8
Liu namin Tanwa Kalkaluu
Pesu, fanu ae ri patep lo Karisito Iesu, God biil mang in nagogon ri isi rik fiu, biil. Wara le, lo Karisito Iesu, rakrakai ken Tanwa ae i ta liu la, ka fasengsegeng iau koseng rakrakai ken sinang laulau turan minet. Nagogon ke Moses biil ifasi in faliu kerer, wara le liu tofe kirer biil ti rakrakai kia una misuut na foron nagogon. Isau le, sani ae nagogon biil ifasi in tel u, God ka tel u, aunbiing i wuun ufu ta ke Kalalik una farop rakrakai ken sinang laulau lo kerer. I tapiek arae kerer foron tom tel sinang laulau, ma ka met ta arae fafen una tel ufu sinang laulau. I tel u arae isi tortores na sinang ae nagogon i use u, ik suut na liu kirer. Wara le biil mang kere liu ini liu tofe kirer, biil. Kere ka liu mang namin Tanwa Kalkaluu.
Fanse ae ri liu ini liu tofe, wolwol kiri i kiis na sani ae liu tofe i ier la isi. Isau le fanse ae ri liu namin Tanwa Kalkaluu, wolwol kiri i kiis na sani ae Tanwa Kalkaluu i ier isi. Kaltu ae i luun wolwol na liu tofe, in met. Isau le kaltu ae i luun wolwol na Tanwa Kalkaluu, in kep liu turan siaroh. Ma se ae i luun wolwol na liu tofe, i tuui ke God, wara le biil i fapu u na piklin nagogon ke God, ke biil sabin ifasi in misuut lo. Fanse ae ri liu namin liu tofe, biil ifasi rin falaes God.
Isau le gam, biil mang gam liu namin liu tofe, biil. Gam ka liu mang namin Tanwa Kalkaluu, aunbiing Tanwa God ae lo gam. Male tikas Tanwa Karisito biil i kiis na liu kia, ke, biil i ke Karisito. 10 Isau le, male Karisito ae na liu kimi, taftawa pununfo gam in met wara na sinang laulau, isau le tanwa gam in liu tom, wara le gam ka tapiek tortores ta na mata. 11  1Korin 3:16God ae i fapti fafis ta Iesu tina minet, Tanwa ae lo gam. Ma arae sau i fapti fafis ta Karisito tina minet, in ta liu sabin na pununfo gam ae in met, ini sau e Tanwa ae lo gam.
Tanwa Kalkaluu i Patak pes Kerer arae Berberat Tutus ke God
12 Pesu foron tuaklik, imel e foim kirer, isau le biil isi keren liu namin liu tofe, biil. 13 Wara le, male gamen liu namin liu tofe, ke gamen met. Isau, male na rakrakai ken Tanwa Kalkaluu gam ka siimete foron sinang laulau na pununfo, ke gamen liu. 14 Wara le fanse ae ri liu namin Tanwa God, ri berberat ke God. 15  Mak 14:36; Galatia 4:5-7Wara le biil gam kep ta matngan tanwa ae in fatel gam sabin arae foron fafauun foes ae ri sokeh la, biil. Gam kep Tanwa ae i patak pes gam arae berberat tutus ke God. Tanwa ae i susuef ulo kerer, ke kere ka fakam la aragii, “Aba,* Na orek Aramik, Aba le Tata Tata.” 16 Tanwa Kalkaluu tom i famalal u tura tanwa kerer le kere berberat ke God. 17 Male kere berberat ke God, ke, keren kep foron tier ae God i fakale ta kerer ini, arae i fakale ta Karisito ini. Wara, male kere kalsakai fangungut tura, ke keren kep memeh sabin tura.
Memeh ae na Mih
18 Ia usum le foron fangungut ae kere kalsakai u igii, biil ifasi keren fatof u ini memeh ae God in famalal u usuf kerer namih. 19 Foron fakfakiis tikii, ri famam pilpilmat isi aunbiing ae berberat ke God rin tapiek na malal. 20  Stat 3:17-19Wara le igii, foron fakfakiis tikii ri kiis arae foron tier foes ae rin laulau. Biil namin wolwol kiri tom, biil. God tom i ninwei ta u arae, isi rik parpar famu 21 isi aunbiing ae God in fasengsegeng ri koseng kamkabet ken minet, una memeh ae in ta u usuf berberat kia.
