8
Eeqamoosauqa kambiqaqau.
Yaaweefa kafaa Mooseesa Aaroonasa qimanniminoo qinau. Inneeqara Faraoo finnai oonuree maaqi qimasee qimamiaqa. Yaaweefa aniara maaqi qidanoo. Anee qini qiku qisauku idukusainaqa misa qiniara innaaru qidaqa qimooqiaqee qinoo. Anee qaoo qinaqa qinee eeqamoosa moomoora qianaqa anireeqa ani maqa maaqa qumbiqeefaranoo. Niru nammariki faqa eeqamoosa kai qumbiaqa marifaranoo miqooqari anee kooti marianna firaa maaqanaki faqa keeqeefaranoo. Anee faiqee mariannanaki faqa keeqeefara. Ani qaari qamunnasaa faqa qumbiqeefaranoo. Ani faiqí firaasa faqa ani maqannaasa faqa misa oonidaki faqa afeeki faqa qumbiqeefara. Eeqamoosa fannoo urureenoo ani faqa ani ainainirausasaa rakisi mariasa faqa ani maqannaasa faqa nifaaqai akareefaranoo. Miqi qufanoo Faraoofa sia mi ufana irinau.
Yaaweefa kafaa Mooseena qimaminau. Anee Aaroona maaqi qimasee qimamia. Doo aneenna saunu uqeeraseenana aiqama nammari faqa oorakinaa nammari faqa aka mandira nammariuqa faqa uqeera uqafiqasainanoo eeqamoosa fannoo moomoo urureenoo Isipa maqa maaqa rafaaqa fuani.
Aaroonafa Mooseena ufa iriseenoo saunu uqeeraseenoo aiqama nammariuqa nimummaqa uqeeranau. Uqeerasoofanoo eeqamoosauqa moomoo nammarikiqari urureeqa maqa maaqa rafaaqa fiqau. Isipa maqannaa afunee fasiqauqa misa faqa nári afunee auqusoofanoo eeqamoosa moomoo nammarikiqari Isipa maqa maaqaki qumbiqaqau.
Faraoofa eeqamoosara akooqoofanoo Mooseena faqa Aaroona faqa naaramasee qimanniminau. Inneeqara oonu Yaaweenara innaaru qimasaifanoo kafaa eeqamoosa niiqaani. Eeqamoosa aiqama niiqamasainaqa qinee Isaraee maqannaa karabusakinaana idukusaanaqa oonureeqa Yaaweena aandau tatufirana suqa amiaqa.
Mooseefa Faraoona ufa iriseenoo qimaminau. Qinee inniara innaaru qirara asasammidaqa. Aneenna kai yairee fee innaaru qiannee qinaqa qinee aniara faqa ani ainainirausasaa rakisirausara faqa ani maqannaara faqa innaaru qianaura. Mi faasaanna kai inni maaqakiaqa qari eeqamoosauqa quqasee Niru nammariki kai ooqu marifarannoo.
10 Faraoofa iriseenoo duna kai innaaru qiannee qufanoo Mooseefa iriseenoo qimaminau. Anee qianandee ianaura. Miqianana anee mina qafamaseenana sia moo maqasaa anutufa Yaaweena maasa Anutuna fooqaafa maridanoo fee qimasee irinnaranoo. 11 Aniki faqa ani ainainiranasaa rakisirausaki faqa ani maqannaasaki faqa maria eeqamoosausa taika fuannoo. Sia uqanna moodaa faqa kaqi mariannoo. Niru nammariki kai marifaranoo.
12 Mooseefa faqa Aaroonafa faqa Faraoona maaqakiqari raudeeqa oonuroofanoo Mooseefa Yaawee funnai eeqamoosa Faraoona faqa narí maqannaasaki faqa quqaqoona taika nisaanifeera innaaru qinau. 13 Yaaweefa Mooseefa iroondee inau. Aiqama maaqakinaa eeqamoosauqa faqa maaqa naambeeqa qara maru eeqamoosausa faqa maaqa saqama atiqara marusa faqa aiqama qufaqa kuqu taikaqau. 14 Isipa maqannaasa mi eeqamoosausa kuqiranauqa mareeqaida moodaanaki quqeesoofaqa putaa iqa aiqama maqa maaqaki putaa undi marinau. 15 Eeqamoosa kuqu taikafufanoo Faraoofa qafamaseenoo Yaaweefa qundee inoo kaukaata qimaseenoo sia Mooseena faqa Aaroona faqa ufa irinau.
Aakukauqa kambiqaqau.
