4
Orek una Farakrakai foron Tom Unune
Pesu, foron tuaklik, gamen tifat arae lo Kumguui. Ia use u aragii usuf gam, fanse ae ia ier kanaka isi gam. Ma ia ier kanaka le ian par gam. Gam foron rokap na talang, gam falaes iau ke liu kimi i arae fifiil una foim kiak.
Ia sising Ewodia kamu e Sintike le in tikii sau e wolwol kimuh, wara le kamu ke Kumguui. Ma ia sising o sabin, o tikiin foim tekentu kiak, le on lupes iun fifin ae, wara le ru foim rakrakai ta turang na Rokap na Fafas. Ru foim rakrakai ta tura kama e Kelemen ke foron tikiin foim tikii kiak, ae asri ka kiis ta na Buk na Liu.
I rokap le gamen laes la masau na kiiskiis kimi lo Kumguui. Ma ian use u sabin le, gamen laes. Gamen fofo ini fanu tikii, isi rik par sinangu gam. Kumguui fatat in fis. Gong gam lala wol na ti tier, isau le na foron tier tikii, gamen sising ke gamen fas God ini sani gam ier isi, ma gamek sising an fotrokap usuf i. Ma siaroh ke God ae i laumet kulkulef na tasum ken fanu tikii, in fofonoi na liu kimi, ke na wolwol kimi tikii na kiiskiis kimi lo Karisito Iesu.
Foron tuaklik, igii e farfarop na orek kiak usuf gam: Wolwol kimi in kiis na foron tier ae i rokap, ke foron tier ae keren ususefages ulo. Gamen wol na foron tier ae i tekentu, ke foron tier ae keren bulat lo, ke foron tier ae i tortores, ke foron tier ae i kalkaluu, ke foron tier ae i rokap kanaka, ke foron tier ae imel e memeh lo. Sani ae ia ka fausum ta gam ini, ke gam ka kep ta u, ke gam ka ongen ta u, ke gam ka par ta u na liu kiak, gam sabin gamen mi lo arae. Ma God ae i ta siaroh la, in kiis tura gam.
Pol i Fotrokap isi foron Fafen sing foron Tom Unune na Filipai
10 Ia laes kanaka na kiiskiis kiak lo Kumguui, wara le gam ka wolpes iau sabin. Ia usum le gam wol la lo iau, isau le biil ti sal kimi isi gamen lupes iau. 11 Biil ia orek aragii wara le ia bilbiling, biil. Ia ka usum ta le ian laes la tom, taftawa matngan tier arafa ia fatafe tura. 12 Ia ka lasan ta aunbiing ia bilbiling, ke ia ka lasan ta na aunbiing ifuun e minmarang. Ia ka usum ta le ian laes sau, taftawa male ia mas le ia fitol, ke male ia lauu le ifuun e minmarang. 13 Ia fasi ian tel foron tier tikii, lo Karisito ae i ta rakrakai la sing iau.
14 Isau le, i rokap sabin gam ka ti turim turang ta na foron tatawin kiak. 15  2Korin 11:9 Gam fan Filipai, gam ka usum ta na aunbiing ae ia fafas ta ini Rokap na Fafas na falifu na Masedonia, ke gam ka kiliis liu ta kimi. Gam usum le aunbiing ia la koseng Masedonia, biil ti fale tom unune sabin ri fatal ta iau na sinangun fafen faliu, biil. Gam keskes sau. 16  Aposel 17:1Aunbiing ia kiis ta na Tesalonika, biil gam fen iau na itikii sau e aunbiing, isau le gam fen mulmul iau, aunbiing ia dar fale tier. 17 Gong gam wol le ia im isi ti fafen sing gam, biil. Ia ier isi in mel e fafakalok na liu kimi. 18  KisimBek 29:18Ia ka kep ta foron fafen tikii kimi, ae Epafroditus i filange u usuf iau. Ma foron fafen kimi, i laumet kanaka tom na foron tier ae ia dar u. Foron fafen tikii kimi ae, i arae fafen usuf God ae i furung rokap, ma God i somangat pes u ini laes. 19 God kiak in tel fasuut foron tier tikii ae gam bilbiling isi, tina foron rokap na minsik kia, wara le gam ke Karisito Iesu.
20 Keren usefages God Tama kerer fitliu, ma biil ti farfarop lo. Amen.
Farfarop na Orek
21 Gamen faorek pes fanu ke God na asa Karisito Iesu. Foron tualikrer sabin igii naisang, ri ta orek an famais kiri usuf gam. 22 Fanu tikii ke God ri ta orek an famais kiri usuf gam. Ke fanu tikii sabin na fel ke Sisar ri ta orek an famais kiri usuf gam. 23 Famais ke Kumguui kirer, Iesu Karisito in kiis na tanwa gam. Amen.

4:15: 2Korin 11:9

4:16: Aposel 17:1

4:18: KisimBek 29:18