3
Pauroofa Yisuna ufara suqimarinausasaa rakisirausara naakapamaqoofa.
Maa ufana anoona ufa kai qinee Pauroosa qimannimianaura. Faiqí moo fannoo Yisuna ufara suqimariasasaa rakisiraree qimarifa amiqira ainainammiannoo.
Yisuna ufara suqimariasasaa rakisimari papatarafa narí nirana marirana sia aaqarafa mariannoo andeeqarafa marida andeeqasee rakisiannoo. Miqimarinna fasiqafa moodaa anaasee faqaafa kai mariannoo. Mifa oori runusee marifa mariannoo. Narí aakiranara iri marifa mariannoo. Narí qumiasana aina faqa marirana faqa andeeqasee quqeemarifa. Mi fasiqafa Yisuna ufara suqimariasasaa rakisiranaiki mari fasiqafa aanaamuru maqee maqee mina maqusaki aniraafanoo amiqi amiqidanoo nifiqa narí maaqaki quqasaida narana firidanoo. Mi fasiqafa Anutuna akarakinaa ufa andeeqasee qimannimi marifa mi oosanausa maree marifa Yisuna ufara suqimariasasaa rakisirafa amanaikiannoo. Mifa sia nammari namasee furufaridanoo marifa faiqí anaasee sia nárí marifa mariannoo. Mifa fifira oosanara reendeenira oosanara kai rimarifa mariannoo. Mi fasiqafa sia kaaqa munnimmara rimari fasiqafa mariannoo. Mifa narí faiqí aanaaseera amiqimasee rakisinnimaqee marifa maridanoo. Mi fasiqafa narí faiqi namuara qimannimifaqa eedoo qimasee reendeenamandee auqee marinausa mariaqa. Mi fasiqafa narí faiqí anaasee sia amiqimasee rakisinoo naqimaseenoo fee Yisuna ufara suqimaria maqanaki keeqee mariasasaa rakisiannoo fee.
Yisuna ufara suqimariasasaa rakisiranaiki mari fasiqafa sia fukasaa Yisunasaa irirana rusimarina mara quqaa. Miqimari fasiqafa dauni narí oori uqeerasee narí afaaqa mara maree uridanoo amooqinoo dauni aaqaranaki aqufuandoora. Ooqai Sadannafa innaarunai miqimarunara Anutufa ateekanau. Maa fuka fasiqafa Yisuna mandaaqarana miqi kai inoo Anutufa ateekaandoora. Yisuna ufara suqimariasasaa rakisiranaiki mari fasiqanara Yisuna ufara sia irimariasa faqa minara amiqira fasiqee qimariafa mariannoo. Miqi qimaria fasiqafa sia Sadannana namufaqa moodaa madikaki aqufinoo asauruannoo. Doo Yisuna ufara suqimariasasaa rakisimaria fasiqausa oosana doo miqiminoo mariani.
Pauroofa amaanufasaa rakisimarusa dadaaqimariasara qinau.
Doo qinee Pauroosa amaana maqasaa rakisirausara qimasee doo maqee misa oore̱eqara dadaaqirausara qianaura. Amaanufasaa rakisirausa dadaaqimariasara misa marirana nirana andeeqasee noori runusee mariasa mariaqa. Misa faqa sia nammari namasee furufariaqa. Misa faqa sia kaaqa ainainara rimarinausa mariaqa. Misa akarakinaa Anutuna ufa qumareeqa mi mau fidaqa sia nifaaqa umaararaanifeera aufadaqa mariaqeera mariaqa.
10 Dadaaqimaria fasiqausa sia kaqi mareeqee dadaaqiranaki quqarafa mariaqa. Misa amanamasee qafeenana kai mareeqee dadaaqira saikaki quqaa. 11 Dadaaqi maria fasiqausa ninaaqmaaka faqa marirana nirana andeeqasee maridaqa sia munuqi miniqi qimariasa marifaranoo. Mi anaaseesa noori runusee maridaqa anoona ufa kai qimariasa mariaqa. 12 Yisuna ufara suqimariasa amaanufasaa rakisirausa dadaaqimarifa moodaa anaasee faqaafa mariani narí faiqi anaasee amiqimmandee rakisi marifa mi saikanaki mariani. 13 Amiqimasee kisaaqasaa papatara saika auqaqa fimariasa aiqamausa nifusaa uriqararana maraidaqa miqidaqa, misa asauku mundirana Yisunasaa irirana rusirana atukarasee mapukirana maraidaqa.
Anutuna kukeeqara ufa anoona Yisufa firaafa maridanoo.
14 Qinee Pauroosa maa papiqana akara ridaqa qusasaa inni oonu nindafararee qidaqa. 15 Moo ainaina fannoo qini rafaaqafimarifaqa maridaqa maa papiqanakinaafa inni Anutuna aiku asaukuki nirana marirana naamuaqiannoo. Anutuna ufara suqiranaki keeqee mariasa misa Anutuna amaana maqara foora maridaqa. Anutuna anoona ufa faakana maridaqa.
16 Maasa Yisuna ufa irirana anoona ooqaindari kukeeqara ufa marifa Yisufa idaaqirafa firaafa maridanoo, sia amana moo fannoo minara qaoo qirafa.
Yisufa maqasaa fasiqa nifiri kammafinoo koorooinau. Anutuna maraquna fannoo minara andeeqarafa maridanoo fee qinau. Qangiroouqa mina qafaqau. Faiqí moomoosa maaqanna maaqanna minara qimannimiqau. Maa maqa maaqanaki marusa minara kuqaammifoo qiqau. Anutufa mina mareeqeenoo innaarunai quqaqoofanoo maridanoo.