16 Yaaweefa Mooseena qimaminoo qinau. Aaroona maaqi qimasee qimamia. Aaroona anee aneenna saunu qumaree maqa rupeemma aminanoo kookooma fannoo quandaki aakukaikamafi Isipa maqa maaqaki umbiqaani. 17 Aaroonafa narí saunu samu kookooma rupeema amufanoo aiqama Isipa maqa maaqakinaa kookoomma fannoo aakukaikinau. Mifa faiqí anaasee faqa aandauqa faqa nifaaqasasa qumbiaqa marida ukaqa nimi mariqau. 18 Isipa maqannaa afunee fasiqauqa Aaroona oosana qafamaseeqa misa faqa nári afuneennai aakuka amanammasee qafaanee qimasee amanufanoo sia ufaqa minnisaqau. Minnisoofaqa aakukauqa aiqama atinai amanaikiqa mariqau.
19 Afunee fasiqauqa Faraoona qimamiqa qiqau. Anutufa maa ainaina auqaidanoo. Faraoofa misa ufa iriseenoo Anutufa qundee inoo kaukaata qimasee Mooseesa Aaroonasa ufa sia irinau.
Faufaariuqa kambiqaqau.
20 Yaaweefa Mooseena kafaa qimaminoo qinau. Duna kananaana uqanna Faraoofa nammari auqarara ooqu fuannoo. Anee kananaana findifinana ooqureenana paqurimasee maaqi qimasee qini ufa qimamia. Faraoo Yaaweefa aniara maa ufana qinoo. Anee qini qiku qisauku idukusainaqa qini qimoo qiaqee qinoo. 21 Qinee ani aaqu qimama qaidaqa anee sia idukinaqa qinee ani faqa ani ainainiranasaa rakisirausa faqa ani maqannaasa faqa faufaarinnoo aupurarana nimianaura. Isipa maqannaasa maaqauqaki faufaari kai qumbiqaannoo. Aiqama misa maqa maaqa faqa rafaaqa fuannoo.
22 Miqi mafinaqa qinee Kooseena maqa maaqaki qini faiqí anaasee mariasasaa ititasaana sia faufaari iannoo. Qinee miqianana anee qini Yaaweesara mi maqa maaqanaki maridanoo fee qinnaranoo. 23 Qinee ani faiqí anaasee faqa qeeqa faiqí anaasee faqa rainaanaura. Mi rainarafa naaquqara ainaina duna kambiqaannoo.
24 Kananaana Yaaweefa qufaqa faufaari moomoo uqanna nukudara foora anireeqa Faraoona ufa irira maaqaki faqa mina ainainiranasaa rakisi marusa maaqakiaqa faqa aiqama Isipa maqa maaqaki faufaari fannoo mandaika uqanna masanau.
25 Miqimmasoofanoo Faraoofa Mooseesa Aaroonasa naaramaseenoo qimanniminau. Innee maaqoo Isipa maqa maaqaki moo atinai inneeqa Anutuna tatufirana suqasee innaaru qiaqa.
26 Mooseefa narí qimaminoo qinau. Maasa sia amana miqianaura. Isipa maqannaasa Yaaweena maasa Anutuna tatufirana suqa amiranara nikooqaandoora. Maasa maa aandausannoo tatufirana suqarafa Isipa maqannaasa nikooqarana nimianaqa maasa qiqafamaseeqa oonisamu maasa kuqa darifoora. 27 Maasa qaaramoo faasaana aadana maqa maaqaki oonuree aandau tatufirana Yaaweena maasa Anutuna narí qimannimundee kai iqa suqa amianaura.
28 Faraoofa iriseenoo qinau. Doo amana innee aadana maqa maaqai oonu maridaqa aandau tatufirana suqasee Yaaweena inneeqa Anutuna amiaqa. Sia nianai fuaqa, adeedi maridaqa innaaru qidaqa qiniara faqa innaaru qiaqa.
29 Mooseefa Faraoona ufa iriseenoo qimaminau. Ani maaqakiqari raudeeqa qumureeqa innaaru qianaura. Duna kananaana faufaari taikaannoo. Ani maaqaki faqa ani ainainiranasaa rakisirausa maaqaki faqa ani maqannaasa maaqaki faqa duna kananaana taikaannoo. Faraoo sia kaifaa unna qimaseenana qaoo qia. Isaraee maqannaasa Yaaweena tatufirana suqamiranara sia kafaa qaoo qia. 30 Miqi qimaseenoo Mooseefa Faraoona maaqaki aiseenoo raudamafinoo Yaaweenara innaaru qinau. 31 Yaaweefa Mooseena irara ufa iriseenoo faufaari Faraoona maaqakinaana faqa mina ainainiranasaa rakisi marusa maaqakinaana faqa mina maqannaasa maaqakinaana faqa aiqama taikannisanau. Sia moodaa faufaari kaqi marinau. 32 Miqi marufanoo Faraoofa kafaa kaukaata qimaseenoo sia Isaraee maqannaasa idukusoofaqa fiqau.