Fatuul u e Leta
ke Jon
Orek famu
Leta igii Jon i siit ta u. I siit u usuf nenge tom unune asa e Gaius. I fotrokap lo, wara i lupes ta foron tom foim ae ri la ta ini Rokap na Fafas. I use nenge kaltu sabin asa e Diotrefes, ae sinangu biil i rokap.
Fatuul u e Leta ke Jon i aragii:
1:1-4 Tanwara na leta igii
1:5-8 Jon i laes ini Gaius
1:9-10 Sinangu Diotrefes i laulau
1:11-12 Sinangu Demetrius i rokap
1:13-15 Farfarop na orek
1
Aposel 19:29; Rom 16:23; 1Korin 1:14Ia nenge famfamu na lotu, ia sisiit usuf o Gaius, rokap na talang ma ia ier tekentu isi wo.
Rokap na talang, ia sising le foron tier tikii in rokap usuf o ma on liu ini rokap na liu, arae sabin ia usum le tanwam i rokap. Ia laes kanaka aunbiing fale tualikrer ri la ma ri ka fas iau le o misuut la tom na tekentu na fafausum ma igii o tongon mi tom lo. Biil ti laes i liu ufu laes kiak aunbiing ia ongen u le berberat kiak na asa Iesu ri mi la tom na tekentu.
On Lupes foron Tualikrer ae ri La ini Rokap na Fafas
Rokap na talang, o tel fasuut foron foim la una lupes foron tualikrah, taftawa le ri arae foron ses usuf o. Ri ka fas ta foron tom unune igii ini famais kiam unaisri. Ma i rokap le on tule ufu ri ini matngan sinang ae in falaes God. Ri la, wara na asa Karisito ma biil ri kep falupes la sing fanu tina kabarais, biil. Pesu, i rokap le keren lupes matngan fanu arae, isi kerek fapose turim na fasarara orek tekentu.
Sinangu Diotrefes ru e Demetrius
Ia siit ta nenge leta usuf foron tom unune na maleh kiam, isau le Diotrefes ae i ier le in tapiek famfamu kimi, biil i ongen pes foron tier ae keme use ta u. 10 Ma aunbiing ian tapiek awii, ian famalal gam ini foron tier ae i tel u la ke foron orek laulau i use ta u ulo kemem. Ma biil sabin i somangat pes foron tualikrer la ae ri la ini Rokap na Fafas, ke ka tikale fanu kia sabin ae ri ier isi rin somangat pes ri. Male se i somangat pes ri, ke Diotrefes i tel ufu la tina lotu.
11 Rokap na talang, gong o mi na matngan sinang ae i laulau, on mi sau na sinang i rokap. Se i tel sani i rokap, i ke God. Ma se i tel sani ae i laulau, biil i to usum lo God. 12 Fanu tikii ri use u le Demetrius i rokap na kaltu. Ma sinangu sabin i famalal u le i rokap na kaltu, aunbiing i mi la na tekentu. Kemem sabin keme use u le i kaltu rokap ma o usum le orek kimem i tekentu.
Farfarop na Orek an Famais ke Jon
13 Ifuun e tier le ian siit u usuf o, isau le biil ia to ier le ian sisiit ini pen. 14 Ia unune le biil in sawin ke iak par o sabin, isi karak faparia.
15 Siaroh usuf o. Foron talrer igii ri tule orek an famais kiri usuf o. O sabin on ta orek an famais kiak usuf foron talrer tikii ae naisam.

1:1: Aposel 19:29; Rom 16:23; 1Korin 1:14