2
Qinee Pauroosa inniara kadaapi rimarunnana iriaqeera inni qimannimidaqa sia inni Kooroosee maqannaara kaifau kadaapiridaqau Raoodiseea maqusanaasa akaqausa Yisuna ufa irimariasa faqa innee aiqama sia qini doori qiqafee mariasa inniara kadaapiridaqa. Minara inni nimuqusa sia iani paasoosammasee mariaqeera innee moodaanaki kammafi nariara nariara ridaqa innee Anutuna ufa amiqimasee iriseeqa innee nifaaqa quqasee Anutunaki mapukuaqeera inniara kadaapi ridaqa. Innee amiqimasee Anutuna afeeka kukeeqara ufa uqeerasee iriaqeera. Mi kukeeqara afeeka ufafa asauku mundirafa narí uqanna maridanoo. Asauku mundirafa Anutufinnai fimaria irira kooqiara foora maridanoo. Anutuna aiqama irirafa oosana oosana adiafaaira irirafa anoona qira irirafa firaa qumiasanara foora Yisunaki mandaaqanoo maridanoo. Sia maa maqanasaaqaraa munnimma ainaina mararara iranau qidau innaarunai fimaria irirana faqa maaqoo nariara nariara nimuqusira nidiranara minara kai qidaqa. Innee faqa mina maraaqeera kadaapiridaqa.
Kuqaa anoona afeeka irirana asauku mundiranasaa maridanoo. Qinee minara irisee maa ufana inni qimannimidaqa. Innee rakisidaqa qafaaqa sia moo fannoo innaarunai fimaria aanara unna qimaseenoo inni nikaru qiandoora mifa amiqimasee naakapainaqa kuqaammifoo qimasee fifoora qimannimidaqa. Qinee kaqi maaqoo maridaqa inni mariranara asasamannimaqaidaqa. Inni marirana amiqira marira maridaqa ufa qaindusi mariasa mariafanoo asasamannimaqaidaqa inni irirafa asauku mundiranasaa amiqimasee mapukinoo marinara asasamannimaqaidaqa. Qinee Pauroosa nianai marunanoo qini maraquna fannoo inni faqa maridanoo. Qinee inni faqa maridaqara foora qinee maqee maqee inniara iridaqa rakisinnimaqaidaqa.
Asauku mundirafa aiqama ainaina tia uriqararafa uqanna maridanoo.
Inni Kooroosee maqannaasa akaqausa Anutuna asauku mundirana Yisunara maasa karaambaiqee qimasee umaraafanoo doo innee maqee minasaa mundiqa maridaqa nuaqa. Innee saqari atukara foora mapukusee Yisunaki mariaqa, sia rafauraki aqufuaqa afeekaikamasee aaku aakumafi Yisuna faakanasaa mundiqa mariaqa. Maasa qimannimiafannamau kai inni irirafa Yisunaki maqee maqee afeekaikiaqa. Inni irirafa maqee maqee Anutunara dufi dufi qimarifanoo inni naundurai qumbiqafi irairaaiani. Innee miqi kai iqa Yisunasaa mundiqa maridaqa nuaqa.
Innee amiqimasee eerairiaqa faiqí moo fannoo unna ufa qira iriranannai inni rarisameeqee narí aiku oosanaki quqaandoora. Miqira fasiqa mina ufa fannoo irirana faqaa fasiqara foora ufa qiannoo. Mi ufafa faiqí anaasee nikaru qira ufa oosana siai ufafa fifau maqasaa ufa afaanna manika fannoo innaaruna faqa maqa faqa rakisidaqee qimari ufana. Sia asauku mundiranasaa oosana areemari ufafa maridanoo. Miqira ufara amiqimasee eerairiaqa. Sia asauku mundirafa fifau afaannafau maridanoofau. Anutuna aiqama afeeka marira irirafa muduka tia uqanna Yisunaki maqasaa qumu marinau. 10 Innee minasaa maridaqa sia Yisuna marirana kai maree mariafanoo Anutuna marirafa minaki marina mina faqa maree mariafanoo. Afaannauqa rakisirausa uriqararausa mariafanoo faiqí moo fannoo misara anoonee qinaqa sia misara iridaqa rufiaaqa Yisufa kai misoo maasoo uriqararafa maridanoo misa faqa maasa faqa uriqaranoo maridanoo rakisinnimaqaidanoo.
