2
Iesu i Soikis Dan una Wain
Iwu e biing namih, nenge inen ken fakekel fuuh ri tel u na maleh na Kana na falifu na Galili. Tina Iesu sabin tinaiwa. Ri sising ta Iesu turan berberat na fafausum kia sabin isi rin la ulo e inen ae. Aunbiing wain ari ka rop mang, tina Iesu ka tara sing i aragii, “Ka rop mang e wain.”
Iesu ka kiliis u aragii, “Tin ier, o ka fas iau isi sah? Sani kiak lo? Aunbiing kiak biil biitom i tapiek.”
Tina ka fas foron fafauun aiwa aragii, “Gamen tel sani ae in fas gam ini.”
Ma aiwa, iwon e luunluun dan ae ri tel u ini fat. Ri to dan la lo una fakalkaluu ri namin nagogon ken fan Iudaia. Temtem tikii lo ri ifasi rin to nenge mar e lita lo.
Iesu ka fas foron fafauun ae aragii, “To fafuun foron pungun dan ini dan.” Ke ri ka to fabasbasa ri ini dan.
Nami ka tarah, “Arik, gam utfe ti fal mang ke gamek ta u usuf kaltu ae i parpar na inen.”
Ri ka mi lo arae i use u. Aunbiing kaltu ae i parpar na inen ka tof u, dan ae ka sokiliis ta una wain. Biil i usum le wain ae i la tingah, isau le foron fafauun sau ae ri utfe ta dan, ri usum le wain ae tingah. Namih, ka kam pes kaltu ae i fakekel fuuh una baba 10 ke ka tara sing i aragii, “Ri faumin famu foron ses la ini wain rokap, aunbiing ri ka mas mang, ke rik faumin ri mang ini wain ae biil i rokap kanaka. Isau le wo, igii sau o ka am ta u bin e wain ae i rokap kanaka.”
11 Igii e fakileng famu ae Iesu i fatapiek u, i fatapiek u na Kana na falifu na Galili. I finngas memeh kia ke berberat na fafausum kia ri ka unune lo.
Iesu i Fes Fasuu Fanu tina Felun Tunmapek
Metiu 21:12-13; Mak 11:15-17; Luk 19:45-46
12  Metiu 4:13Namih, Iesu, tina, foron tualik turan berberat na fafausum kia ri ka filaupu una Kapernaum. Ke ri ka melmel aiwa pes fale biing.
13  KisimBek 12:1-27Aunbiing ka fatat isi Ngasa na Liuliu Kulef ken fan Iudaia, Iesu ka tatkau una Ierusalem. 14 Aiwa na palgan ubiif kale Felun Tunmapek, Iesu ka tafe fale fanu ri sufsufii foron bulmakau la, sipsip ke bun ma fal ri sokiliis pitkalang* Fan Iudaia ri tikale fanu isi gong ri fafen na Felun Tunmapek ini pitkalang ken fan Rom ke tina fale maleh sabin, wara le imel e tantanwan foron king kiri ae lo. Pesu, rin sokiliis u na Felun Tunmapek una pitkalang ken fan Iudaia tom. la na olon foron luuf. 15 Ke Iesu ka tel nenge bis ini finau ma ka pis fasuu fanu tikii tinaiwa na falifu kawil Felun Tunmapek turan foron sipsip ke bulmakau ma ka lin sarara foron pitkalang ken fanu ae ri sokiliis pitkalang la ke ka fabereng foron luuf kiri. 16 Ke ka fas fanu ae ri sufii bun la aragii, “Tel ufu foron bun ae tinaga. Gong gam ikis fel ke Tata una felun fifiil!”
17  BukSong 69:9Berberat na fafausum kia ri ka wolpes sun orek na Buk na Gogoh ae i tarah, “Tara mamais kiak isi felum in tun iau arae yiif.”
18 Namih, foron famfamu ken fan Iudaia, ri ka diik u aragii, “Matngan fakileng arafa on finngas u usuf kemem una fatekentu wo le, God i ta ta rakrakai usuf o una tel foron tier igii?”
19  Metiu 26:61; 27:40; Mak 14:58; 15:29Iesu ka kiliis ri aragii, “Rabat ufu Felun Tunmapek igii ma iak fapti fafis u na in tuul e biing.”
20 Ke ri ka diik u aragii, “Be, ifasi on fapti fafis Felun Tunmapek igii na ituul e biing? Ri tel ta u na ifet e sangful ini won e bet.” 21 Isau le, Felun Tunmapek ae Iesu i use u, i use pununfo tom. 22 Nami na apaptifis kia tina minet, berberat na fafausum kia ri ka wolpes sani ae i use ta u. Ke ri ka unune na orek ae na Buk na Gogoh ma na orek sabin ae Iesu i use ta u.
23 Aunbiing Iesu tinawii na Ierusalem na Ngasa na Liuliu Kulef, fanu fuun ri par foron fakileng ae i fatapiek ta u ke ri ka unune na asa. 24 Isau le Iesu biil i luun unune kia lo ri, wara le i usum tom lon fanu tikii. 25 Biil i to dar tikas in famalal u ini sinangun fanu, biil. Wara le, i tom i usum na liu ken nenge kaltu.

2:12: Metiu 4:13

2:13: KisimBek 12:1-27

*2:14: Fan Iudaia ri tikale fanu isi gong ri fafen na Felun Tunmapek ini pitkalang ken fan Rom ke tina fale maleh sabin, wara le imel e tantanwan foron king kiri ae lo. Pesu, rin sokiliis u na Felun Tunmapek una pitkalang ken fan Iudaia tom.

2:17: BukSong 69:9

2:19: Metiu 26:61; 27:40; Mak 14:58; 15:29