi mi ge eiwa gebémi karigedo eira. Edo rorae tamonde (3) ami Iesu awa God da Mai karigedo era: God da Asisi, un, edo ororo. Edo tamonde (3) emimi ge dá awa karigedo era. Iji jiwae kaenane ge ro embomaimi kaenamonde karigoro gebé edo era. Ata God da karigari ge, ami embomaida ge daginegari. Edo ge eiwa God mi ainda Mai da daoda karigesisina. 10 Embo ainmi ainda gebé ari God da Mai da yai piedo eira awa, domi ge ro God mi ainda Mai da daoda karigesisina awa gebé gido eira. Ata embo ainmi ge ro God mi ainda Mai da daoda karigesisina awa gebé ainyae esira, embo ami “God awa ge pitawa embo,” tesira. 11 Edo God mi ge karigesisina eiwa: God mi kaenato yai wasiri natopo itari pipisisina. Edo ainda Mai awa wasiri eiwa tutu. 12 Embo ainmi Mai awa budo ainda yai isima edo eira, wasiri awa bureira. Ata embo ainmi God da Mai bae awa, wasiri awa bae.
Nongo edo embomaimi God da yai tedogari piari?
13 Nane ove eiwa imondemane ainkainmi gebé ari God da Mai da daoda pipitewa awa gaietena. Nanemi imomane wasiri natopo itari burewa gawate, edo itomane gebé ari matawa God da Mai da daoda piawate, edo itomane gebé ari matawa God da Mai da daoda piawate. Guriki da ove gaiari indewae ge eiwa piae doturitera. ove eiwa gaietena. 14 Edo eiwa kaenato do jinenegari God da yai: edo tedogari ro kaenane God da yai piedo era awa God da jipapa dá ango, ami ingido eira. 15 Edo kaena gari, kaenato tedogari ro ainda yai piedo era awa God mi ingido eira, kaena gari, kaenato tedogari God da yai tedogera, ainda mina awa matu burera.
16 Embo ainmi ainda nameji§ ainda nameji da moka awa ‘ainda gebé ari nameji’. jimbo beyae eiri gira, edo jimbo ami ainda nameji awa betarida kundo mambae, imo ainda nameji awaembo God da yai tedogaina. Ango edo God mi ainda namejida wasiri awa dedegaina. Ge awa awamane embo tena, edo gido awamaneda jimbo bebegae ami betarida kundo mambae. Ata jimbo beyae neneimi embo betarida kundo maundo era. Nanemi imo embo awaembo God da yai tedogatate tae. 17 Wasiri dambu darae berari awa jimbo beyae, ata jimbo beyae nenei ami embo betarida kundo mambae.
John jipapa esisina, kaena God bé akuta tumondebain orote.
18 Kaena gari, embo ave God mi engisina, imo jimbo beyae ae edo eira; ata imo embo ave God mi engisina awa, imo akuta dedegedo eira, edo embo beyae* embo beyae awa Satan da dao nei. mi embo awa tujiae edo eira. 19 Kaena gari, kaena awa God da yaida edo gumbari edo embo beyaemi butu embomai berari awa gisijido eira. 20 Edo kaena gari, God da Mai kaenato yai gupusina, edo ami kaena kondade esiri gari buritera, God bé God bé. Guriki da ge awa ‘embobé’. awa arapa gorote. Awatedo boroko kaena God bé doda itera, edo ainda Mai Iesu Keriso doda daedo. Iesu Keriso Iesu Keriso. Guriki da ge awa ‘Eiwa’. awa God bé edo wasiri natopo itari. 21 Awatedo mamai nato, imomane akuta god nenei tumondebain ainyae. Awara.

*5:4 butu embomai da moka 1 John 2:15-16da tuda giwo.

5:4 Aindabé itomane gebé ari Iesu da yai piedo ewa akuta, inemane butu embomaida wasiri bebegae daginegedo etewa. Guriki da ove gaiari indewaeda ge einda awa: ‘Aindabé kaenato gebé ari Iesu da yai piedo era akuta, kaenanemi butu embomaida wasiri bebegae daginegedo etera.’

5:13 edo itomane gebé ari matawa God da Mai da daoda piawate. Guriki da ove gaiari indewae ge eiwa piae doturitera.

§5:16 ainda nameji da moka awa ‘ainda gebé ari nameji’.

*5:18 embo beyae awa Satan da dao nei.

5:20 God bé. Guriki da ge awa ‘embobé’.

5:20 Iesu Keriso. Guriki da ge awa ‘Eiwa’.