15
Teni yongkambanu ngizi kumuli tonugura kozang puwiliyegirik watabi nalangai nalangai piyeng tonugu pangka nagiyeng kapura purikki wiyeke teni korik teni makngezegiyengki wilik kagowing mizagi ono segeya ngizi kumuli nazuwaga ngizi kumuli pugura kozang onobok wilek neyau logo pi piyeng mizagirik pangka ma kokowa miza legi piyegi saweli keya kuneng pigi purik teni mabuwiligu wageli. Teni makngezeyegi wilik kagowing mizi purik segeya teni nak nak ngizi kumuli nazuwagabekyegi wazono sawelagi piyeng keya pi wilik kagowing mizibene kelemiyagiyengki kumuliweki logo teniyegi pi keriyi puwekke pigi ngizi kumuli pura kozang sibene. Purik Kilisirau korik ngezebekkiweki wilik kagowing kelemiweki wiziya ono. Segeya Kilisiyegi miza pura Kapiya Walektikku kai mabobilik,
Yongkambanuwiligu ni Anotoyegi kaile kisa piyengko ne nela, kai. Ingi Sam 69:9
Watabi Kapiya Walektikke lende miza piyeng mabiyeng teni waligeleyiwekiyeng logo Kapiya Walektikku teni yelakkelek koyagi pura yani keya teni kozanda yani logo teni Anotoyaga ngaiwak weiyagi purikki wilekpek keya ngai yuke yoluweki.
Anoto yelakkelek yolu puragi solorik keya kozang yani puragi solorikku ini mabuwiliyegi kangka menalikpek yani pani mabilik Yisu Kilisigu miza puragi kiriwei, logo ini mabuwili kangka menalikpek kiling kemenak kili wamenara koyimowei Anoto tenigi Yemizibek Yisu Kilisigi Mangobekki yeikta yongolok meiweki.
 
Keriyi, ini nawili Yudawili kani keya ini nawili Yuda onowili logo watabi koru koru nayengkirik ini nawili nalik kumuli miza kele kapura Anotogi yeikta yongolok meiweki nakko nakyegi koli kelemi mabilik Kilisigu ni ngoluk kaile mizageya wiziya puwekke niyegi koli keleniya pilik. Ne pelik kai, Kilisi Yudawiligi yawe mizibek miziweki kayima purik Anotogo ngago Yudawiligi mangowili kiling sawiya pura ngizi lewageliweki, logo purikku walimizarik Anoto ngaigu kai onobek. Keya Kilisi Yudawiligi yawe mizibek miziweki kayima purikku Yuda ono puwili Anotogi yalektagi wiyeke yeik pugura yongolok mei, mabilik Kapiya Walektikke Tawitigu Ingi Samyengkirikke Kilisigu pobilik kai puragi langai lende miza pelik,
Ne Yuda onowiligi tepekka wizimowei niyegi wazono neiyagi keya nogo ingi yeik nugura yongolok meiyagiyeng meiyagi, kai. Ingi Sam 18:49
10 Keya Kapiya Walektikke mawinda pelik kai,
Ini Yuda ono puwili Yuda yongkambanu Anotogo iza puwili kiling wilik kagowing mizi, kai. Utoronomi 32:43
11 Keya Kapiya Walektikke mawinda pobiliktarau kai,
Ini Yuda ono puwili mabuwili Yemizibekyegi ngago wilik kagowingyeng mei keya ini yongkambanu ngabelakpekki pumok mamok ingi yeik pugura yongolok meiyagiyeng mei, kai. Ingi Sam 117:1
12 Keya ngereke Kapiya Walektikke Isayago pelik kai,
Yesi Tawitigi mangobekki ngaimekka mandik nak lewagelagi logo Anotogo mandikpok Yuda ono puwiliyegi ngai wizeibene kelemiyagi keya puwiligu pigi ngalege wilekyeng wiyi keya puwiligu ngai yuke yolu pura pi, kai. Isaya 11:10
13 Anoto ngai yuke yolu puragi solorikku nugu piyegi ngizi kumuli puraga ni kemenak wilik kagowindago kola wizeiweki keleni keya nugu yolu pura kazing ngezege sa yolu pumokko wilak wizeiweki keleni, purik Anotogi Kung Walekpekki kozandago mizagewiyege Anotogo ini yanagi kaiya piyengki yuke yolu pura mawiyarekka yemane si kuni pani.
 
