21
Iesu mi ambodanida yai Taiberiasi ubutuda idegesisina.
Einda amboda Iesu tenda ambodanida yai Taiberiasi ubutu* Taiberiasi ubutu da dao nei awa ‘Galili ubutu’. da idegesisina. Edo imo engo awamaneda yai idegesisina: Simon Peter de, Thomas (Ainda dao nei awa Didymus.) de, Nathanael (Imo awa nasi Keina, yai Galili embo.) de, Zebedee da mamai de, ainda ambodani nei tote (2) de, awamane dada esitera. Edo Simon Peter mi awamanede sisina, “Na maundo wo bain ena.” Edo awamanemi ainde sitera, “Nakare imonde daedo mauntera.” Ango edo awamane idegedo burigibé maundo ma doda wowositera, ata muyae ainde awamane wo da ji bae.
Edo sipo matu atesiri, Iesu awa un kora popoda peposisina. Awarata ambodanimi embo awa Iesu gain daritera.
Edo Iesu mi awamanede sisina, “Nato otatawo, imomane wo nei ro bae evita?”
Awamanemi embo ainde mina sitera, “Bae.”
Edo embo ami awamanede sisina, “Itomane monga awa ma demo ipa beda augewo wotari imomane wo bawa.” Ango edo awamane monga augetero wotesiri wo jiwae ekisina. Edo wo jiwaeda bougami esiri monga ma doda dumbari vitari tao ae esitera.
Awatedo ambodani awa Iesu mi dubobé budo eira ami Peter de sisina, “Ouwa Badariǃ” (Iji einda gisida Peter mi ainda ombari kokumbesisina.) ainda ombari kokumbesisina. Ove Kotopuda atopapasigari nenei kotembedo era, aindabé Peter mi wo bari buro edo eira, imo awa gongo itaede. Awarata Peter Iesu da yai mambae gisida, ami ainda ombari ribori omundo unda kekapunya edo Iesu da yai davedo maunsisina. Ata Ove Kotopuda atopapasigari nenei kotembedo era, iji einda gisida Peter mi ainda ombari tamoda akuta kokumbesisina, ata ainda ombari ribori kokumbae. Awatedo iji ainde ine Iesu gosisina, Peter mi ainda ombari ribori bupurimi ipuda bundedo unda kekapunya edo Iesu da yai davedo maunsisina. Edo Simon Peter mi ge awa ingido ainda ombari ribori ipuda bundedo unda kekapunya edo kora popoda davedo mamain esisina. Ata ambodani nenei ma sakade ami monga wode awa dupeite kora popoda guputera. Awamane awa butubé aikamana ae, tepo ribori tega 100 metres ango. Edo iji ainde kora popoda denembedo visido awamanemi yai ainda ni mundu vevera eiri gositera, edo ainda tamonda un wo da (1) edo bread gositera.
10 Edo Iesu mi awamanede sisina, “Wo nenei inemane teka kumbewa awa kundo gumbuwo.”
11 Awatedo Simon Peter maundo mada visido monga wo babain jiwaede beda ari awa dumundo kundo visido kora popoda esisina. Edo wo da ajijigari berari awa 153. Edo wo awa jiwaebé, ata monga awa dendegae. 12 Edo Iesu mi awamanede sisina, “Gumbuwo, sipo rorae indave.” Aindabé awamanemi gositera embo awa Badari, ambodani da ainmi goroba edo embo ainde tedogae, “Imo averi?” 13 Edo Iesu gundo bread kundo awamanede pipisisina. Edo dá ango awamanede wo pipisisina. 14 Edo amboda Iesu betedo tenda erorisina, eiwa iji tamonde (3) imo ainda ambodanida yai idegesisina.
Iesu mi Peter de buro teka pipisisina.
15 Iji ainde awamane sipo rorae injido itae edo, Iesu mi Simon Peter de sisina, “Simon, Jonah da mai, ito dubobari nato yai embobo einda dubobari awa daginegari rita?”
Edo ami ainde sisina, “Een Badari, imo awa gari, na imo duboburena.”
