3
Asauku mundirafa kuqiranakiqari findifufaqa innee mina faqa findifiqa minara iridaqa inneeqa marira irirana innaarunai asauku mundirafa marinnai ubeekaida mariaqa. Miqoo Anutufa asauku mundirana firaa afeeka amufanoo mina aaqa maridanoo. Minara inneeqa irirana mirinni mari ainainnasaa rusisee iridaqa maaqoo maqasaa manda ainainara sia iriaqa. Innee kuqirana aannareeqa sia mandainainara iriaqa kuqiara foora iqa mariaqa. Inni marirafa Yisunasaa mundinoo marifanoo minaindi fannoo Anutunasaa mundinoo maridanoo. Asauku mundirafa innee maa maqanasaa anoona marirafa faqa marianara mifa narí kooroomasainaqa innee mina namufaqa ooru raifanoo narí afeeka kaaqa qara areenarana naida nimiannoo.
Ooqeenaa marirana faqa fuka marirana faqa doo maqee mi ufafa kooroo inoo.
Inneeqa maa maqanasaaqaraa nifaaqa ainaina adiafaairana arusaifanoo sia inni kaifaa mandoosana uqannifiqaani faiqí fannoo anaasee qummuarimariana faqa anaasee fannoo faiqí qummuarimarina taikaani. Inneeqa nifaaqa sia kooroo iaqa. Innee sia inneeqa mandoosana maraidaqa maanaaqa anaaseera indee indee qiqanuaqa adiafaa qiqa nuaqa doo mi irirausa taikafuani. Oosana oosana mandainaina marararee qimariafa mifa faqa taikafuani. Innee aiqama ainainara nimukee marina mi irirafa taikaani. Anutuna minniseeqa moo Anutunara foora innaaru qidee qimariasa faqa ainainara rimariasa faqa moodaanaki unna aatata fimariafanoo. Mi ainainausa moomoo maree mariasa Anutuna ufa rukiaida miqidaqa. Innee misa faqa mi mandirirana maree marusa mariafanoo.
8-9 Doo maqee afaimma quqaaqa. Maa ainainausa faqa afaimma quqaaqa. Aanooqirana faqa kaukaataqirana faqa aqoonausa nifasaasa qirana faqa aqoonausa niquramaara rirana faqa maqee maqee faiqí fannoo aanaaseera amarauqirana faqa anaasee fannoo faiqiara amarauqirana faqa unna ufa qimasaida narí afasaasa narí afasaasa qira ufa faqa mi ufausa aiqama afaimma quqaaqa. 10 Mi manda irirausa ooqeenaa irirana marirana afaimma quqasee fuka andeeqara marirana marasee qammunnara foora afisuaqa. Mi fuka marirana Anutufa auqusee nimuna Anutufa kaifaa aiqama kari fukara foora kai mannimidanoo. Miqinanoo maasa marirafa mina amanaikinaqa maasa minara amiqimasee iriaqeera miqidanoo. 11 Fuka mi andeeqara marirana maree mariasa náriara uriqararausee ureeqarausee qimiriranara sia minara iridaqa, Yuda maqannaafee aanaamuru fee fainanduqirausee sia fainanduqirausee irirana faqaasee fuka aamina maqannaa fee anoona akoona faqaa fee fiaiqi faiqi fee fuka andeeqara marirana maree mariasa sia mi ufausara iridaqa. Asauku mundiranara kai kuqaa anoona maridanoo fee qidaqa.
12 Innee Asauku mundiranara karaambaiqee qimariasa. Anutufa innee rusandeesamumaseenoo narí andeeqara marira iriranaki quqanniseenoo inniara rakisidanoo amuqusidanoo. Anutufa miqimarinaqa innee maa reendeenira marira ufana kaqi maraaqa. Nariara nariara qimudaoo qiaqa. Ufa qirana faqa nirana faqa ireeda kai qimannimiaqa. Fisoo fisoo imariasa naannaraqa mariaqa. Reendeenamafi ubiqasee mariasa naannaraqa mariaqa.
13 Faiqí anaasee inni ritifaqa kaqi irisee nimaqaaqa. Asauku mundirafa inni mandainaina doo mininnisanau. Innikiqari nariara nariara ufa qiraree qimasee asauku mundirana aanna reeqa nariara nariara ufa qirana minnisee aunusaa. 14 Mi andeeqara aiqama ainainna nariqa kai sia amanaikifanoo nariara nariara nimuqusinafa mifa mi aiqama amiqira ainainausa uriqararafa maridanoo moodaanaki suqu quqaseenoo adiafaa irana nimidanoo.
