4
Pauroofa kasooqaqee aaqarufa kambiqaannoo fee qimaqoo ufafa.
Anutuna kaaqa andeeqara maraquna fannoo kasooqaqee kambiqaaninna aukuanara maaqi qimasee akooqoo firaaqoo koorooidanoo. Mi kamuqoo akaqausa Yisunasaa irirana rusiranasaaqari rakeemaki unna qira afaanna ufa irifaranoo akaqausa afaanna uqanna ufamau fifaranoo. Unna qimaria fasiqausa kai mi unna ufausa faiqí anaasee Yisuna ufana suqimariasa qimannimiqa nifaranoo. Mi unna qira fasiqausa nári mandoosanara sia qumaara naridanoo nariqa naaqoo irirana doo ida fannoo narinoora foora inoo marifaqa sia ummaara narifaqa nisaurifara.
Miqi maria fasiqausa unna qimasee anaasee mararanara mandoosanee qimasee akaqa naranara manda narana sia naaqee qifaranoo. Anutufa mi oosana oosana narannara faiqí anaasee naaqeera auqu quqaqoofa maridanoo. Mina ufa irimariasa mina anoona irimariasa dufi dufi qimasee naaqeera quqaqoofa. Anutuna aiqama auqu quqaqoo ainainna aiqama amiqirafa kai maridanoo sia amana moo naranara mandaikira fee qianaura. Aiqama ainaina innaaru qimasee dufi dufi qimasee naaqa. Anutuna ufa faqa maasa innaaru qirana faqa mi naranna anukamasainanoo amiqinoo mariannoo, Anutufa amiqiranee qiannoo.
Pauroofa Timootina aakapeenoo andeeqasee fuanee qu ufafa.
Oo Timooti anee asauku mundirafa Yisuna amiqira ainainira faiqi maridana mina ufa irimariasa ani akaqaafasaauqa qini maa ufausa qimannimia. Yisunasaa mundira ufa faqa mina anoona ufa faqa ani ooqai mi ufanasaa fidana innooqana marianafa mariananoo. Miqidana qini maa ufausa aneenna akaqaafasaauqa qimannimia.
Fifau uri qirana maa maqanasaaqaraa uriuqaki sia minaki aqufua nianai tatiaaqa, fifau ufa. Anee Anutuna dadaaqidana rakiranakiara foora mariananoo minara maqee maqee aununu rakisiara foommasee amanamasee qafamasee afeekaikia. Maa maqanasaaqaraa amudaani maqee maqee afeekaikamasee amanamasee qafarana kaqikaaqoo maa maaqanasaa kai amana maridanoo aneenna aundurakinaana maqee maqee afeekaikamasee amanamasee qafarana firaaqoo amiqirafa maridanoo, mifa maqee marirana faqa naaru marirana faqa amidanoo. Mi ufafa anoona ufa maridanoo minasaa mundimariafa maridanoo. 10 Minara kai maasa kadaapirida nimudaanai qidaqa. Maasa qiqa qimuqusakinaa irirafa kaqi marira Anutunasaa mafi munduseeqa. Mifa aiqama fasiqa anaasee asumu maree marifa maridanoo, mina ufasaa rusimariasa kuqaa misa asumu maree marifa maridanoo.
11 Mi ufausa amiqimasee faiqí anaasee naamuaqia. 12 Oo Timooti anee kumaaraa mariananoo minara faiqí anaasee irisee sia ani ufa irifoora maa ufana ani qimamidaqa. Aneenna ufa faqa aneenna nirana faqa aneenna faiqí aanaaseera amuqusirana faqa aneenna Yisuna saqarikirana faqa aneenna andeeqasee marirana faqa amiqimasee andeeqasee akooqoo marinaqa qafeeqa faiqí anaasee Yisuna ufa irimariasa ani afaqaidaqa ani aanna raaqeera. 13 Oo Timooti qinee anee ianannai kasooqaqee fuanaura. Anee qini qifeesidana maqee maqee faiqí anaasee aiqamausa nifusaa Anutuna akarakinaa ufa asaana rumasee mina oosana kooroomannimisee mi mau fuaqee qimasee fuki faaki qia.
14-15 Ooqai Yisuna ufara suqimarusasaa rakisirausa ani sindimeera foora quqamaqeeqa nisauku ani afaaqai quqasee ani afaaqooqa qiqa Anutuna maraquna fannoo afeeka moo amuna afeekaikamasee amanamasee qafamasainaqa aiqamausa aniki doo maridanoo fee qiaqa. 16 Aneenna nirana mariranasaa faqa aneenna faiqí anaasee ufa qimannimiranasaa faqa rakisia. Qinee qimamunna ufamau andeeqasee finana ani nirafa marirafa andeeqasee marinana anee aneenna faqa ani ufa irimariasa faqa asumu mareennaranoo.