2
Orek usuf Uh na Tom Unune na Efeses
“Sisiit usuf angelo ken uh na tom unune na Efeses aragii:
 
Ier ae i pose na ifit e keltot na mia ma ae i la na fatpoton ifit e nian soti ken lam ae ri tel u ini goul, i use foron orek igii: Ia usum na sani ae o tel u la, na rakrakai na foim kiam ke na tifat kiam aunbiing o kalsakai fangungut. Ia usum le biil o somangat pes fanu laulau la ke o ka tof ta fanu ae ri tom ri tara le ri foron aposel, isau le biil. O ka tafe ta u le ri foron tom lemlemet. O tifat tom aunbiing o kalsakai fangungut wara na asang ma biil o to angos.
Isau le nenge tier ae biil ia laes isi, i aragii: Biil mang o ier isi iau, arae pakanini o ier ta isi iau. Pesu, on wolpes falifu ae o luut ta tinlo. Sokiliis liu kiam ke ok tel foron tier ae o tel u la pakanini. Male biil o sokiliis liu kiam, ke ian la usuf o ma iak tel ufu nian soti ken lam kiam tina sala. Isau le tier igii o tel u i rokap: O ememse foron foim ken fanu ae ri mi na fafausum ke Nikolas,* Foron tom tasum na Buk na Gogoh biil ri to usum le se e Nikolas ae iau sabin ia ememse u.
Stat 2:9; Parpar 22:2; Esekiel 28:13; 31:8Se imel e balbalu i rokap le in ongen sani ae Tanwa Kalkaluu i use u usuf foron uh na tom unune. Ma se i tifat una farfarop, ian somangat pes u isi in ien tina au na liu ae i kiis na Paradais ke God.
Orek usuf Uh na tom Unune na Smerna
Aisaia 44:6; 48:12; Parpar 1:17; 22:13“Sisiit usuf angelo ken uh na tom unune na Smerna aragii:
 
Ier ae i famu ke i mih, ae i met tah ke ka liu fis sabin, i use foron orek igii: Ia usum na tatawin ae o kalsakai u ke na kiiskiis an lauu kiam, isau le ifuun e minsik kiam. Ia usum na orek laulau ken fale fanu ulo wo. Fanu ae ri use u le ri fan Iudaia, isau le biil. Ri tina palgan lotu ke Satan. 10 Gong o soke isi foron fangungut ae fatat in tapiek lo wo. Ongen u, Satan in luun fal lo gam na kamkabet isi tof gam ke fanu rin ta fangungut usuf gam na nenge sangful e biing. Taftawa le ri ier isi siimete wo, on tifat tom na unune kiam ke iak ta bangbang na liu usuf o.
11  Parpar 20:14; 21:8Se imel e balbalu, i rokap le in ongen sani ae Tanwa Kalkaluu i use u usuf foron uh na tom unune. Ma se i tifat una farfarop, biil in fiu na fawu u e minet.
Orek usuf Uh na Tom Unune na Pergamum
12 “Sisiit usuf angelo ken uh na tom unune na Pergamum aragii:
 
Ier ae i pose na popok una fapaket ae iun baba turim i yen, i use foron orek igii: 13 Ia usum na maleh ae o mel la wah, maleh ae Satan i kiis lo arae king. Isau le o posefat tom na asang ke na aunbiing sabin ae ri siimete Antipas, unune kiam biil i lauf lo iau. Antipas i tom fafamalal tutus kiak ae ri siimete ta u na maleh kiam, na maleh ae Satan i kiis la lo.
14  Namba 22:5,7; 31:16; Lo 23:4; Namba 25:1-3Isau le fale tier ae biil ia laes isi, i aragii: Fale fanu ae naisam ri mi na fafausum ke Balam, ae i fausum ta Balak isi fabal fan Israel isi tel sinang laulau, aunbiing ri ien ta inen ae ri ta ta u arae fafen usuf foron god famfabal ke ri ka tel sinangun puur. 15 Fal sabin, ri ka mi ta na fafausum ke Nikolas. 16 Pesu, on sokiliis liu kiam. Male biil, ke ian la sape unaisam ma iak fapaket tura ri ini popok una fapaket igii na ngusung.
17  KisimBek 16:14,15; 16:32,33,34; Jon 6:48-50; Aisaia 62:2; 65:15Se imel e balbalu, i rokap le in ongen sani ae Tanwa Kalkaluu i use u usuf foron uh na tom unune. Ma se i tifat una farfarop, ian fen u ini ti fale mana ae i kiis mumun. Ke ian ta nenge fat pos sing i ae nenge as fuuh ri ka siit ta u lo. As ae, biil tikas i usum lo, ier sau ae ia ta fat sing i, i usum lo.
Orek usuf Uh na Tom Unune na Taiatira
18 “Sisiit usuf angelo ken uh na tom unune na Taiatira aragii:
 