Edo Iesu mi ainde sisina, “Sipu mamai nato undeyo.”
16 Edo Iesu mi iji nei tenda embo ainde sisina, “Simon, Jonah da mai, imo na duboburesita?”
Embo ami ainde sisina, “Een Badari, imo awa gari, na imo duboburena.”
Edo Iesu mi ainde sisina, “Sipumane nato sima dave eyo.”
17 Edo iji neida gagani awa ami embo ainde sisina, “Simon, Jonah da mai, imo na duboburesita?”
Aindabé Iesu mi embo ainde iji neida gagani sisina, “Imo na duboburesita?” Peter dubo vevera esisina. Edo embo ami ainde sisina, “Badari, imo rorae berari awa gari. Imo goteta na imo duboburena.”
Edo Iesu mi embo ainde sisina, “Sipumane nato undeyo. 18 Eiwa awa gebé bajina imonde tena. Iji ainde imo embo teka isite ito ombarijiari imo akuta bundedo esiteta, edo yai nonda imo aimain jipapa eite aundo esiteta. Ata iji ainde imo embo begogo isite ito ipa ududugato embo neimi imo bundedo yai nei nonda imo aimbari jipapa ae ainda imo gisijido kundo aimaina.” 19 Edo ge eiwa Iesu mi sisina, Peter da betari nongo nongo ami taogari God da yai piaini awa arapa esisina. Edo ge eiwa tedo amboda Iesu mi embo ainde sisina, “Na ambo ambo eyoǃ”
20 Edo Peter wareregedo ambodani Iesu mi dubobudo eira awa gosisina. Edo iji ainde ambodani awa Peter ae Iesu de ambo ambo esisina. (Embo awa daedo iji gisi angode awamane turo indarida itero Iesu da opopoda atutumbedo iunte ainde sisina, “Badari, embo ainmi imo gitopoda ipada piain eiri?”) 21 Edo Peter embo awa gido Iesu de sisina, “Edo Badari, embo awa nongo nongo aini?”
22 Edo Iesu mi embo ainde embo ainde awa Peter. sisina, “Edo na embo awa jipapa ano matawa wasiride isirari na egenemana, awa ito bouga ae. Imo na ambo ambo eyo.” 23 Awatedo ge eiwa gebé ari embomai§ gebé ari embomai. Guriki da ge einda awa nanonameji, ata ainda moka awa ‘God da gebé ari embomai’. da yai arapu esisina awa, ambodani eiwa betainyae. Awarata Iesu mi embo awa betainyae ango embo ainde site tae, ata, “Edo na embo awa jipapa ano matawa isirari na egenemana, awa ito bouga ae.”
John mi ainda ao gogumbari ge sisina.
24 Eiwa ambodani emi ge eiwawa karigedo eira edo ge eiwawa gaiesira. Edo nakare awa gari ainda karigari ge awa gebé.
25 Edo daedo Iesu mi rorae nenei jiwae esisina. Edo na kotembetena, edo embomaimi rorae berari awa da da oveda gaiae etera awa, ove gaiari berari awa butu dedemi inono bari tao ae. Awara.

*21:1 Taiberiasi ubutu da dao nei awa ‘Galili ubutu’.

21:7 ainda ombari kokumbesisina. Ove Kotopuda atopapasigari nenei kotembedo era, aindabé Peter mi wo bari buro edo eira, imo awa gongo itaede. Awarata Peter Iesu da yai mambae gisida, ami ainda ombari ribori omundo unda kekapunya edo Iesu da yai davedo maunsisina. Ata Ove Kotopuda atopapasigari nenei kotembedo era, iji einda gisida Peter mi ainda ombari tamoda akuta kokumbesisina, ata ainda ombari ribori kokumbae. Awatedo iji ainde ine Iesu gosisina, Peter mi ainda ombari ribori bupurimi ipuda bundedo unda kekapunya edo Iesu da yai davedo maunsisina.

21:22 embo ainde awa Peter.

§21:23 gebé ari embomai. Guriki da ge einda awa nanonameji, ata ainda moka awa ‘God da gebé ari embomai’.