2
Eestaafa nammarifa kuinnaikinau.
Mikari kinna aranaqarafa kaqikaaqoo taikoofanoo mifa kaifaa Wasti nammarifa mandaikamma amaqoo oosannara oonu mafi irinau. Iriseenoo mifa Wasti nammarina aiqamasainanoo mifa sia kaifaa kuinna mariannoo fee qu ufanara oonumafi irinau. Akaqa fasiqauqa mina amiqira irirana amimarusa mina aaqa ooqufaaqeeidaqa maaqi qimasee mina qimamiqau, rakisirafa anee akaqa amiqira manaaqauqa sia faiqi faqa faiqama qaasara randaannee qiqau. Anee rakisi marianna maqa maaqanakinaa fasiqauqa mara uqasainaqa misa amiqira manaaqauqa sia faiqi faqa faiqama qaasa nifiqamaree kaammanna uriqarara taunna Susaa maqusaki minisee anee manaaqauqa suqu uqee marianna maaqanaki misauqa mini uqaaqa. Uqasaifanoo Eekaifa ani ainainira faiqi ani anaaqmaakasaa rakisi marifa mifa misasaa rakisiani. Rakisi marinaqa anaaseeuqa misa fadameena akunnimaqaseeqa misa nifaaqa auqusaifaqa misa kaaqa amiqirausa uqanna mariaqa. Marifana anee mi manaaqausa kinaana moodaa ani aidi marinnana mareeqee uqasainanoo mifa kuinnaika mafinanoo kuinna Wasti nammarina amaaqa maqaani. Miqi qufanoo kinna fannoo iriseenoo mi ufanara eedoo qimaseenoo afaqanau.
Susaa maqusaki Yuda maqannaa fasiqa moo marinau, minauqu Moodeekaifa marinau mina akoona auqu Yairafa marinau. Yairafa Kisaana amaaku Simeena anaiqi Beensamina atikinaafa marinau. Ooqai Babiroonnia maqannaasa kinna Neebukatneesafa Yuda maqannaasa kinna Yeeoiakina faqa Yuda maqannaasa akaqausa faqa nifiqeenoo Babiroonnia maqusai mariaqeera finau. Mifa Moodeekaina aiku asauku faqa nifiqoo faqa misa faqa fiqau. Moodeekaifa moo manaaqa rakisi maruna minauqu Eestaa nammarifa marinau. Minauqu Heeburu ufakiqari Adasanee qimariqau. Eesta nammarifa Moodeekaina akoona akaqa araamuna marinau. Mina akoofa narí anaaqa faqa kuqufufanoo Moodeekaifa Eestaa nammarina maraseenoo narí faiqiara foora rakisi marinau. Rakisi marufanoo Eestaa nammarifa kaaqa amiqira manaaqa uqanna findifi marufaqa qafoofanoo amiqirafa uqanna marinau.
Kinna Seerkisisafa narí oofisaauqara moomoo amiqira manaaqauqa nifiqamaree Susaa maqusai aniaqee qimasee ufa quqanau. Ufa uqasoofaqa misa manaaqauqa nifiqee anidaqa misa Eestaa nammarina faqa afiqee aniqau. Miniseeqa misa Eeataa nammarina kinna uqusaki manaaqauqa maru maaqanaki uqaqau. Uqasoofanoo Eekaifa mi manaaqausasaa rakisi marinau. Eekaifa Eesta nammarina qafoofanoo amiqira manaaqa marufanoo minara aidi marinau. Aidufanoo mifa kai kaqi ufanoo Eestaa nammarifa afaaqa auquaninna fadameena mainainausa faqa oosana oosana amiqira narana faqa aminau. Amiseenoo mifa kinna maaqaki marusara Eesta nammarinasaa amiqimmasee rakisiaqee qimaseenoo mara uqanau.
10 Indaaru Moodeekaifa Eesta nammarina qimaminau, anee sia aneenara Yuda maqanaa manaaqa maridee qimasee koorooiannee qu ufana Eesta nammarifa narí rakisi maru akoona mi ufana afaqeenoo sia qimaminau. 11 Aiqama faasaana Moodeekaifa anaaseeuqa maaqa maru uqusana kooqindanai oonuree aniree inoo nimarinau. Mifa Eesta nammarifa naqaa fee masee marinaqee irianauree misa Eesta nammarina naqi feemma amaqaifaqee irianauree qimasaidanoo oonuree aniree imarinau.