Kalalik ke God ae iun kolson mata i arae karfian yiif ke iun keke i arae baras ae i gar na tara yiif, i use foron orek igii: 19 Ia usum na foron foim ae o tel u la, na famais kiam, na unune kiam, na falupes kiam usuf fal ke na tifat kiam aunbiing o kalsakai fangungut. Ia usum le foron foim kiam igii, i laumet na foron foim ae o tel u la tinpakanini.
20  1King 16:31; 2King 9:22,30Isau le nenge tier ae biil ia laes isi, i aragii: O somangat pes Jesebel, fifin ae i tara le i nenge profet. I fausum fager foron tom foim kiak isi tel sinangun puur ke isi ien foron inen ae ri ta u la arae foron fafen usuf foron god famfabal. 21 Ia ka ta ta aunbiing sing i isi in sokiliis liu kia koseng sinangun puur, isau le biil i wong. 22 Pesu, ian ta tara fangungut sing i ma ik borong ini sasem. Ke iak tel fanu ae ri tel sinangun puur la tura rik kalsakai tara fangungut, male biil ri sokiliis liu kiri koseng foron sinangu. 23  BukSong 7:9; 62:12; Jeremia 17:10 Ke ian siimete berberat ke Jesebel, isi foron uh na tom unune tikii rik usum le iau tom ia usum na balan fanu ke na foron wolwol tikii kiri, ma ian suat temtem tikii lo gam namin foim kia. 24 Isau le usuf gam ae na Taiatira, ae biil gam mi na fafausum ke Jesebel ke biil gam mi na foron fafausum ae ri foteng u ini foron orek kum ke Satan, ia fas gam le biil mang ian luun ti tatawin sabin lo gam. 25 Pesu, sani gam ka pose ta lo, gamen posefat lo papang na aunbiing ian tapiek.
26  BukSong 2:8,9Se i tifat una farfarop ma ka tel fasuut wolwol kiak papang na farfarop, ian ta rakrakai usuf i una nagogon fanu na foron mat tikii,
27 ‘In nagogon ri ini bis ae ri tel u ini aen,
ke in faburburngi ri arae ri faburburngi sospen ae ri tel u ini pisak.’
Ian ta rakrakai usuf i arae sau ia kep ta rakrakai sing Tata. 28 Ke ian ta matal sabin sing ier ae i filau una farfarop.
29 Se imel e balbalu, i rokap le in ongen orek ae Tanwa Kalkaluu i use u usuf foron uh na tom unune.

*2:6: Foron tom tasum na Buk na Gogoh biil ri to usum le se e Nikolas

2:7: Stat 2:9; Parpar 22:2; Esekiel 28:13; 31:8

2:8: Aisaia 44:6; 48:12; Parpar 1:17; 22:13

2:11: Parpar 20:14; 21:8

2:14: Namba 22:5,7; 31:16; Lo 23:4; Namba 25:1-3

2:17: KisimBek 16:14,15; 16:32,33,34; Jon 6:48-50; Aisaia 62:2; 65:15

2:20: 1King 16:31; 2King 9:22,30

2:23: BukSong 7:9; 62:12; Jeremia 17:10

2:26: BukSong 2:8,9