4
Moodeekaifa Eesta nammarinara narí dadaaqianifeera qimaminau.
Moodeekaifa mi ufana iriseenoo firaaqoo qimudaoo qinau. Mina amuqusa ummaara uqanna roofanoo narí qamunna rakeekaammeeqee aqinau. Miqimmaseenoo mifa soofaara qamunnanda rumbaseenoo akiiqaki danda afaqa teeqinau. Mifa miqimmaseenoo maqusaki oorureenoo firaaqoo faaqa rumasee ikiraqanau. Mifa kinna maaqaki kooqiki oonureenoo mifa sia maaqaki keeqanau. Faiqi kinna maaqaqki keeqararee qinausa sia soofaara qamunna afisu mareeqa keeqeefaranoo. Mikari misa kinna ufa aiqama maqa maaqaki qimannimufaqa Yuda maqannaasa irufanoo naundura ummaara roofaqa firaaqoo faaqa riqau. Misa sia narana naqau qimudaoo qira idi ramasaidaqa iki faafau qimariqau. Yuda maqannaasa moomoo soofaara qamunna rakeekaa irana afisuseeqa dandaki noorindari aqufiqa mariqau.
Eesta nammarina ainainira manaaqauqa faqa minasaa rakisi maru fasiqausa faqa Moodeekaifa auqoo oosanara qimamufanoo Eesta nammarina amuqusa firaaqoo uqanna ummaara ranau. Mifa Moodeekaifa qamunna anaqirana raipaqusee amiqirana afisuani feera amaqanau. Amaqasoofanoo Moodeekaifa akoo marara qanau. Miqufanoo Eesta nammarifa Atakana aaranau. Atakafa manaaqauqasaa rakisirafa marufanoo kinna fannoo Eesta nammarina ainainiani feera utaaqama amaqanau. Miqufanoo Eesta nammarifa Moodeekaina oosana paquriani feera nana oosanaree mifa mi ainaina auqeenoo fee qimaseenoo Akatana aiqanau.
Akatafa suqira maqusaki keeqafufanoo kinna firaa maaqa kooqiki oonu Modekaina paqurinau. Oonu paqurimma soofanoo Moodeekaifa aiqama ainaina nariki kambiqoonara Akatana qimaminau. Amanafa faiqi Yuda maqannaa aiqama kuqa narusaifanoo mina akiiqara kinna fannoo munnimma uqeemaru maaqanaki mifa naqumma munnimmee uqaaninnanara faqa qinau. Moodeekaifa Amannana ufa maru pasausa kinaana moo maraseenoo Akatana aminau. Mi pasanaki faiqi anaasee Yuda maqannaasa aiqama kuqa naruaqee qinoo marinau. Moodeekaifa Akatanara mi pasana mara maree Eesta nammarifinnai munusee aiqama ainaina kambiqaaninnara qimamianne qinau. Akatafa Eesta nammarina qimaminanoo Eesta nammarifa kinninnai oonureenoo mifa Yuda maqannaara qimudaoo qimasee amuqusiani feera qimaminau.
Miqi qufanoo Akatafa oonu Eesta nammarina qimaminau. 10 Qimamufanoo Eesta nammarifa Moodeekaina qimamiani feera moo ufa Akatanasaa uqanau. 11 Mifa maaqi qinau sia amana qinee oonu kinna qafaanauranoo. Kinna fannoo faiqi moo aarainanoo mifa amana mina maaqaki keeqaannoo. Sia riri aarainanoo narí iriranasaa keeqainnana misa kuqamma arifaranoo. Moodaa aana kai mi sandufana aiaaqararafa maridanoo. Faiqi moo fannoo kinna innannai kaqi fifau oonurainanoo kinna fannoo narí koora saununnai mina afaaqai mundusainafa mifa sia kuquannoo. Aiqama kinna ainainira faiqiuqa faqa kinna rakisi maru maqa maaqanaki maru fasiqausa aiqama mi sandufanara iridaqa. Minara moodaa uqoona taikarara imarufanoo kinna fannoo sia qini daaranau.
12-13 Moodeekaifa Eesta nammarina ufa qimamufanoo iriseenoo mifa narí maaqi qimaseenoo qimaminau. Kuqaa anee kinna maaqaki mariananoo anee sia Yuda maqannaasakiqari aneennara kinna maaqaki marunnanara sia ummaaraki kuquanauree qimasee iria. 14 Anee miqinna kari aneenna oo qumarainanoo akaqa ainaiana innisaimbaqa dadaaqirafa kambiqaannoo. Anee kuqinaqa ani ainaina aiqama kuqu taikeefaranoo. Minara innisaimbaqa sia iridaqa. Manda aukuana innisaimbaqa Yuda maqannaasa dadaaqirara anee kuinnaika mafuananoo.
15 Eesta nammarifa Moodeekaifunnai kaifaa maaqi qimasee ufa uqanau. 16 Anee oonu Susaa maqusaki aiqama Yuda maqannaasa suqu uqasee qimannimia innee qaarammoo faasaana faqa eendaki faqa narana faqa nammarifaqa auramasee sia naaqa. Kaifa qinee faqa eeqá ainainira manaaqauqa faqa miqi kai iqa narana faqa nammari faqa auramasee sia naanauranoo. Miqimmaseeqa inaaqianna qinee kinna innai fuanauranoo. Kaqi qinee sandufa rukiaanauranoo. Qinee miqimmasee kuquananoo sia ufa mariannoo kaqi qinee kuquanaranoo.
17 Moodeekaifa Eesta nammarina ufa iriseenoo mifa kinna maaqa kooqi uqaseenoo oonureenoo Eesta nammarifa qimamundee maseenoo auqanau.