12
Parpar ke Pol
Ian tongon got tom. Taftawa le biil ti fua e matngan orek got igii, isau le ian orek got tom ini foron nimnibiil ke foron parpar ae Kumguui ka finngas ta iau ini. Ia usum lon nenge kaltu ke Karisito,* Pol i use fafis u tom, aunbiing i tara le, “nenge kaltu ke Karisito” na itikii e sangful ini fet e bet pakanini, God i lame pes ta u una fatuul u e kukulii. Biil ia usum, God i kep u turan pununfo le tanwa sau. Biil ia usum, God sau i usum. Ma ia usum le kaltu igii, God i tel pes ta u una Paradais. Taftawa le ini pununfo le tanwa, biil ia usum, God sau i usum. God i tel pes ta u una Paradais, ma ka ongen foron tier ae biil ifasi rin fatof u ini ti orek, ma God biil i mangte u isi in fas fanu ini. Ian got ini matngan kaltu arae, isau le iau tom, ian got sau ini foron tier ae i finngas u le biil ti rakrakai kiak. Male ian ier isi got, ke biil ian arae nenge talos, wara le ian orek tekentu tom. Isau le biil ian tel u arae, isi biil tikas in lala bulat lo iau wara na orek got kiak sau, biil. Ia ier sau le fanu rin par failiim iau namin orek kiak ke na foim kiak.
Pol i Laes aunbiing biil ti Rakrakai Kia
Isau le, isi gong ia lala sik asang ini pirpiran parpar ae ia par ta u, God ka suaf ufu nenge angelo ke Satan isi in ta fangungut usuf iau, arae nenge sin au ae i famam rup na pununfong. Fatuul ia sising ta le Kumguui in tel ufu koseng iau. Isau le ka kiliis iau aragii, “Famais kiak i laumet ma ifasi lo wo. Wara le, rakrakai kiak i laumet kanaka na aunbiing biil ti rakrakai kiam.” Pesu, ian lala laes ma iak got aunbiing biil ti rakrakai kiak, isi rakrakai ke Karisito ik kiis lo iau. 10 Ia laes tom aunbiing biil ti rakrakai kiak, ke aunbiing ri use falaulau iau, aunbiing ia tafe tatawin, aunbiing ri ta fangungut sing iau, ke na foron rakrakai na aunbiing, wara ia tel foim ke Karisito. Wara le, aunbiing biil ti rakrakai kiak, ke ia rakrakai tom.
Tara Wolwol ke Pol isi Fan Korin
11 Ia orek ta arae nenge talos, isau le gam tom gam tel iau ke ia ka orek ta aragii. Taftawa le ia kaltu foes, isau le ifasi gamek usefages ta iau, wara le biil ia fabiro kanaka lon foron aposel ae ri foteng ri la le, “foron aposel kausi.” 12 Ia fatapiek ta foron fakileng, foron tier an fabitit ke foron rakrakai na foim na fatpoto gam, ma ia tel u ini sinangun tifat na foron tatawin. Foron tier ae, i finngas u le ia nenge aposel tekentu. 13 Isi sani gam ka wol le ia puris gam? Itikii sau e tier ae biil ia tel u lo gam, ae ia tel ta u lon fale uh na tom unune: Biil ia sising ta gam isi ti falupes. Kiskam, gam wol ufu sinang laulau kiak!
14 Igii ia ka geges isi laum gam, fatuul u mang e aunbiing. Ma biil ian to sising gam isi ti falupes, wara le, ia ier isi gam, ma biil e foron minmara gam, biil. Wara le, berberat biil ifasi rin luuluun ken foron temri ke foron tinri, biil. Foron temri ke foron tinri rin luuluun ken berberat kiri. 15 Pesu, ian lala laes tom isi ian ta foron tier tikii kiak, ke liu kiak sabin isi gam. Male ia lala ier isi gam, ke arafah, famais kimi usuf iau, ik fabiro mang? 16 Gam usum le, biil ia sising ta gam isi ti falupes, isau le fal lo gam ri tara le ia fabal pes ta foron tier sing gam ini foron garan kiak. 17 Kol, ia fabal pes ta ti tier sing gam, aunbiing ia wuun ta fale fanu usuf gam? 18 Ia piispiis ta Taitus isi in la unaismi, ma ia ka wuun nenge tualikmem sabin tura. Arafah, Taitus i fabal pes ta ti tier sing gam? Biil. Wolwol kimah ke sinangu kama ifasi tikii sau.
19 Aunbiing gam wes orek igii, awii gam wol ngan le kemem famam orek kale kemem na matmi, beh? Biil. Keme orek arae foron fafauun ke Karisito na mata God. Foron talang, foron tier tikii keme tel u, una farakrakai gam. 20 Ia binbin, tarama ia ka tapiek ma biil ian tafe matngan sinang ae ia ier isi lo gam, ke gam biil gamen tafe matngan sinang ae gam ier isi lo iau. Ia binbin, tarama ka mel e fapue, bala laulau, fabalkut, tampaek, orek laulau, orek kumkum, sinangun sik asmi tom, ke sinang ae i rigorigo na fatpoto gam. 21 Ia sokeh, tarama ia ka tapiek sabin, ma God kiak ka fapu iau na matmi. Ma ik purngis e balang isi fanu fuun ae ri tel ta sinang laulau, ma biil biitom ri sokiliis liu koseng foron sinang ae i duh ke foron sinangun puur ke sinangun tamfaes, ae ri tel u la.

*12:2: Pol i use fafis u tom, aunbiing i tara le, “nenge kaltu ke Karisito”