14 Ini ne kiling Yisuyegi ngizi kumuli puwili nogo wameik kumulirik ini kazing pangkamekke mizageya keya inugu mizagi pilik piyengki ini iwaka panu logo ini nakko nak waligelemiwekirik pangka. 15 Kapura kapiya nogo lende miza perikke lang nogo iniyegi kozak yeiya nayeng ne kozang sara wizimowei kawela kaiya purik ini mawinda kumuliweki, purik Anotogi wazono nogo weiyagi langai ono pugu nani purago mizagewiyege ngago pugura orowei miziweki 16 logo ne Yisu Kilisiyegi yawe mizi logo ini Yuda onowiliyegi saweli. Ne Anotoyaga ngago wazono pura kozak kaiyageya wizimowei yombanu yongkambanuwiligi wiyeke Anotoyegi kambokko yawe mizi pilik yawe mizi logo ini Yuda onowili ngago wazono puragi ngizi kumula logo puwekke Anotogi Kung Walekpokko ini kaile nayendau onowili keleyagi logo ini opa pangka panu Anotogo wilik mizagirik maniweki.
17 Tegi negi Yisu Kilisi kiling sawela purago mizagewiyege negi Anotoyegi yawe mizi puragi ne wilikwilikmokko kola. 18-19 Ne watabi nazuwagawiligu mizayengkirau kozak kaiyagi ono, segeya Kilisigu neyegi keleniyarikku nogo kaiyeng keya nogo mizayeng keya watabi ne Anotoyaga kozanda kilimbek miza logo mizi piyeng keya watabi Anoto ngezebokko keke mizayengko Yuda onowili Anotoyegi kerewiyibene keleyarikki ne kozang kozak kai. Peyeng mabiyeng Anotogi Kung Walekpekki kozandago mizayeng. Pilik mizarikku ne kemenak Kilisiyegi langai ngago wazono pura nogo yereng kuna piyeng mabiyengki kozak kai kuna, panga yereng yemane Yirusalem puraga sa wizigeya kozak kai kayimeige panga ngabelak Ilirika meibekke. 20 Watabi wamenak nayeng nogo miziweki kelageya wizagomayeng mabek nogo mizi pura logo pura ngago wazono pura wale ngoluk yongkambanuwiligurau Kilisiyegi langai kerewiya ono pulogo kozak yei kangweki pura. Nogo pilik miziweki keli purik yongkambanuwiligu neyegi ni yeik nakko yawe mizaraga walerik weiya kisa nelegi ne nakkorau ngoluk Kilisiyegi langai ngago wazono pura orowei kang ono pulogo ne kangweki keli. 21 Logo Kapiya Walektikke Isayago kaiya mabobilik lewagela,
Yongkambanu Kilisiyegi langai kozak yeiya ono puwiligu Kilisi keriyagi keya yongkambanu ngago wazonoragi kerewiya ono puwiligu ngago wazono puragi waberek iwaka sagi, kai. Isaya 52:15
 
22 Yawe perago mizarikku ne iniyegi ngezangai keriyi kayimi mange miza. 23 Kapura ne weik yawe negi wale perikkeyeng yeik logo ne weik ulogo kirisimasi kolokngagono iniyegi keriyi lewaweki kelageya wizagomi keya ngoluk lewaweki keli legi, 24 ne panga ngabelak Sepen meibekke kangki logo pulogoweki kunimowei purik iniyegi keriyiweki yereng inuguraga wila wiyagine. Logo ini kiling ngong nayeng wiziya logo nogo kelirik inugu king keya pulangai nayeng kazing negi pulaga kangki lewengki saweliweki nana logo ne ngereke kangkine. 25 Kapura ne lewagine ne perik weik were paka Yirusalem yerengke Yisugiwiligi king nayeng orowei kang. 26 Nogo pilik mizi purik Yisuyegi ngizi kumuli puwili panga ngabelak Maseroniya keya Kirik piyauge puwiligu wilik kagowinda kiling king nayeng Yisuyegi ngizi kumuli paka Yirusalem pulogo yolu puwiliyaga watabi ngelek ono pilik puwiliyegi saweliweki nana legi ne pilik mizi. 27 Wameik nakkorau puwiliyegi pilik miziweki yeiya ono kele kapura ngezewiligu pilik miziweki sawiya. Kapura ngizira pelik, puwili watabi ngelek ono pilik puwiliyegi sawelagiwiligu. Purik Yudawiligu watabi wazono kumbekki Anotoyaga weiya piyeng Yuda ono puwili kiling sanga miza, legi Yuda ono ngizi kumuli puwili Yuda ngizi kumuli puwiliyegi watabi korikwekki piyengka puwiliyegi saweliweki yanagiwiligu. 28 Ne yawe yaka paka Yirusalem king puwiligi wiya piyeng orowei kangki kai pura miza logo puwekke ne panga ngabelak Sepen meibekke kangki logo kunimowei iniyegi keriyi lewagine. 29 Ne iniyegi lewa puwekke ne ini kiling watabi wazono kolokngagono kumbekki Kilisigu ne nana piyeng ini kiling sanga mizagi purik ne iwaka.
30 Ne ini ne kiling Yisuyegi ngizi kumuli puwiliyegi pelik yei, tenigi ngizi kumuli Yemizibek Yisu Kilisiyegi puragi wiyeke keya Anotogi Kung Walekpokko teniyegi teni nakko nakyegi keliweki keli yana puragi wiyeke inugu negi wiyeke Anotoyegi ngayang waberek miziweki ne iniyegi kelegele yei. 31 Inugu waberek mizagirik ngizi kumuli ono pongo ngabelak Yudayabekke yolu puwiligu ne ngangang keleni ma kuneng nana nelegi keya mabilik waberek mizagirik yongkambanu Yisugi pongo Yirusalem yerengke yolu puwili nogo puwiligi king orowei kang peyengki wilik kagowinda kiling weiyagi purikki. 32 Pilik miza logo purik tamizeige Anotogo keli mabura ne iniyegi wilik kagowing yemanera kiling lewagi keya ini kiling pulogo wiziyagi purikku ne kozang yemanera nanagi. 33 Anoto ngezege sa puragi solorik ini mabuwili kiling pulogo wizei pani. Wameik panu.