24
Fan Iudaia ri Tiu Pol na mata Feliks
Ilim e biing namih, Ananias, famfamu ken foron pris turan fale famfamu na lotu ke Tertulus, nenge tom tasum na nagogon, ri ka puh una Sisaria ma ri ka fas famfamu na matanfuntih ae ini sani ae ri tiu Pol ini. Aunbiing ri ka tawi pes ta Pol, Tertulus ka tipes orek mang na mata Feliks aragii, “Dolon aunbiing keme liu rokap ini siaroh na piklin nagogon kiam. Wara le rokap na tasum kiam, i fatapiek foron sokiliis na falifu igii. Feliks, o tara kaltu kanaka, na foron falifu tikii, ke na foron sal tikii, keme laes la ini wo ke keme ka fotrokap la usuf o. Isau le biil mang ian lala orek, tarama ia ka fangos fom. Ia sising o sau isi on mais kemem ke ok ongen pes fatuklin orek kimem ulon kaltu igii.
“Keme tafe u le kaltu igii, i nenge kaltu una fatapiek kiis laulau ma ka fatapiek ta ifuun e fabalkut na fatpoton fan Iudaia na piklinbat tikii. Ma i nenge famfamu na lotu famfabal ae ri foteng u ini lotu tina Nasaret. 6-7 Ke i ier sabin le in fadu Felun Tunmapek na mata God, pesu keme ka luse u.* Fale tom tasum na Buk na Gogoh ri wol le fale orek biitom na rina igii, i aragii: Keme ier isi nagogon u namin nagogon kimem. Isau le Lisias, kabisit, turan foron tom fapaket ri ka la ma ri ka date pes u tina liumem. Ke ka fas kemem ae keme tiu u, isi kemen tapiek na matan nagogon kiam. O tom ok diik u ke ok usum tole u le foron tier igii keme tiu u ini, i tekentu.”
Ke fan Iudaia sabin aiwa, ri ka somangat le foron tier ae ri tiu u ini, i tekentu.
Pol i Orek Kale u na mata Feliks
10 Aunbiing laulaumet na matanfuntih ka famangat Pol isi in orek, Pol ka sotih ke ka tarah, “Ia usum le na ifuun e bet o kiis arae tom nagogon ken fanu tikii na falifu igii, pesu ia ka laes isi orek kale iau na matam. 11 O tom ifasi on tafe u le i sangful ini u sau e biing pakanini, ia la ta una Ierusalem isi lotu. 12 Fanu ae ri tiu iau, biil ri tafe ta iau le ia fapue turan tikas awii na Felun Tunmapek, le ia fapti ta ti fabalkut na foron felun lotu, le na ti fatpoton maleh, biil. 13 Ma biil ifasi rin fatekentu foron orek ae ri tiu iau ini. 14 Isau le ian fas wo le, ia lotu la unaisa God ken foron tama kemem ke ia mi la tom na Sal ke Kumguui ae ri use u le i lotu famfabal. Ia unune na foron tier tikii ae ri siit ta u na Buk na Nagogon ke na Buk ken foron Profet. 15 Ma unune kiak lo God ifasi sabin arae fanu igii, le God in fapti fafis fanu rokap turan fanu laulau tina minet. 16 Pesu, ia totof rakrakai la tom isi liu kiak in tortores na mata God ke na matan fanu sabin.
17  Aposel 21:17-28“Na ifuun e bet, biil ia kiis na Ierusalem, pesu ia ka fis isi ta fafen usuf fanu kiak ae ri lauu ke iak ta foron fafen sabin usuf God. 18 Aunbiing ri tafe iau na Felun Tunmapek, ia ka fafuu fafis ta iau. Biil ti fanu fuun turang ke biil ia fatapiek ti fabalkut. 19 Isau le fale fan Iudaia tina falifu na Eisia ri tinaiwa. Male imel e tier rin tiu iau ini, in rokap le ri tom rin la uga ma rik tiu iau na matam. 20 Male biil, ke fanu igii rik use famalal tier laulau arafa ri tafe u lo iau, aunbiing ia ti ta na matan foron famfamu ken fan Iudaia. 21  Aposel 23:6Awii ri tiu iau ngan ini nenge orek kiak, aunbiing ia ti ta na matri ma ia ka perek aragii, ‘Ia ti na nagogon na matmi igii, wara le ia unune na apaptifis.’ ”
22 Feliks i usum rokap na Sal ke Kumguui, pesu ka famange ri, ke ka put kakte u. Ka fas ri aragii, “Aunbiing kabisit Lisias in tapiek, ke iak tel wolwol kiak mang.” 23 Ke ka fas famfamu ken foron tom fapaket isi rin luun Pol na kamkabet, isau le gong ri ta tara tatawin usuf i, rin somangat pes foron tala tom isi rin laum u ma rik ta sani i dar u.
Pol i Orek usuf Feliks ru e Darusila
24 Fale biing namih, Feliks ru lamansilik e Darusila, ae i nenge fafnan Iudaia ru ka tapiek. Feliks ka fawuun isi Pol ke ka ongen orek kia na sinangun unune lo Karisito Iesu. 25 Aunbiing Pol i famam orek isi sinang ae i tortores, sinangun nagogon fakasi wo tom ke nagogon ke God ae in tapiek, Feliks ka sokeh ke ka tarah, “Ifasi ta bii igii. La mang. Na ti fale biing ia sengsegeng, ke iak fawuun isi wo.” 26 I wol sabin le Pol in ta fakum ti pitkalang sing i, isi ik fasuu u, pesu ka famam fawuun isi, ke ru ka orek turim.
27 Nami na iwu e bet, Porsius Festus ka kiliis Feliks. Isau le, Feliks i ier isi falaes fan Iudaia, pesu biil tom i fasuu Pol tina kamkabet.

*24:6-7: Fale tom tasum na Buk na Gogoh ri wol le fale orek biitom na rina igii, i aragii: Keme ier isi nagogon u namin nagogon kimem. Isau le Lisias, kabisit, turan foron tom fapaket ri ka la ma ri ka date pes u tina liumem. Ke ka fas kemem ae keme tiu u, isi kemen tapiek na matan nagogon kiam.

24:17: Aposel 21:17-28

24:21: Aposel 23:6