22 Kere usum le igii, foron fakfakiis tikii ri tongon ngange fangungut biitom, arae nenge fifin fatat in fafang. 23  2Korin 5:2-4Biil e foron fakfakiis sau, kerer sabin ae God i ta ta Tanwa Kalkaluu usuf kerer, arae fafen famu kia. Kere sabin kere ngange fangungut na tanwa kerer, ke kere parpar famu isi aunbiing ae God in patak pes kerer arae berberat tutus kia, ke ik fasengsegeng pununfo kerer. 24 God i faliu ta kerer, pesu kere ka nene ini unune isi foron tier ae in tapiek. Isau male tikas ka kep ta tier ae i nene isi, ke biil sabin in nene, biil. Se i nene la isi tier ae ka kep ta u? 25 Isau le, aunbiing kere nene isi tier ae biil biitom kere kep u, biil keren tuktuk.
26 Arae sabin, Tanwa Kalkaluu tom i lupes kerer la, wara le biil ti rakrakai kirer. Ma biil kere usum na sani keren sising isi, isau le Tanwa Kalkaluu tom i sising la isi kerer, ini kalkalsakai ae biil ifasi rin puk u ini ti orek. 27 Ma God ae i tie balrer la, i usum na wolwol ken Tanwa Kalkaluu, wara le Tanwa Kalkaluu i sising la namin wolwol ke God isi fanu kalkaluu.
28 Ma kere usum le God i foimnge foron tier tikii una rokap ken fanse ae ri ier kanaka isi, ae ka kam pes ta ri namin wolwol kia tom. 29 Wara le, fanse ae God i usum famu ta tom lo ri, ka kale pes ri isi rin tapiek arae ke Kalalik, isi ke Kalalik ik tapiek kalalik famu lon ifuun e tualik. 30 Ma fanse ae i kale pes ta ri, ka kam pes ta ri. Ma fanse ae i kam pes ta ri, ka foteng ta ri le ri tortores. Ma fanse ae i foteng ta ri le ri tortores, ka me ta ri sabin.
Famais ke God usuf Kerer
31 Pesu, sani keren use u una foron tier igii? Male God i tibel kerer, ke se ifasi in tikale kerer? 32 God biil i rut ta ke Kalalik, i ta ufu ta tom isi kerer tikii. Male i tel ta u arae, ke arafah, biil in fen foes kerer ini foron tier tikii sabin? 33 Se ifasi in tiu fanu ae God ka tim pes ta ri? God tom i foteng kerer le kerer foron tom tortores. 34 Se ifasi in tara le keren fiu? Biil tikas! Karisito Iesu tom i met ta isi kerer. Ma biil i sau ae, biil. Ka apti fis sabin, ma igii, ka kiis na mia God, ke ka famam sising una lupes kerer. 35 Se ifasi in tel ufu kerer koseng famais ke Karisito? Male kere kalsakai fangungut, le kere kiis na tatawin, le ri ta fangungut usuf kerer, le kere fitol, le biil ti kilkiliis kirer, le fatat keren fiu, le ri ier isi fapaket tura kerer, ke arafah, ti tier arae ifasi in tel ufu kerer koseng famais ke Karisito? 36  BukSong 44:22Arae sau ri siit ta u na Buk na Gogoh aragii,
“I wara na asam,
ke foron biing tikii ri ka ier isi siimete kemem.
Ri par kemem sau arae foron sipsip,
ae ri geges isi siimete ri.”
37 Biil tom. Taftawa foron tier ae in tapiek lo kerer, isau le, lo Karisito ae i ier kanaka isi kerer, ifasi keren tifat tom. 38 Wara le, ia usum tom le, biil ti tier ifasi in tel ufu kerer koseng famais ke God: Minet, le liu, le foron angelo, le foron tanwa laulau, le ti matngan tier ae i tapiek igii, le in tapiek namih, le ti tier ae imel e rakrakai kia, 39 le ti tier tinbae na mawe le na pikli. Biil sabin ti tier na fakfakiis ifasi in tel ufu kerer koseng famais ke God, lo Karisito Iesu Kumguui kirer.

8:11: 1Korin 3:16

8:15: Mak 14:36; Galatia 4:5-7

*8:15: Na orek Aramik, Aba le Tata

8:20: Stat 3:17-19

8:23: 2Korin 5:2-4

8:36: BukSong 44:22