3
Iesu i Orek tura Nikodimas
I mel e nenge kaltu asa e Nikodimas, i neng lon foron Farasi. Ma i nenge famfamu ken fan Iudaia. I tapiek sing Iesu na wor ma ka tarah, “Rabi,* “Rabi” kamtina le tom fafausum keme usum le wo nenge tom fafausum ae God i wuun ufu ta uga. Wara le, biil ifasi tikas in tel foron fakileng ae o tel u, male God biil i kiis tura.”
Iesu ka kiliis u aragii, “Tekentu kanaka ia fas o, biil ifasi tikas in par matanfuntih ke God, male biil i pang fuu sabin.”
Nikodimas ka diik aragii, “Male kaltu ka laumet tah, ke arafa sabin in pang fis arae? Biil ifasi in kau fis na bala tina isi ik pang fis sabin.”
Ke Iesu ka kiliis u aragii, “Tekentu kanaka ia fas o, biil ifasi tikas in kau na matanfuntih ke God, male biil i pang fuu sabin ini dan ke ini Tanwa Kalkaluu. Se i pang na pununfo i liu ini pununfo sau ma se i pang na Tanwa Kalkaluu, i liu ini tanwa. Gong o bitit na orek ia use u le on pang fuu sabin. Kif i kufkufe una falifu i ier le in la ulo. O ongen kine, isau le biil o usum le i la tingah ma in la wah. Ifasi sabin arae fanu tikii ae ri pang na Tanwa Kalkaluu.”
Nikodimas ka diik aragii, “Arafa in tapiek arae?”
10 Ke Iesu ka kiliis u aragii, “O tom fafausum ken fan Israel ma arafah, biil o usum na foron tier igii? 11 Tekentu kanaka ia fas o, keme use sani keme usum lo ma keme ka famalal sani keme par ta u, isau le biil tom gam somangat pes fafamalal kimem. 12 Ia ka fas ta gam ini foron tier tina piklinbat ke biil gam to unune lo. Male ian fas gam ini foron tier tina kukulii, ke gamen unune lo arafah? 13 Biil biitom tikas i la ta una kukulii, Kalalik ken Kaltu sau i pu ta tinbae na kukulii. 14  Namba 21:9Arae sau Moses i sik ta sii una mawe na aunbiing ri kiis na falifu foes, ifasi sabin arae, Kalalik ken Kaltu rin sik u una mawe, 15 isi fanu tikii ae ri unune lo, rik fot u e liu fitliu.
16 “Wara le, God i ier kanaka isi fanu tikii na piklinbat, pesu, ka ta ufu itikii sau e Kalalik kia, isi se ae i unune lo, biil in to fiu, biil. In fot u e liu fitliu. 17 God biil i to wuun ta ke Kalalik uga na piklinbat isi in nagogon fanu, biil. I wuun ufu isi faliu ri. 18 Se i unune lo, biil in to fiu na nagogon. Isau le se ae biil i to unune lo, ka fiu ta na nagogon. Wara le biil i unune na asa itikii sau e Kalalik ke God. 19 Wara ae ri ka fiu na nagogon i aragii: Malal ka tapiek ta aga na piklinbat, isau le fanu biil ri ier isi malal, biil. Ri lala ier tom isi kubunor, wara le sinangu ri i laulau. 20 Foron tom tel sinang laulau, ri ememse malal la ma biil ri la la una malal, wara le ri sokeh, tarama sinangu ri ka tapiek na malmalal. 21 Isau le se i liu ini tekentu i la la una malal, isi ik malal le sani i tel ta u, i tel u ini rakrakai ke God.”
Fafamalal ke Jon ulo Iesu
22 Namih, Iesu turan berberat na fafausum kia ri ka la una falifu na Iudaia ke Iesu ka kiis pes fale biing tura ri ke ka baptais fanu aiwa. 23 Jon sabin i famam baptais fanu na Ainon fatat isi Salim, wara le ifuun e dan lo e falifu ae ma fanu fuun ri ka la usuf i, isi ik baptais ri. 24  Metiu 14:3; Mak 6:17; Luk 3:19,20Tier igii i tapiek famu, nami Jon ka kiis na kamkabet. 25 Fale berberat na fafausum ke Jon ri ka fakep ini orek turan nenge sikin Iudaia kunan sinangun fakalkaluu ri ini dan namin nagogon kiri. 26 Ri la usuf Jon ke ri ka fas u aragii, “Rabi, kaltu ae kamu tinawii ta na nenge bulin dan na Ioridan, ae o famalal ta fanu ini, ka baptais fanu mang. Ma fanu tikii mang ri ka famam la usuf i.”
27 Jon ka kiliis ri aragii, “Biil tikas ifasi in kep ti tier, male God biil i ta u sing i tina kukulii. 28  Jon 1:20Gam tom, gam ka ongen ta fafamalal kiak, ae ia fas ta gam ini le, ‘Ia biil e Mesaia, biil. God i wuun ta iau sau isi ian famu lo.’ 29 Fifin ae in fakekel, i antu tom e kaltu ae in telpes u. Ke talan kaltu ae in fakekel, in nene ma ik wongwong isi kine. Ma aunbiing in ongen kinen kaltu ae, ik fuun ini laes. Laes ae kiak ma igii ka kuruung ta liu kiak. 30 I tortores isi in laulaumet la ma iak fafabiro la.
31 “Se i la tina mawe, i laumet lon fanu tikii. Ma se i la tina piklinbat, i tina piklinbat tom ma i orek la tom aragii kaltu tina piklinbat. Se i la tina kukulii i laumet lon fanu tikii. 32 I famalal sani i par ta u ma ka ongen ta u, isau le biil tikas i somangat pes orek an famalal kia. 33 Se i somangat pes orek an famalal kia, i fatekentu u le orek ke God i tekentu. 34 Wara le ier ae God i wuun ufu tah, i use orek la ke God, wara le God i ta kuruur Tanwa Kalkaluu usuf i. 35  Metiu 11:27; Luk 10:22Tama i ier kanaka isi ke Kalalik ke ka ta tikii ta foron tier una lima. 36 Se i unune lo Kalalik i fot u e liu fitliu, isau le se ae biil i somangat pes Kalalik, biil in kep liu, biil. Ngaliaf ke God i kiis tom lo.”

*3:2: “Rabi” kamtina le tom fafausum

3:14: Namba 21:9

3:24: Metiu 14:3; Mak 6:17; Luk 3:19,20

3:28: Jon 1:20

3:35: Metiu 11:27; Luk 10:22