Fut kale Fol em
Kolosi
Abiw Mutuk Fian em Sios Kawtiw ilo Dabalayemse Fut kale.
1
Fol ne Kulais Yesus em kalan kunum nete te. Nimtew angom? Sunbin-Got e akalem ibolow ete kuw geleweko, nelo galmose kasike. Kame, neso, nakalem nakunum Timoti so, aso nu weng kale Kolosi abiw mutuk fian kasel yulo boko, dabalayemuw te. Feinka! Sunbin-Got e yulo akalem galmose kunum waneng keyemei, yu diwkuw Kulais elo “Fein!”, dengakabiliw kunum waneng kebiliw kasike.
Nukalem Aatim Sunbin-Got em menew ibolow so, akalem ibolow folok so, be yuso boke te!
Fol e Sunbin-Got eso Weng Bakamale em Weng te.
Aso num nukalem Kamok Fian Yesus Kulais em Alew eso weng bokokabuluw ding dim bakate, aso nu yom ibolow fukuneko, diwkuw diwkuw elo “Weso! Seyo!”, dangakabuluw te.* Efesus 1:15,16 Nimtew angom? Aso nu kililuwete: “Kolosi abiw mutuk fian em kunum waneng i Kulais Yesus elo ‘Fein!’, dangeko, kitil ke aluweko, mali Sunbin-Got akalem galmose kunum waneng alik alik ilo ibolow mutuk fian kuw keyemkabiliw kai!”, angbiliwi, nu kilikabuluw kasike. Nimtew angom? Yu diwkuw diwkuw Sunbin-Got em ken eisneng abiil tikin kel memen keyembe eisneng beem dulum elote kalfongeko, beem kulomin ding fenkabiliw kasike. Feinka! Emisik mindak e, Sunbin-Got em Weng Kal Ken Ati be yom dim telei, yu kiliko, fein weng beem kaneloke sang be kilisiliw te.* Efesus 1:13; 1 Fita 1:4 Yu kililina! Weng Kal Ken Ati be bakayem tem bakayem tem de kakabiliw aneng aneng angom alik alik ka kel weng be diwkuw diwkuw dem banban gilase te. Beemdiw, emisik ding dim kabalak e, yom weng be kiliko, Sunbin-Got em yulo kukuyemkabe ibolow folok fian be atemsiliw ding dim bakate, weng be alik alik yom mutuk akati dem ken mak gilakabe te. Aso nukalem aluwkabuluw atew aluwkabe ibolow fian dulewkabuluw kunum Ebafalas e yulo weng ken ati kale fein kukuyemse te. E Kulais em fein aluwbamin kunum keko, yulo dakayemkabe kunum ete te.* Kolosi 4:12; Filemon 23 E aso nulo bokoyemomele: “Sunbin-Finik e Kolosi abiw mutuk fian beem kunum waneng im ibolow tem ka kel ibolow mutuk fian kelew kelew kukuw dukuyemse kai!”, yangse te. Yangei, kaem ding dim elote teleko, aso nu diwkuw diwkuw Sunbin-Got eso weng bakabomi, dakalakabuluw kasike, Sunbin-Got em ibolow fukunin be yom dim ka kel gekeko, bomelei, Sunbin-Finik e fukunin ken kuw so, kiol kuw so, alik alik be yulo fein duyemboka!* Efesus 1:16,17 10 Duyemei, yu ki keko, Sunbin-Got em kiin dim e ibolow kiol kuw kukuw so kakamoliwka! Feinka! E yom kanekabiliw kukuw be atemeko, kakat fian kuw keyemsomi, yom aluwbamin ken ati alik alik be dem ken so kuw kelewsomi, yom Sunbin-Got elo kal kebiliw be atin kuw bamki fian so keloke te. 11 Kesomi, akalem abiil tikin beem kitil fian bete yulo akati yemkitilmoloke te. Yemkitilmolei, ilum ding kabalak e, yu kitil kuw moko, ibolow menew kuw kebomi, em yulo dokoyemoke ding fensomi, kakateko,* Efesus 1:19; 3:16 12 Aatim elo “Weso! Seyo!”, dangboliwka! Nimtew angom? E yulo akalem wiin so amkoko, abiil tikin em ken eisneng mesesem be yuso, em ailbin dim kakabiliw akalem galmose kunum waneng iso, alik alik makuw bongguko, yom dim memen keyemsomelei, “Yu kulokoliw te!”, yangse em mesesem be yu fein kuloliw te.* Efesus 1:11,18
