2
Pauroofa Yisuna ufara suqinnanaki maaqi qimasee innaaru qiaqee qinau.
1-2 Maa ainainna naaree ani aamuaqimamisaanana anee faqa Yisuna ufara suqimariasa faqa suqidaqa innaaru qidaqa maaqimasee innaaru qiaqa. Maa maqanasaa faiqí aanaaseesaa rakisinnimaqee marisara misa amiqimasee rakisinnimaqaaqeera innaaru qiaqa. Innee kaqiqeesa reendeenamasee asooaranaki mariaqeera misara innaaruqiaqa. Anutuna ufamau fidaqa andeeqara mariranaki mariaqeera aupuraranaki sia mariaqeera misara innaaruqiaqa, innee maqee maqee aiqama fasiqauqara faqa maa maqanasaa firaaqoo uriqararausa faqa kaamanna uriqararausara faqa Anutuna afusaa Anutufa misa dadaaqianifeera innaaruna qiaqa. Misara faqa dufi dufi qirana qiaqeera qidaqa. 3-4 Misara innaaru qirafa amiqira oosana maridanoo Anutufa maasa asumu maree marifa minara aididanoo. Mifa aiqama fasiqa anaasee asumu mariranaki ani mariaqeera qidanoo anoona ufamau fuaqeera qidanoo misara innaaruqira oosannara Anutufa aididanoo.
5-6 Moodaa Anutufa kai maridanoo moodaa fannoo kai narí Anutuna faqa faiqí anaasee faqa mara moodaanakikamma nimaqaidanoo. Mi fasiqafa Anutuna asauku mundirafa Yisufa maridanoo faiqí anaasee oonu kafaa marasee nariki quqaanifeera narí afaaqa kuqiranaki quqanau. Maasa mina qafamaseeqa maaqi qidaqa. Oo Anutuna narí aukuana maridanoo. Oo mifa kuqaa aiqama fasiqa aanaaseera asumu mariranaki mariaqeera miqidanoo. Minara faqa qini Pauroosa qeeqa maqusaindari diqiqamasoofaqa qinee aanaamuru aiqama uqannifiqaidaqa Yisunasaa irirana rusirana anoona ufa faqa qimannimidaqa. Qinee sia unna qidaqa anoona ufa kai qimannimidaqa.
Yisuna ufara suqimarianaki faiqiara qinee maaqi qimasee naamuaqidaqa. Aiqamai maria fasiqausa aanooqirana siaina, ufa rainarana siaina, nári nisauku anukarausa uqeerasee innaaru qimariasa nári marirana nári nirana minauqara Anutunaindi fee qiaqeera, aiqama fasiqara miqi mariasee innaaru qiaqeera qidaqa.
Anaaseera qinee maaqi qidaqa. Aiqama nári nifaaqai mari siara qamunnana amiqimasee nári nifaaqa aanaamususee irirana faqaasaikamambi mariaqee qidaqa. Sia kaaqa firaaqoo oosana oosana ainaina nifaaqa auquaqa. 10 Niqoonausa dadaaqirafa mifa inni nifaaqa auqirafara foora mariani. Anutuna ufa irimaria anaaseesa andeeqara oosana miqiminoo maridanoo. 11 Yisuna ufara suqimaria maqanaki keeqaifaqa anaasee ufa siaina reendeenamandee Anutuna ufa iriaqa. 12 Yisuna ufara suqimaria maqanaki aanaaseeuqa sia kikiqa mafiqa Anutuna ufa qimannimiaqa. Misa sia faiqí urinaaqaramafi mariaqa qinee mina qaoo qidaqa misa ufa siainausa mariaqee qidaqa Yisuna ufara suqimaria maqanaki miqiaqee qidaqa. 13 Anutufa Adamana naaree auquseenoo doo mina inaaqianna Eeuana auqinau. 14 Sadannafa sia faiqí akaruqinau, anaasee kai akaru qimasoofanoo Anutuna ufa rukianau. 15 Doo maqee Anutufa sia aiqama aanaaseeuqa mina akiaqara naru taikaannoo faiqi maqaranasaa marifaranoo. Misa nári nifaaqa amiqimmandee aanaamususee maridaqa Yisunasaa irirana rusiseeqa mariaqa faiqí aanaaseera amuqusamasee mariaqa qikairi siaisa anukarausa mariaqa. Miqidaqa noori kandamasee maridaqa kaqi marifaranoo.