7
Yaaweefa Mooseena qimaminoo qinau. Qinee ani aiqaanana anee Faraoona afusaa Anutufara foora marinnaranoo Aaroonafa ani afasaafa ani tamummaqara fasiqara foora mariannoo. Qinee aiqama ufa qimamunnana anee Aaroona qimaminanoo mifa Faraoona qimaminanoo Isaraee maqannaasa Isipa maqa maaqaki rumbaqa mariana idukusainaqa mi maqa maaqana quqasee fuaqa. Inneeqara Faraoona qimami marifaqa qinee kaukaata qimasee qaoo qira irirana amiananoo sia inniqara ufa iriannoo. Qinee moomoo naaquqara ainaina Isipa maqa maaqai auqaananoo sia inni ufa iriannoo. Qinee firaa aupurarana uqanna Isipa maqannaasa nimisee qeeqa faiqí anaasee aiqama faiqí oosaa indaarunni kiqa nifiqee fuanaura. Qinee Isipa maqannaasa naruseeqa Isaraee maqannaasa misa maqa maaqaki mariana nifiqee fuanaqa Isipa maqannaasa qinee kai Yaaweesa marunnanara misa irifaranoo.
Mooseesa Aaroonasa Yaaweena ufa iriseeqa doo miqimmiqau. Mooseefa Faraoona faqa ufa quu kari Mooseefa 80 aukuana faqaafa marufanoo Aaroonafa 83 aukuana faqaafa marinau.
Aaroona saunu.
Yaaweefa Mooseesa Aaroonasa qimanniminoo qinau. Faraoofa inni qarara moo naaquqara ainaina auqamasaifaqa kuqaa anoonee qianee qinaqa Moosee anee Aaroona qimaminanoo mifa narí asaukukinaa saunu maqasaa Faraoona afusaa aqusainanoo sakanikiani.
10 Mooseesa Aaroonasa Faraoo funnai oonuree Yaaweefa qimannimundee qiqau. Aaroonafa narí saunu Faraoona faqa mina uriqarara fasiqauqa faqa nifusaa aqusoofanoo sakani kinau. 11 Faraoofa mina qafamaseenoo narí irirana faqaa fasiqauqa faqa narí afunee fasiqauqa faqa naaroofaqa anireeqa nári afuneennoo Aaroonafa auqoo ainaina auqaqau. 12 Mi afunee fasiqausa faqa nariqa saunu maqasaa aqusoofanoo sakanikinau. Sakani kamafufanoo Aaroona saunu fannoo misaindi nambiqamasanau. 13 Faraoofa mina qafamaseenoo Yaaweefa qundee inoo kaukaata qira irirafa kaqi minaki marufanoo sia Mooseesa Aaroonasa ufa irinau.
Mandainaina Isipa maqannaasaki kambiqanau.
14 Sia irufanoo Yaaweefa kafaa Mooseena qimaminoo qinau. Faraoofa kaaqa kaukaata qira irirafa minaki marifanoo idukirara akooqaidanoo. 15 Duna kananaana Faraoofa Niru nammari auqarara ooqufinaqa inneeqara mina minni ooqu paquriaqa. Sakaniki mari saununa faqa mara maree nammari afainni ooqu marida minara rakisiaqa. 16 Paquri maseeqa maaqi qimasee qimamiaqa. Yaaweefa Heeburu maqannaa Anutufa maaqanda diqiqaifaqa Isaraee maqannaasa anee idukusainaqa aadana maqa maaqai oonureeqa qiniara innaaru qiaqee qifaqa ani qimamidaqa. Anee sia iri mariananoo. 17 Maqee Yaaweefa aniara maaqi qidanoo. Anee qinee auqaanna ainaina qafamasee anee qiniara Yaawee fee qimasee irinnaranoo. Anee qafainaqa qinee nammari amuaqu maa saununannoo rukamu amiananoo nammari fannoo fidikaika miannoo. 18 Miqinanoo noodaanna minakinaafauqa aiqama kuqu taikainanoo nammari faqa manda unda inaqa Isipa maqannaasa sia amana mi nammarina neefaranoo. 19 Yaaweefa Mooseena kafaa qimaminoo qinau. Anee Aaroona maaqi qimasee qimaminanoo narí saunu qumaree aiqama nammariuqa faqa oorakinaa nammariuqa faqa akammandira nammariuqa faqa aiqama nammari amummaqa uqeeraani. Nammari fannoo aiqama fidikaika kai mafuannoo. Aiqama Isipa maqa maaqakinaa nammariuqaki fidika kai mariannoo. Difaaniki faqa afeeki faqa sakaqainafa faqa kai fidika aruannoo.
20 Mooseesa Aaroonasa Yaaweefa qima nimundee iqau. Faraoona faqa mina uriqarara rakisirausa faqa nifusaa Aaroonafa narí saunu uqeeraseenoo nammari amuaqu arufanoo aiqama mi nammarisa fidika kai arinau. 21 Noodaanna aiqama nammarikinaafa kuqu taikafufanoo nammari kaaqa manda undufaqa Isipa maqannaasa sia mi nammarisa nee mariqau. Aiqama Isipa maqa maaqakinaa nammariuqaki fidika kai arinoo marinau.
22 Faraoona afunee fasiqauqa nariqa afuneennoo Aaroonafa undee iqau. Miqufanoo Faraoofa Yaaweefa qundee inoo kaukaata qinoo Mooseesa Aaroonasa ufa sia irinau. 23 Faraoofa mina qafamaseenoo narí maaqai oonureenoo sia mi ainainausara irinau. 24 Isipa maqannaasa nammariara randoosia Niru nammari afaiqara nukuda indufusaida amiqira nammari sakasaidaqa neemariqau. Anoona nammari mandaikinoo marunara sia neemariqau. 25 Qisauku dinni taikasee dinni ani qaara marasee 7 faasaana nammari kaqi fidika arinoo marinau.