13 Num mililiw em kitil afak bisuluw ding dim bakate, e nulo kulu yemdeko, nulo akalem ibolow mutuk fian dulewkabe Min beem gawman dim kalo yemdeko, ka kel koyemse te.* Iluk 22:53; Efesus 2:2 14 Feinka! Akalem Min be num sili sili nam kukuw beem yan e akalem teing dim weneko, num sili sili nam be sak misim kuw kulu koyemse te.* Efesus 1:7
Kulais em Atin Kuw Wiin Fian em Weng te.
15 Feinka! Nu ki keko, Sunbin-Got elo kiin so ateminba kebuluw kate, akalem Min bete akalem alew em kiskiw takak ki atew ete te. E Sunbin-Got em emisik aul makmak kebomi, mesesem eisneng em talfut kelinba kese ding dim bakate, Yesus e alik alik beem emisik wiin so kak kunum ke alakabe te.* Sion 1:18; 2 Kolin 4:4 16 Sunbin-Got em Min beem teing dim e, Aatim Sunbin-Got e abiil tikin so kawin dim so alik alik beem eisneng be talfut kelewse kale. Fein!
Alik alik num atemkabuluw eisneng so,
mesesem mesesem ateminba kekabuluw eisneng so,
mali kitil so, wiin so, eisneng angom biso,
alik alik dukuse angom beso,
alik alik angom eisneng be e akalem Min beem teing dim elo kuw dukusomi, akalem dim elo kelewse te.
17 Mesesem mesesem angom alik alik be fitewinba sele akate, akalem ete kuw alenale kale.
Akalem ete mesesem mesesem angom alik alik be kilele aluwkabe te.* Sion 1:1; 8:58
18 Akalem ete kal anggil em kak atew keko, bomelei, sios kunum waneng num kak kunum kebe te.
Kilkemin ding dim bakate, e bomi, emisik kunum ke alenale te.
Akalem ete kuaneko, emisik iti baba teinse kunum kese kasike kame,
akalem ete mesesem mesesem angom alik alik beem kak kunum kebe te.* Kalan Kunum 26:23; Efesus 1:22-23; Fitew Dase 1:5
19 Sunbin-Got e akalem ibolow fukunin kuw geleweko, kalfongeko, akalem ibolow tem fian be Min beem ibolow mutuk ka kel abuko, gekse te.* Kolosi 2:9
20 Keko beli, e akalem ibolow fukunin geleweko, Min beem teing dim e kawin dim so, abiil tikin dim so, dim angom alik alik beem mesesem mesesem angom be iti em mit mewso keyemse te. Nimtew angom? Kulais e ais dim kel kuanei, em kaim e buseleko, menew so bin kukuw wese kasike.* Efesus 1:10; 2:16
