25
Pol i Soti na mata Festus
Ituul e biing nami na tapiek ke Festus na falifu ae, ka la tina Sisaria una Ierusalem. Foron laulaumet na pris turan foron famfamu ken fan Iudaia, ri ka tapiek sing i ke ri ka fas u ini foron tier ae ri tiu Pol ini. Ke ri ka piispiis u isi in mais ri ma ik wuun ufu Pol una Ierusalem. Ri use u arae, wara le ri ka puput ta isi rin siimete u na ninla kia.
Festus ka kiliis ri aragii, “Pol in kiis na kamkabet tom na Sisaria, ma ia sabin fatat ian fis unaiwa. In rokap male ti fale famfamu kimi rin la turang, isi rik use sani ae ri tiu kaltu ae ini, male ka tel fager ta ti tier.”
Festus ka kiis pes iwal, le i sangful e biing biitom tura ri, namih, ka pu una Sisaria. Na biing namih, ka kep nian kiiskiis sala una nagogon ke ka fawuun isi Pol isi in ti na mata. Aunbiing Pol ka tapiek, fan Iudaia ae ri filaupu ta tinbae na Ierusalem, ri ka ti kawil u. Ri ka tiu u ini ifuun e orek laulau, isau le biil ri use ti tier una fatatawin foron orek kiri.
Ke Pol ka orek kale u aragii, “Biil ia tel fager ta ti tier na nagogon ken fan Iudaia, le na Felun Tunmapek, le usuf Sisar.”
Festus i ier le in falaes fan Iudaia ke ka tara sing Pol aragii, “Arafah, o ier le on fis ubae na Ierusalem isi ok ti na nagogon na matang na foron tier igii ri tiu wo ini?”
10 Pol ka kiliis u aragii, “Igii ia ka ti mang na matan nagogon ke Sisar, ma i tortores le rin nagogon iau aga. Biil ia tel fager ta ti tier ulon fan Iudaia, arae wo tom o usum rokap lo. 11 Male ia tel fager ta ti tier ae ifasi ian met lo, ke biil ia soke isi ian met. Male foron tier ae fan Iudaia igii ri tiu iau ini biil i tekentu, ke biil tikas ifasi in ta ufu iau usuf ri. Ia sising le Sisar tom in ongen sani ae ri tiu iau ini.”
12 Aunbiing Festus ka faorek tikii ta foron tom nagogon kia, ka tarah, “Igii o ka sising ta le on la usuf Sisar, ke ian ta ufu wo usuf Sisar.”
Festus i Fas King Agripa ini Pol
13 Fale biing namih, king Agripa ru e Bernis* Bernis fenelik e king Agripa ru ka tapiek na Sisaria isi run ta orek an laes kiruh usuf Festus. 14 Aunbiing ri ka kiis pes ta ifuun e biing aiwa, Festus ka fas king ini ususe lo Pol, aragii, “Imel e nenge kaltu igii ae Feliks i luun ta u na kamkabet. Ma igii, i kiis biitom na kamkabet. 15 Aunbiing ia la ta una Ierusalem, foron laulaumet na pris turan foron famfamu ken fan Iudaia ri ka fas iau ini foron tier ae ri tiu u ini, ke ri ka sising iau le ian nagogon u isi ik met.
16 “Ia ka fas ta ri le biil e sinangun fan Rom le rin nagogon foes tikas isi ik met. Famu, in ti ta bii na nagogon turan fanu ae ri tiu u, isi i sabin ik orek kale u koseng foron tier ae ri tiu u ini. 17 Aunbiing ri la turang uga, biil ia ta dolon aunbiing sing ri. Na biing nami sau, ia ka kiis na nian kiiskiis salang una nagogon ke ia ka fas ri isi lame fakau kaltu igii. 18 Isau le, aunbiing fanu ae ri tiu u ri apti isi orek, biil ri tiu u ini ti sinang laulau, ae ia wol le rin use u. 19 Ri tiu u sau ini fale tier na matngan lotu kiri, ke ini nenge kaltu ae ka met tah, asa e Iesu, ae Pol i use u le ka liu fis. 20 Biil ia usum le arafa ian im tafe wara arae, pesu ia ka sising u le in somangat isi ik la una Ierusalem, isi iak nagogon u aiwa. 21 Isau le aunbiing ka sising ta le Sisar in nagogon u, ia ka fas ri le in kiis biitom na kamkabet, papang na biing ian wuun u usuf Sisar.”
22 Ke Agripa ka tara sing Festus aragii, “Ia sabin ia ier le ian ongen kaltu igii.”
Ke Festus ka kiliis u aragii, “Lumen on ongen u.”
Pol i Ti na mata King Agripa
23 Na biing namih, Agripa ru e Bernis ru ka tapiek ma ru ka ges ini foron rokap na kilkiliis. Ru ka kau na felun nagogon turan foron famfamu ken foron tom fapaket ke foron famfamu tina maleh ae. Ke Festus ka fawuun isi Pol ke ri ka lame fakau u. 24 Ke Festus ka tarah, “King Agripa, ke gam tikii igii naismem, gam par kaltu igii! Fan Iudaia tikii, ri sising ta iau na Ierusalem ke aga sabin na Sisaria isi ian nagogon u. Ma ri ka perek le, biil in liu, in met ta tom. 25 Ia tafe u le biil i tel fager ta ti tier ae ifasi in met lo, isau le, iwara sau ka sising ta le Sisar in nagogon u, pesu ia ka ier le ian wuun u una Rom. 26 Isau le biil ia usum le ususe arafa ian siit u usuf Sisar, lon kaltu igii. Pesu, ia ka fasoti u na matmi, ke na matam, King Agripa, isi gamek diik faikis u isi ik mel e tier ian siit papte u. 27 Wara ia wol le biil i rokap le ian wuun foes ti kaltu ae i kamkabet usuf Sisar, ma biil ti rokap na orek una famalal sani ae ri tiu u ini.”

*25:13: Bernis fenelik e king Agripa