3
Amannafa Yuda maqannaasa naru taikarara ufa rumbanau.
Kaqikaaqoo marinoo kinna Seerkisisafa moo fasiqa mina auqu Amaannana mara uqasoofanoo mifa uriqarara kaammanna marinau. Amannafa Hammeedatana amaaaku Akakana anaiqi marinau. Kinna fannoo aiqama kiapausara Amaannanara niqoori saunu araseee mina firaa auqu amiaqee qufaqa misa aiqamausa kinna qundee ufanoo Moodeekaifa kai sia miqinau. Moodeekaifa Amannanara aqoori saunu arara akooqanau.
Inaaqianna akaqa kiapausa mina qafamasee mina iramiriqa qiqau anee nanaree kinna ufamau sia finanee. Moomoo kari Moodeekaina mi oosannanara qimami mariqau. Miqi marufanoo Moodeekaifa misa ufa irirara akooqanau. Miqufanoo Moodeekaifa misa qimanniminoo qinau, qinee Yuda maqannaasa maridaqa minara qinee Amannanara sia qiqoori saunu araidaqa. Miqi qufaqa kiapausa Moodeekaifa qu ufana Amannana qimamiqau. Misa Moodeekainara kaqi mi ooasanna maree marinanoo Amannafa qafamasee arana qaannoo fee sia fee arana qaannoo fee qimasee qafee mariqau.
Amannafa qaqfoofanoo Moodeekaifa sia minara aqoori saunu araseenoo mina amooqinau, miqufanoo mifa minara firaaqoo aranaqanau. Miqi marufanoo mifa mina paqurimmaseenoo qafoofanoo Moodeekaifa Yuda maqannaa fasiqa marunara mifa Moodeekaina mandaikamma amaqarara irinau. Sia Moodeekaina kai fau miqinau. Amannafa Yuda maqannaasa Peereesia maqa maaqaki marusa aiqama naru taikarara oonu mafi irinau.
Qisaukqara taikasee qikunni ooqu qaara marasee 12 aukuanaki Seerkisisafa kinna marinau. Indaaruqaa uqoona auqu nisaanna fee qimarunasaa Amannafa purimma fee qimaru sararana masee qafaaqee qinau. Ya uqoonnanaki fee ya faasaanee Yuda maqannaa kuridi nimaqara amiqira faasaana mariannoo fee. Miqi qufaqa misa sarara masee maaqimmasee paquriqau. Adara 12 uqoona fee qimaru uqoonnanaki 13 faasaana Amannafa misa kuridi nimaqaannoo.
Amnnafa oonureenoo rakisirana qimaminoo qinau. Aiqama anee rakisi marianna maqa maaqaki maria fasiqa anaaseesa akaqausa sia maaqoo mariasa naanna raidaqa, misa mooka uqanna midammia. Minara anee misa afu kai niqafee marinaqa marifanoo mifa sia ani faqa ani maqa maaqa faqa dadaaqiannoo. Minara rakisirafa ani aidinana anee aiqama faiqi anaaseera qinaqa mi fasiqa anaaseesa kuqa naruaqa. Anee miqinaqa qinee maqee aniara kuqaa idaqa qinee siruaa munnimma moomoo uqanna 50 mirioonna anee munnimma afeedi marianna maaqanaki uqaisaanaura. Miqimmaseenana anee minannai kaamaanna saika mareenaranoo.
10 Kinna fannoo narí sandufauqa qimasainnana afeekaikiani feera mina rinnasaa mina akara maridanoo. Kinna fanoo mi ufana iriseenoo asaukukinaa rinna radukuseenoo Amannana Ammeedatana amaaku Akakana atikinaana Yuda maqannaasa namuqaa aminau. 11 Amiseenoo kinna fannoo Amannana maaqi qimasee qimaminau sia munnimmara iria, anee nana ainainee maa fasiqa anaaseesaki auqararee iridanee kaqi auqaa.
12 Indaaruqaa uqoona 13 faasaana Amannafa kinna kuskusauqa aiqama naaroofaqa aniqau. Aniroofanoo mifa narí ufauqa qimanniminaqa akara ruaqeera naaroofaqa aniqau. Misa anireeqa aiqama moodaa moodaa maqannaasa nári ufakiqari akara ruma nimaqaqau. Miqimmasoofanoo mifa mi papiqana aiqama rakisirausa faqa aiqama kaammnauqa faqa aiqama kiapausa faqa nimaqanau. Aiqama papiqa Seerkisisana rinna saaqaraa akara marinau. Kinna fannoo narí uqanna papiqa akarariifoo qirana koorooinau. 13 Pasa maraqa nu fasiqausa mi pasausa mara maree kinna maqa maaqakinai aiqama maqannaa rakisirausa nimiqau. Aiqama pasauqa kiaqa maaqi qinoo marinau Adara uqoona 13 faasaana innee Yuda maqannaasa aiqama kuqa naruaqee qinoo marinau. Kumaara fasiqa anaasee faqa asooqauqa faqa faiqi anaaqiuqa faqa aiqama mi faasaana kai naru taikaaqa qiqau. Sia misara qimudaoo qiaqa aiqama naru taikaseeqa misa ainainauqa faqa maraaqa. 14 Rakisirausa aiqama oosana oosana fasiqa anaasee aiqama maqa maaqaindari ani mariasa nifusaa mi pasana asaana ruaqa. Asaana rifaqa iriseeqa mi faasaanafa kambiqainaqa misa Yuda maqannaasa narirara deedaqiaqa.
15 Pasa maraqa nu fasiaqusa misa kaunna qimasee pasa maree aiqamai fifainiqau. Misa maa ufana faqa Susaa maqusaki faiqi anaasee iriaqeera qimannimiqau. Kinna faqa Amannafa faqa miqanda kai nimuqusa amiqi marufaqa ooqu faaqee maridaqa uainna nee mariqau. Miqi marufaqa Susaa maqusakinaa fasiqa anaasee mi ufana irisee tautufanoo misa irirafa furufara uqanna minau.