21 Dil dil e, yu Sunbin-Got elo singam kelewko, ibolow fukunin maka kelewbomi, kukuw wa kuw keemaliw te.* Ulom 5:10; Efesus 2:12 22 Kate, Kulais em ais dim kel kuanse ding dim bakate, e yulo iti Sunbin-Got eso bongguko, em mit mewso koyemse te. Kaneko beli, e yulo akalem wiin so amkoko, moko, Sunbin-Got em kiin dim e kiol kuw sen so banim kais ati kuw duku koyemse te.* Efesus 2:14-16; 5:27 23 Kate, yu yukalem fein ibolow be kilele net kelewko, kitil kuw moko, kanelom ibolow teifuluko, bokoliw te! Yu Sunbin-Got em Weng Kal Ken Ati beem weng ken be kiliko, aluweko, inkal kelinba kesomi, em yangse weng be fein kaneloke e ding fenboliwka! Fein te! Sunbin-Got em Weng Kal Ken Ati be, aneng aneng angom im kasel alik alik im dim bakayem tem bakayem tem de kakabisiliw te. Bakayembiliwi, Fol nakati Weng Ken Ati beem aluwbamin kunum kebi te.
Fol e Sios Kawtiw im Ibolow Fukunkabe em Weng te.
24 Nakunum kumel kunum waneng yutaka! Kame, yom sen elote ne kal anggil ilum kulukabi kate, beem mongom ete ne kalfong fian kulukabi te. Feinka! Kulais em akalem kal anggil sios kunum waneng num dulum elote kuluse kal anggil ilum fian beem atuk kolewse be kame ne banim kelomin kebi te.
25 Yu kililina! Sunbin-Got e aluwbamin fian mak nem teing dim elo dako, nelo sios kunum waneng yom aluwbamin kunum kenemei, ne yulo dakayembomi, Sunbin-Got em weng beem dulum elote “Yu atin kuw kal kelina!”, angomi, kukuyemkabi te.* Efesus 3:2,7-8 26 Sua dak elote teleko, kunum waneng alik alik i akalem ibolow win sang be kal kelewinba kesiliw kate, kameem ding dim bakate, Sunbin-Got e akalem ibolow win sang be em galmose kunum waneng biim kiin dim kel fein kaim dim fitewse te.* Ulom 16:25-26; Efesus 3:5,9 27 Feinka! E akalem ibolow fukunin kuw geleweko, wokmose wiin fian so, auk so kitil so weng be Isalael kawtiw num ibik biliw kawtiw yulo kukuyemse te. Ibolow win sang be kanekote: Kulais e yom mutuk tem ka kel belei, yu em yom dulum elote abiil tikin ka kel dukuse bamki eisneng beem kulokoliw ding fenbiliw te. 28 Num bakayem tem bakayem tem de kakabuluw ding dim bakate, nu Kulais em weng sang be diwkuw diwkuw bakayembomi, num fukunin ken so, kal ken so, alik alik be kuluko, mali ilo yemkitilmoko, tem tem weng bokoyemeko, ilo kukuyemkabuluw te. Nimtew angom? Nu kunum waneng alik alik biim ibolow be kitil keyemomin beem mongom so, biim ibolow e Kulais em kanese beem mongom ete kiol kuw sen so banim keyemeko, ilo Sunbin-Got em mit mewso yemdemomin beem mongom so, mongom alew beem dulum elote aluwkabuluw kasike. 29 Kaneko kasike, Kulais em kitil fian be nelo nemkitilmobelei, ne beem kitil melmel fian keko, kun kuluko, auleko, bukeko, gal keminba keko, aluwkakawkabi te.* Efesus 3:7,20; Filibai 4:13

*1:3: Efesus 1:15,16

*1:5: Efesus 1:13; 1 Fita 1:4

*1:7: Kolosi 4:12; Filemon 23

*1:9: Efesus 1:16,17

*1:11: Efesus 1:19; 3:16

*1:12: Efesus 1:11,18

*1:13: Iluk 22:53; Efesus 2:2

*1:14: Efesus 1:7

*1:15: Sion 1:18; 2 Kolin 4:4

*1:17: Sion 1:1; 8:58

*1:18: Kalan Kunum 26:23; Efesus 1:22-23; Fitew Dase 1:5

*1:19: Kolosi 2:9

*1:20: Efesus 1:10; 2:16

*1:21: Ulom 5:10; Efesus 2:12

*1:22: Efesus 2:14-16; 5:27

*1:25: Efesus 3:2,7-8

*1:26: Ulom 16:25-26; Efesus 3:5,9

*1:29: Efesus 3:7,20; Filibai 4:13