11 Yuda maqannaasa fainanduqirana oosana aanaaqi faiqi akoonaiqi fainanduqu nimaqasee misara Isaraee maqannaasaki maridaqa Anutuna faiqinamukiaqeera qimarusa maridaqa. Qinee Pauroosa mi oosanna kikiqa usidaqa maaqi qianaura. Innee Kooroosee maqannaasa asauku mundirana ufa irisee sia faiqí moo nisaukukoo innee fainanduqusee minaindikiaqeera qidaqa. Asauku mundirafa inni faiqí faiqi marirana manda marirana nirana aiqama uqanna narí maraqusoofaqa minaindikiqa mariafanoo. Asauku mundirafa maa manda maqanasaaqaraa nifaaqa qikairi faqa uturuqu aqiara foora masoofaqa doo mina turuqiara foora yanannai asauku mundiranaindi kammambi mariafanoo.
(Yuda maqannaasa oosana maaqimminoo maridanoo. Faiqí moo fannoo misa amaana maqaki keeqararee qimaseenoo anirainaqa misa mina qumaree nammariki keeqammamaqaidaqa. Keeqammamaqaidaqa maaqi qidaqa. Maa fasiqafa kuqiranara foora keeqafinoo kuqiarafoora mafinoo findifinoo. Doo miqooqari amaana maqaki maqee maqee fidaqa.)
12 Qinee Pauroosa minara inni Kooroosee maqannaasara maaqi qidaqa Yisufa aunirira saqarisaa kuqufufaqa inneeqa nifaaqa namufaqa kuqirana ameeraameeriqa Yisufa kuqiranakiqari findifufaqa innee faqa kuqirana ameeraa meeriranaki qari findifiqa fuka marirana mara maree findifi mariafanoo. Inni irirafa Yisunasaa mundunara mi ainainna kambiqafi maridanoo.
13 Anutufa narí ufa Isaraee maqannaasa Mooseena sandufa qimanniminau. Innee nianai maridaqa sia Anutuna ufa irimariafanoo innee faiqí faiqi mariafanoo manda iriramau fimariafanoo. Innee inneeqa irirana Yisunasaa mundusoofanoo Anutufa minara inniara narí amaakusaimbaqa kuqiqau maqi qidanoo kaifaa inniara narí amaakusaimbaqa kuqiranakiqari findi fiqa minasaa mundufiqa marifaranoo fee qimaseenoo maasa maqasaa mandainaina taikaqiseenoo sia naruanauree qinau. 14 Anutuna aaquqira ufa papiqaki marifaqa maasa mina irisee rukiasaida kaqi fimariafananoo Anutufa maasa darira ufa sia maasasaa qinau. Asauku mundirafa aunirira saqarisaa kuqirari marufanoo Anutufa maasa darira ufa oosana oosana qimaseenoo mara mareenoo Yisuna afaaqai munuseenoo aunirira saqarisaa pirimmannai aru atukaranau. Miqunara Anutufa maasara ufa siaisee qidanoo Mooseena sandufa nimaarusirafa fannoo sia amana inni naruannoo fee qidanoo. 15 Anutuna asauku mundirafa kuqufinoo mi kuqiranannai afaannauqa rakisirausa uriqararausa misa aiqama misa afeeka qumooqukamaseenoo aiqamausa nifusaa nisaurirana nimiseenoo ufoonaridanoo narí amooqimaseenoo maridanoo.