15 Innee asauku mundiranaki mariasa moodaara foora marianara nariara nariara farafara qirana minnisee asauku mundirana asooarafa inni naundurai rakisimarinaqa moodaanaki kiqa mariaqa. Innee miqiaqee qimaseenoo Anutufa inni rusandeesamumasee mareeqee asauku mundiranaki quqanau. Doo Anutunara faqa maqee maqee dufi dufi qiaqa. 16 Asauku mundirafa nimu ufana innee iriseeqa maqee maqee eedoo qidaqa mi mau kai fimarifanoo inni naunduraki mi adiafaairafa qumbiqaani. Innee mi mariranasaa fidaqa iriranannai kai narí andeeqee narí andeeqee iaqa. Firaa iriranannai aiqamausa narí aaquqimamaqaina narí aaquqimamaqaina iaqa. Anutuna maraquna fannoo amaana idi nimuna mi idina maqee maqee raqa nuaqa. Idi roona auqu Dafidifa mina idi faqa ooqeenaasa amaana idi faqa mi idisa maqee maqee raqa nuaqa. Raqa nidaqa Anutunara asasidaqa dufi dufi qidaqa mi idi namusa raqa nuaqa.
17 Innee inneeqara karaambaiqa Yisuna faiqi namu maridee qimasaidaqa mina aannandaidee qidaqa ufa qimariana ainainimariana andeeqasee mina kai afaqaaqa. Innee karaambaiqa Yisuna maa maqanasaa koorooirausa maridaqa mifa innandee innandee kai idaqa mariaqa aiqama ainaina narí qinnaqoo kai fidaqa ufa qinana auqeenana qafeeqa mina aanna raidee qiaqa. Sia noori runusee miqiaqa inneeqa nikoona Anutuna asasamamaqaidaqa susummamaqaaqa. Anutuna asauku mundirana minannai Anutufa aana ruqiqasaifaqa asasirana Anutuna amiaqa.
Faiqí anaasee, faiqi naakaparufa.
18 Faiqí ninaaqmaaka innee inneeqa nifaaqmaaka ooreeaqa mariaqa. Karaambaiqa niraamummaaka mina ufa irimaria anaaseesa nári nifaammaaka ooreeaqa maridaqa andeeqasee karaambaiqa aatata fidaqa miqimariafanoo.
19 Anaasee nifaaqmaaka innee inneeqa ninaaqmaakara ridaqa nimuqusi marinaqa sia afeeka rakisira rakisinnimaqaaqa sia sukufa qimannimaqaaqa.
20 Faiqiuqa inniqa ninausa nikausa ufa qinnana aiqama kari sia rukiaaqa eedoo kai qiaqa. Karaambaiqa faiqi namu inneeqa ninausa nikausa ufara eedoo qidaqa andeeqasee karaambaiqa aatata fidaqa miqi mariafanoo.
21 Innee ninausa nikausa inneeqa faiqi namu sia maqee maqee nifairida niqiaqa. Miqifaqa misa quandafi inniara firaaqoo fidiaqaaifaranoo.
22 Innee ainainira faiqiuqa mariasa innaarunai inni rakisirafa maridanoo inni saika oosana qafaidanoo. Innee maa maqanasaaqaraa rakisirausara faqa iriaqa aiqama kari misa ufara faqa eedoo qiaqa. Sia nári niqafainnaqoo kai andeeqasee ainainiaqa, kaqiqoo kaqiqoo faqa amiqimasee ainainiqa fuaqa. Miqi kai iqa sia faiqí anaasee nifusaa, inni nimooqiranara kai irisee ainainiaqa. Innee inneeqa nimuqusa ookiqari karaambaiqara naaquqainaqa minara irisee amiqimasee ainainiqa fuaqa.
23 Inneeqa rakisirana ainainirana inneeqa nidiranannai kai auqaida mariaqa mi ainainna idaqa sia maqasaa fasiqa ainainiranee qiaqa.
24 Kasooaaqee maasa innaarunai ooruraananoo minni maasa qeeqa kadaapiriri unnana akiaqara Karaambaiqa fannoo narí ooqai qimaqoo ufanasaa kai feefauru nimiannoo. Kaifaa innisaimbaqa aiqama rakisirausa ainainidaqa asasammasee auqaaqa. Asauku mundirafa mifa anoona rakisirafa maridanoo mina saikakaimmifoo qimasee sanaasamasee amiqimasee auqaaqa. 25 Innee oosana oosana ainainidaqa mandainainira ainainifanoo Anutufa inni ufa nimiannoo. Sia inniara kaqi fifau saika faiqi fee qimasee minninnisaannoo. Inni mandainainirana niqafamaseenoo mina amana kai ufa nimiannoo.