12 Moodaa aukuana aundurai misa manaaqauqa rakisi marufaqa amiqirausa uqanna kambiqee mariqau. Kambiqee marufaqa misa qisauku dinni taikasee dinni oonu moodaa marasee 6 uqoonaki misa meea saqari anoonnai auquqoo fadameena amiqira afundi maruna mi manaaqausa nifaaqai akunnimaqee mariqau. Akunnimaqasee moo 6 uqoonaki misa fadameena faqa ainoo faqa amiqira afundi maruna akunnimaqee mariqau. Miqimmasee inaaqianna misa aiqama manaaqauqa moodaa moodaa nifiqa maraida kinna Seerkisisafa marunnai fimariqau. 13 Manaaqa moo fannoo kinna maaqai fuani qimaseenoo narí aidiranasaa afaaqa auqu mareenoo fimarinau. 14 Manaaqa fannoo eendi marufanoo kinna marunnai oonu mariinoo iaqee marinau. Iaqasoofaqa kananaana mina afiqamaree anaaseeuqa maaqa mooki munu Saskasana asaukuki uqaqau. Mi moodaa fasiqafa kai kinna inaaqianna anaaseeuqasaa rakisi marinau, rakisi marufaqa mi anaaseesa sia kaifaa kinna oonu qafee mariqau. Kinnna fannoo moonara aidinanoo mina auquramasee aarainanoo mifa amana fuannoo, sia moo aana maridanoo.
15 Eesta nammarifa kinna qafaaninna faasaanafa aniranau. Eesta nammarifa Moodeekaina akoona akaqa Abiairana araamuna marufanoo Moodeekaifa Eesta nammarina maraseenoo narí araamunara foora rakisi marinau. Rakisi marufaqa aiqama fasiqauqa Eesta nammaria qafee marufanoo kaaqa uqanna minara nidi marinau. Mikari Eesta nammarifa kinna qafarara finoo sia narí aidiranasaa qamunna afisinau. Manaaqauqa rakisirafa Eekaifa qimamundeemmasee qamunna afisinau. 16 Mikari Seerkisisafa qisauku dinni taikasee dinni oonu qaara marasee 7 aukuanaki kinna marinau. Mi aukuannanaki qisakuqara taikasee 10 uqoona misa auquree Teebeeta uqoonafee qimariqau. Mi uqoonnanaki misa Eesta nammarina afiqee kinna marunnai fiqau.
17 Munusoofanoo kinna fannoo firaaqoo uqanna Eesta nammarinara aidinau. Mifa sia akaqa manaaqauqara aidi marundeemmaseenoo Eesta nammarinara aidinau. Mifa Eesta nammarina qafoofanoo akaqa manaaqauqa urinnaaqaramaseenoo kaaqa amiqirafa uqanna marinau. Sia moo manaaqa fannoo Eesta nammarifa kinna aqaararana amundee iannoo. Minara kinna fannoo mina akiiqaki kuinna qafee afisu amqanau. Afisu amaqasoofanoo Eesta nammarifa Wasti nammarina amaaqa maqaseenoo kuinnaikinau. 18 Kinna fannoo Eesta nammarinara asasidanoo firaa oomaqa sakaseenoo nanau. Mifa aiqama uriqarara fasiqauqa faqa kiapausa faqa naaroofaqa mi firaa oomaqanaki aniqau. Aniroofanoo mifa qinau aiqama fasiqa anaasee qini maqa maaqaki mariasa misa maa faasaana idooaidaqa. Miqi qimaseenoo kinna fannoo moomoo amiqira ainaina faiqi anaasee niminau.
Moodeekaifa kinna dadaaqufanoo mifa sia kuqinau.
19 Mikari kai kinna fannoo Moodeekaina mara uqasoofanoo mina maaqasaa rakisira fasiqaikinau. 20 Ooqai Moodeekaifa Eesta nammarinaa qimaminau, anee sia aneennara Yuda maqannaa manaaqa maridee qimasee faiqi qimannimia. Miqi qimaqoona Eesta nammarifa mi ufana afaqanau. Mina oosana mifa aiqama kari Moodeekaina maaqaki maridanoo mina ufa afaqee marinau.
21 Mikari Moodeekaifa kinna Seerkisisana saika maroofaqa qaara fasiqa qara kinnara aanoo qimasee miqanda mina kuqa arirara ufa tipundaari mariqau. Mi fasiqa qanda nuqu Biktanafa faqa Teereesaafa faqa marinau. Mi fasiqa qanda kinna faiqee maru maaqana kooqiki rakisimaru qanda mariqau. 22 Moodeekaifa miqanda ufa iriseenoo mifa oonu kuinna Eesta nammarina qimaminau. Qimamufnoo Eesta nammarifa Moodeekaina faqa mi fasiqaqanda faqa ufa iruna kinna qimaminau. 23 Misa mi ufana oosana randaseeqa iriseeqa mi ufanara kuqaa fee qiqau. Kuqaa fee qimaseeqa misa mi fasiqaqanda saqarisaa dirisoofaqa kuqiqau. Kuqufufanoo kinna fannoo narí oofisaauqa qimanniminoo qinau, mi ainainafa kambiqaina innisaimbaqa kaammanna papiqaki akara rua qufaqa misa miqimmiqau.