16 Faiqí akaqausa inni Kooroosee maqannaasa maaqi qimasee qimannimifaqa siammiriaqa. Misa maaqi qifaqa. Innee Mooseena sandufa maree akaqa narana nammari siamma naaqa. Innee aukuana idooaranara sia irimariafanoo fuka quqoona idooaranara faqa sia irimariafanoo Yuda maqannaasa amaanasaa idooarana mina faqa sia irimariafanoo mandaikammi mariafanoo sia Yisuna aiku oosanaki andeeqasee mariafanoo. Misa mi ufanannai inni rafaaqa fifaqa siamma iriaqa. 17 Mi ainainnausa fifau nimanirafa maridanoo sia kuqaa anoonau. Sia moo ainaina kikiqa usuaqa. Asauku mundirafa mifa kuqaa anoona uqanna maridanoo innee mina faqa moodaanaki ootupamafi mariafanoo miqoo kai mariaqa.
18 Faiqí akaqausa qummaararara ufannai inni rafaaqa firaree qifaqa sia mi ufana iriaqa. Misa fifau inniara unna qimasee maasa daanna reeqa kaaqa nisaunaasauriqa nuaqee qiqa misa inniara unna qimaseeqa qangiroouqara nimooqiaqee qidaqa miqi qifaranoo. Misa qainamasee náriara Anutuna ufa iriseeqee qimasee inni rafaaqafifara. Miqira fasiqauqa fifau nári nifaaqa nimooqi mariasa maridaqa. Misa nári manda marirana fannoo nári uqannifiqee marifaqa miqimariafanoo. 19 Misa asauku mundirana minniseeqa nári aatata nifiqee firaree qidaqa mi ufanannai inni rafaaqafifaranoo. Asauku mundirafa maasa qikiaqa maridanoo mina adaka maasa maridaqa. Mifa maasa rakisinara amiqimasee moodaanaki maridaqa narí dadaaqi narí dadaaqidaqa Anutuna ufasaa innooqafi afeekaikidaqa. Mi fasiqausa nári qummaarannai inni rafaaqafimariasa maasa qikiaqa Yisuna minniseeqa nári aatata fidaqa mi ufanannai inni rafaaqafidaqa.
Maasa asauku mundirana namufaqa kuqiqa mina namufaqa findifiqa.
20 Innee Yisuna aiku oosana mariasa mifa kuqufaqa innee faqa inneeqa irirana namufaqa kuqiarafoo mafi mariafanoo. Doo innee nanaree afaannauqa karaambaiqauqa misa ufa irisee rufiaidee kuqira fasiqa fannoo sia mi ainainausara iridanoo doo taikanoo maridanoo doo innee minara iriseeqa faiqí faiqi sandufa oosana oosanannai rafaaqafifaqa sia ooqai undee iqa eedoo qimasee mi mau fuaqa. 21 Misa maa unnufanannai inni rafaaqafidaqa. Innee akaqa narana nammari sia naaqa innaarunai fira aana ititeefoora. Innee akaqa narainaina sia uqanna nifaurusaa quqaaqee qidaqa. Akaqa ainaina sia auqaaqa mi manda ainainafa inni naakuandooree qidaqa. Innee miqira unna sandufa sia iriaqa. 22 Fifau maqasaaqaraa fasiqa sandufa inni naakapaidaqa. Maasa mi naranna namasaananoo sia niranandaki kasooiannoo kaqi aiqaraannoo sia innaaruna aana faqa ititaannoo kaqi aiqaraannoo. 23 Innee mi fasiqausa sandufa iriseeqa unna qimasee irirana faqaasee qifaranoo. Misa maa ufana uqeeraidaqa. Innee qangiroouqa nimooqiaqeera qidaqa innee inneeqa nifaaqa firaa aupurarana nimisee minannoo innaarunai fuaqee qidaqa unna qimariafanoo. Mi unna fasiqausa mi naamuaqira ufana sia amana maasa daundurakinaa manda nidirana rafaaqa fuannoo, Yisuna saqarikirafa kai amana mina rafaaqa fuannoo.