^
2 TEESAROONIKA
Yisufa kafaa qumureenoo Anutuna ufa rukiee mariasa naruannoo.
Manda fasiqa kambiqafinoo moomoosa nikaruqiannoo.
Innee Anutuna areenaranaki mariaqeera rusandeesamumaseenoo maranau.
Pauroofa Teesaroonika maqannaasara nariara innaaruqiaqee qinau.
Kadaapi rumasee inneeqa narainaina maraaqee qu ufafa.
Pauroofa doo taikarufa qimaqoofa.