11
Foim ke Pol Biil Ifasi ini Foim ken foron Aposel Famfabal
Ia ier le gamen somangat pes fabiro talos na orek kiak. Kiskam, gamen wong sing iau. Ia parkale ulo gam, wara le God i ier isi gam kia keskes sau. Ia ka fakale ta gam usuf nenge kaltu, i e Karisito, arae nenge dafal i kalkaluu ae ia fageges u isi in fakekel. Stat 3:1-5,13Isau le ia binbin, tarama ri ka lame fager wolwol kimi koseng sinang ae i kalkaluu ke unune tekentu kimi lo Karisito, arae Iwa, ae sii i fabal ta u ini foron lemlem kia. Male tikas i la usuf gam ma ka fafas usuf gam ini nenge Iesu keskes na Iesu igii keme ka fafas ta ini, ke male gam kep nenge tanwa keskes na Tanwa Kalkaluu ae gam kep ta u, ke male gam ongen nenge fafas ae i neng keskes na Rokap na Fafas ae gam unune lo, gam su somangat pes u sau. Isau le ia wol le biil ia fabiro kanaka lon foron aposel ae ri foteng ri la tom le, “foron aposel kausi.” Taftawa le biil ia usum rokap na sinangun paket fakasi orek, isau le imel e tasum kiak. Keme ka famalal fakasi ta u usuf gam na foron sal tikii.
Arafah, i sinang laulau, aunbiing ia fapu iau tom ma ia ka sik gam aunbiing ia fafas ini Rokap na Fafas ke God usuf gam ma biil ia sising gam isi gamen suat iau? Ia kep pitkalang sing fale uh na tom unune, arae ia sukuum ri, una lupes foim kiak na fatpoto gam. Filipai 4:15-18Ma aunbiing ia kiis ta tura gam ma ia ka dar nenge tier, biil ia ta tatawin ta sing tikas lo gam, wara le foron tualikrer ae ri la ta tina falifu na Masedonia, ri lupes iau ini foron tier tikii ae ia dar u. Biil i ges e balang isi ian ta ti tatawin usuf gam, ma ian tongon tel u tom arae. 10 Tekentu kanaka, ia falimlim na olon orek tekentu ke Karisito igii lo iau, le biil tikas tina falifu na Akaia ifasi in tikale iau isi ian got na matmi ini sinang igii. 11 Isi sani ia ka tel u arae? Kol, biil ia ier isi gam, beh? God i usum le ia ier isi gam. 12 Ian famam tel u tom e sani ae ia tel u la, una tikale fanu isi biil ifasi rin got ini foim kiri le, ri fasi ini kemem. 13 Matngan fanu arae, ri foron aposel famfabal, foron tom foim lemlem, ma ri garan le ri foron aposel ke Karisito. 14 Isau le biil e tier una bitit. Satan sabin i garan la arae i nenge angelo tina malal. 15 Pesu, biil e tier una bitit male foron tom foim kia ri garan arae ri foron tom foim ken tortores na sinang. Farfarop kiri, in fasi ini sinang laulau kiri.
Pol i Got ini foron Tatawin i Tafe u
16 Ian bel pes u sabin le, gong tikas lo gam i wol le ia talos. Isau male gam wol le ia talos, ke i rokap le gamen somangat pes iau, isi ia sabin iak mamlik orek got, arae nenge talos. 17 Matngan orek got igii, biil sing Kumguui, biil. Isau le ian orek got arae nenge talos. 18 Ifuun ri orek got ini foron tier tina pununfo, pesu ia sabin ian orek got arae. 19 Taftawa le gam wol le gam foron tom tasum, isau le gam somangat pes foron talos la bin. 20 Ma tekentu le gam su somangat pes fanu la sau isi tel gam arae fafauun kiri, isi ien gam, isi luun gam na piklin nagogon kiri, isi falaumet ri tom na matmi, ke isi pose gam na posong na matmi. 21 Kiskam kanaka isi use u le biil ti rakrakai kimem una tel matngan sinang aragii!
Sani ae biil ri soke isi orek got ini, ia sabin, biil ia soke isi ian orek got ini. Ma igii ia orek arae nenge talos. 22 Ri fan Ibru? Ia sabin. Ri fan Israel? Ia sabin. Ri foron tubutamat e Abaram? Ia sabin. 23  Aposel 16:23Ri tom foim ke Karisito? Ian orek arae nenge talos le, ia rokap kanaka lo ri. Ia lala foim ta lo ri, ia ka kiis ta na kamkabet na ifuun e aunbiing lo ri, ri ka lala pis ta iau lo ri, ma ifuun e aunbiing fatat ian met. 24  Lo 25:3Ka lim ta e aunbiing ia kep bis sing fan Iudaia. Ma na temtem tikii na aunbiing ae, ia kep ituul e sangful ini siu e bis. 25  Aposel 16:22; 14:19Ituul e aunbiing ri fuk ta iau ini sun au. Itikii e aunbiing ri luuluu ta iau. Ituul e aunbiing sip i dom ini iau. Nenge wor ke nenge siat kuruur ia bok na kasap. 26  Aposel 9:23; 14:5Na ifuun e ninla kiak, fatat ian fiu na foron dan, na liman foron tom suksukuum, na liman fanu tutus kiak tom, ke na liman fanu keskes. Fatat ian fiu na piran maleh, na foron falifu foes, ke na liman foron tom unune famfabal. 27 Ia foim rakrakai ta ma ia ka songsong, ke ifuun e wor biil ia to borong rokap tah. Ifuun e aunbiing ia fitol ke ia ka metdan, ma biil ia to ien. Fale aunbiing ia manun ma biil ti kilkiliis kiak una afit pununfong. 28 Ma nenge tier sabin, na foron biing tikii, ia sem wol isi foron uh na tom unune tikii. 29 Male tikas lo ri liu kia i puh, ke ia sabin i pu e liu kiak. Ke aunbiing ri faluut nenge tom unune na sinang laulau, ke i yiif e balang.
30 Male ian orek got, ke ian orek got ini foron tier ae i finngas u le biil ti rakrakai kiak. 31 God, Tama Kumguui Iesu, ae i tortores tom le in kep foron ususefages fitliu, i usum le biil ia to lem. 32  Aposel 9:23-25Aunbiing ia kiis na Damaskas, famfamu tinaiwa ae i kiis na piklin nagogon ke King Aretas, i luun foron tom parpar kale na maleh ae, isi luse iau. 33 Isau le ia ka fin koseng u. Ri fasiluung iau na nenge matanbuat na ubiif kale maleh ae, na palgan nenge kes.

11:3: Stat 3:1-5,13

11:9: Filipai 4:15-18

11:23: Aposel 16:23

11:24: Lo 25:3

11:25: Aposel 16:22; 14:19

11:26: Aposel 9:23; 14:5

11:32: Aposel 9:23-25