14
Tamizeige yombanu nak ini Yisuyegi ngizi kumuliwili kiling saweliweki kai mabura piyegi koli kelemi, pigi ngizi kumuli pura kozang ono kele kapura. Pi kiling pugu pangkayeng keya pangka onoyengki langai nalik kumuli piyengki ngago si kela yongomo mizi nagani. Pelik, wata nagi purik pangka ma pangka ono miza purikki pi kiling ngago si kela yongomo mizi nagani. Purik nugu ngizi kumulagirik purikke ngangang narik mizagi ono kapura yombanu ngizi kumuli pugura kozang onobokyegirik pi watayendau ono yeik ngeragi yeikyeng ni penangai. Yombanu wata keya ngeragi piyeng mabiyeng nibok yombanu wata ni onobokyegi yang kaiyagi onobokko keya yombanu wata ni onobok yombanu wata keya ngeragi piyeng mabiyeng nibokyegi melebek yowagi onobokko, purik Anotogo piyau mabiyauyegi keli. Ni nangaibek legi ni nazuwagabekyegi melebek yowi. Pi niyegi yawe mizibek ono pi Anotoyegi yawe mizibek, logo pi pugu mizagiyengka kawiye ma yeik miza purik watabi Anotogiyeng kapura pi kawiye walagi ono, purik Anotogo pi luwe wiziweki kelemiyagi langai legi.
Yongkambanu nawiligu kumulirik wok nayeng Anotogi wirege yemaneyeng mizi keya wok nayeng yeikyeng mizi. Keya nawiligu kumulirik wokyeng mabiyeng Anotogi legi wokyeng mabiyeng Anotogi wirege yemaneyeng mizi. Pilik piyengkirik nak nak pugu kumuli pura pangka panura mizi purik nangki wiyeke miza purik ngezebokko iwaka. Yombanu wok nayeng yemaneyeng mizibok Yemizibekki yeikta yongolok meiweki mizibokko. Keya yombanu wok mabiyeng Anotogiyeng mizibok Yemizibekki yeikta yongolok meiweki mizibokko. Keya kazing mabilikmekke yombanu ngeragi nalangai nalangai piyeng mabiyeng nibok Yemizibekki yeikta yongolok meiyagirikki wiyeke mizi, purik ngeragiyengki wiyeke pi Anotoyegi wazono mei yagenda. Keya yombanu ngeragi nalik nayeng nagirikki kiyebuk mizibok, Yemizibekki yeikta yongolok meiyagirikki wiyeke mizi logo pirau Anotoyegi wazono mei yagenda. Teni Yisuyegi ngizi kumuliwiliyaga nakki yolu pura ngezebekkira ono keya ibengkiriktau ngezebokko ngai ono. Teni wik yolu purik teni Yemizibekki wiyeke wik yolu keya teni ibeng puwekkerik teni Yemizibekki wiyeke ibeng logo teni wik yolu ma ibeng miza puriktau teni ngoluk Yemizibekkiwili. Piliktikki wiyeke Kilisi ibeng sa logo ngereke wik yangalek meiya purik wik yoluwili keya ibengwiligirau ngaibek miziweki. 10 Togo iniyaga nakkorau ini kiling ngizi kumuli puwiliyaga nakyegi melebek yowagi ono keya ini kiling ngizi kumuli puwiliyaga nakyegi yang kaiyagi ono, purik teni mabuwili Anotogo ngagozak keleyiweki pigi wirege luwe koyagi. 11 Purik Kapiya Walektikke Yemizibokko pelik kai,
Nogo wameik panu kai, Wangki wok nakka purik mabuwili negi yungke kiliya wiriyagi logo negi wirege ingegereyeng laliyagi logo puwekke mabuwiligi kiliyengko neyegi ni Anoto ngagozak nogoragi kerewiyagibek kisagi, kai. Isaya 45:23
12 Tegi teni mabuwili nak nak pugu mizayengki Anoto ngagozaktaga kerewiyagibekyegi kozak mei keya nangki piyeng miza miza purikki kozak meiyagi.
 
13 Togo teni nakko nakyegi melebek yowi mizi pumok wiyiweki. Segeya ini makngezeyegi langai melebek yowa logo tonugurau teni kiling ngizi kumuli puwili tonugu miziyengko puwili kaile mizibene keleyagi ono kisagirikki kai. 14 Ne Paulu Yemizibek Yisuyegi ngizi kumuli legi nogo kairik ne iwaka, purik watabi nayeng waze ngezeyeng kaile ono kapura tamizeige yombanu nakko ngizi kumulirik watabi nayeng kaile mizi mabura watabi piyeng piyegirik kaile. 15 Tamizeige nugu ngeragi niyengko mizagewiyege ni kiling ngizi kumulibok kuneng mani mabura nugu mizi purago walimizirik ni weik mawinda piyegi keli ono. Kilisigu yombanubokki wiyeke kaile miza legi nugu ngeragi mabiyeng ni purikku Yisuyegi ngizi kumuli puguragi kaile kelemiya nagani. 16 Nugu watabi nayeng pangka mizagiyeng mizi kele kapura tamizeige nak nugu mizageyarikki keriya logo pi Kilisiyegi yang kai mabura piyeng mizi nagani. 17 Purik Anoto, teniyegi ngaibek yeik ngeragi talikyeng nagi ma kai talikyeng nagi miza purikki kai yagenda ono kapura pobilikyengki kai yagenda, Anotogo pangkayeng kai piyeng mizi keya Anoto kiling ya tonuguyeng ngezege sara yolu keya wilik kagowinda kiling mizi, purik piyeng Anotogi Kung Walekpekyaga lewayeng. 18 Logo yombanu Kung Walekpokko ngai wizimowei kazing pilikmekke Kilisiyegi yawe mizibokko Anoto wilik mizibene kelemi keya yongkambanuwiligu pugu miza puragi pangkara kisibene keleyi.
19 Togo teni kang mabiyengke tenigi ngezege yolu puwili kiling wazono yoluweki mizagi piyengka miziweki keya mabilik kang mabiyengke ngizi kumuli nawili kazing kumbekki lewengke kozang sagiyengka miziweki. 20 Anotogo yawe ngizi kumuli nakki yungke mizageya pura nugu ni ngeragi nalangai nalangai piyeng pangka nibektikki wiyeke yawe pura ngela mowiyi nagani. Wameik, ngeragi mabiyeng nagiyengko kapura ngeragi nakko pi kaile mizibene kelemiyagiyeng mizi piyengka ni purik kele kokowa mizi yagenda. 21 Kazing pangka mizagiyeng watayengka kazi koyagi pumok ma kai waingyengka kazi koyagi pumok ma watabi nalangai nalangai ngizi kumulibok kawiye walibene kelemiyagi piyengka kazi koyagi pumok. 22 Nugu puragi talik kumuli miza purik yali Anoto ngezeyaugi tepekke wara yolu. Wilik kagowinda yombanu ngezebokko kumularik pangkara miza logo miza wizigeya kangka pugubokko kuneng mani onobokyegi yolu. 23 Kapura yombanu pugu niyeng ma miziyengki wilek neyau kumulibok piyeng mizi puwekke Anotogo pi kaile miza mei purik pugu miza purik ngizi kumuli puguraga pangkayeng mizayeng miza ono kopong. Keya watabi tonugu ngizi kumuliraga pangkayeng miza ono piyeng mizi piyeng Anotogo kaileyeng meiyeng.