3 John
Eiwa ove tamonde (3) John mi gagurisina.
1
Na, Iesu da embomaida gisijiari emi, imo nato dubobari otawo Gaius de ove eiwa gagurena. Imo bé duboburena.
Nato dubobari otawo, na imo embo benunu tena awa itari kumbari dave batate edo karu itainyae, dave dá ito asisi isira ango. Edo iji ainde nanonameji* nanonameji da moka awa ‘gebé ari nanonameji’. neneimi gundo, imo God matawa gebé edo eta dá ango imo God da gebéda begatada iji matawa pepeta edo eta awa tetera, na do yawa bajinabé etena. Iji ainde nato mamai mamai da moka awa ‘gebé ari embomai teteka’. God da gebéda begatada iji matawa pepeta edo erada bino ingena, ami na do yawa bajinabé bajina nei ro ango bae etena.
Nato dubobari otawo, kondade ari buro ro berari ine nanonameji awaembo, edo daedo nanonameji imo gisi gae awaembo edo eta, imo matawa davebé edo eta. Awamanemi dubobari ito awa Iesu da embomaida yai karigetera. Awawa dave edo inemi embo angogo God da daoda awa kondade matawa eiato awamane idegedo maundo buro ara. Iji ainde awamane idegedo Keriso da bino dave awa karigain maunsitera, awamanemi gebé ae ari embomaida gebé ae ari embomai. Guriki ge einda awa ‘Gentile embomai’, ata Ove Kotopuda atopapasigarimi kotembedo era ainda moka awa ‘embomai ainkain God gebé ae’. yai kondade ari da ji bae. Iji nonde kaena embo angogo kondade ara gido, kaena awamanede daedo dada edo God da gebéda karigari buro kondade ara. Awatedo kaena embo angogo awa ategedo borote.
Edo nane Iesu da embomaida yai ove gagurana, ata Diotrephes, imo awamane gisijiain jipapa edo eira, edo ami natokare ge kera ainyae. 10 Awatedo na gumana gido, nanemi ainda buro angogo edo eira awa arapada karigana, ainda ge bebegae moka itae natokare daoda tedo eira. Awa akuta ae, ata daedo nanonameji etega gumboro ategedo bae edo eira, edo daedo embo neneimi awamane kondade ain jipapa era gido, awamane Iesu da embomaida doregarida awa pieuri dodo idegedo era.
11 Nato dubobari otawo, wasiri bebegae awa ambo ambo eote, ata wasiri dave awa ambo ambo eyo. Embo ainmi dave edo eira awa God da mai, ata embo ainmi beyae edo eira awa God gae. 12 Embo berarimi karigedo era, Demetrius awa embo dave. Edo God da gebé embo awa ambo ambo edo eira, ami daedo arapa karigedo eira embo awa embo dave. Edo nanekare daedo embo awa embo dave karigedo era. Edo imomane awa gari, natokare karigari awa gebé.
13 Nato yai ge jiwae isira, ata nane oveda imonde gigainmi gaiari awa jipapa ae. 14 Ata na tumonda ena awa, imo iji tupo gana edo ingena dombu mina gara eite ge tana.
15 Béga ito yai. Edo natokare otatawo einda itera ami imo ategetera. Edo natokare otatawo ainda itera, awamane da da ategeyo.

*1:3 nanonameji da moka awa ‘gebé ari nanonameji’.

1:4 mamai da moka awa ‘gebé ari embomai teteka’.

1:7 gebé ae ari embomai. Guriki ge einda awa ‘Gentile embomai’, ata Ove Kotopuda atopapasigarimi kotembedo era ainda moka awa ‘embomai ainkain God gebé ae’.