3
Se i Unune lo Karisito, i Tom Tortores Tekentu
Foron tuaklik, nenge tier sabin, i rokap le gamen laes na kiiskiis kimi lo Kumguui. Biil i tatawin usuf iau isi ian siit foron tier sabin igii usuf gam. Ia siit u sabin una ubiif kale gam.
Gamen tumarang isi foron tom tel sinang laulau, ae ri kiit falaulau pununfon fanu tamat la. Kerer ae kere lotu la unaisa God ini Tanwa, kere tom kere fanu tekentu ke God, ae ri kiit tu pununfo kerer. Biil kere unune na sani ri tel u sau na pununfo kerer, biil. Kere laes sau na foim ae Karisito Iesu i tel ta u usuf kerer. Male imel e falupes tina sinangun fakiit, ke tina rakrakai ken fanu sau, iau tom ifasi ian unune lo.
Male tikas i wol le ifasi in unune na rakrakai ken fanu sau, foron tier ae i unune lo, ia rokap kanaka lo. Rom 11:1; Aposel 23:6; 26:5Wara le ri kiit ta pununfong na fawal u e biing. Ma ia nenge sikin Israel tina mat ke Beniamin. Ia nenge sikin Ibru tutus. Ma ia nenge Farasi, pesu ia ka misuut la na nagogon ke Moses. Aposel 8:3; 22:4; 26:9-11Ia ta fangungut ta usuf fanu na lotu ke Karisito, wara le imel e rakrakai na wolwol kiak isi ian misuut na lotu ken fan Israel. Na nagogon ke Moses ia tortores, biil ifasi rin tiu iau ini ti tier.
Isau le foron tier ae ia par ta u le in farokap iau, igii ia ka par u arae foron tier foes, i wara lo Karisito. Tekentu, ia par foron tier tikii ae, arae foron tier foes sau, wara le ia iliim nenge tier ae i laumet kanaka. Tier ae, isi ian usum lo Karisito Iesu, Kumguui kiak. I e wara, ia ka sokufu foron tier tikii, ma ia ka par ri arae foron piin, isi iak somangat pes Karisito, ma iak patep u. Biil ia tapiek tom tortores, i wara le ia mi na nagogon, biil. I wara sau na unune kiak lo Karisito. Tekentu, God i foteng kerer arae foron tom tortores, wara le kere unune lo Karisito. 10 Ia ier le ian usum lo Karisito, ke na rakrakai kia ae i finngas ta u, aunbiing i apti fis ta tina minet. Ke ia ka ier sabin le ian ti turim tura isi kalsakai fangungut arae i kalsakai ta u, isi iak fasi ini na minet kia. 11 Male i tara arae, ke ia unune le God in fapti fafis iau tina minet.
Pol i Filau una Farfarop
12 Biil ia use u le foron tier igii ia ka kep ta u, le ia ka tapiek ta na farfarop lo, biil. Isau le ia totof rakrakai tom isi ian kep sani ae Karisito Iesu i fakale ta iau ini. 13 Foron tuaklik, biil ia use u le ia ka kep ta u, biil. Isau le tier ia tel u, biil ia giliim fis, ia totof rakrakai tom isi kep tier ae na famu lo iau. 14 Ia filau rakrakai tom isi ian tafe farfarop, isi iak kep fifiil na filau kiak. Fifiil ae God i tawi pes ta iau isi, isi ian la ubae na kukulii, wara lo Karisito Iesu.
15 Pesu, kerer tikii ae unune kirer ka matuk ta lo Karisito, in mel e matngan wolwol aragii sing kerer. Ke, male foron wolwol kimi i neng keskes na ti tier, God in famalal u usuf gam. 16 Isau le, keren mi tom na sal ae kere mi la lo papang igii.
17  1Korin 4:16; 11:1Foron tuaklik, gamen mi na matngan sinangung ke gamen par fakasi fanse ae ri liu fafasi ini matngan liu ae keme finngas ta u usuf gam. 18 Wara le ifuun, sinangu ri i finngas u le ri ememse ta aupaket ke Karisito. Arae ia fas ta gam pakanini, ke igii sabin ia ka use u ini danun matang. 19 Ma farfarop na liu kiri, rin fiu. Foron wolwol na pununfo i e god kiri. Ri got la ini foron sinang ae ifasi rin matlawen kuna. Ma ri luun wolwol kiri la tom na foron tier tinaga na piklinbat. 20 Isau le kerer, kere fanu tutus tina kukulii, ma kere nene isi Tom Fafaliu kirer, Kumguui Iesu Karisito in fis tinbae. 21 Ma in sokiliis pununfo kerer igii ae biil ti memeh lo, isi ik fasi ini pununfo tom ae ifuun ini memeh. Ini rakrakai kia, in luun foron tier tikii na piklin nagogon kia, ma ini rakrakai sau ae, ik sokiliis pununfo kerer.

3:5: Rom 11:1; Aposel 23:6; 26:5

3:6: Aposel 8:3; 22:4; 26:9-11

3:17: 1Korin 4:16; 11:1