9
Isipa maqannaasa firimaru aandausa kuqiqau.
Anutufa kaifaa Mooseena qimaminau. Anee Faraoo finnai oonureenana maaqi qimaseenana qimamia. Oo Faraoo, Yaaweefa Heeburu maqannaa Anutufa aniara maaqi qidanoo. Anee qini qiku qisauku idukusainaqa qiniara innaaru qimaseeqa qimooqiaqee qinoo. 2-3 Anee kaifaa qaoo qimasee Isaraee maqannaasa sia idukinaqa, qinee manda auriranara qiananoo ani aandau qoosauqa faqa doonkiuqa faqa kameerauqa faqa burimakauqa faqa sipsipauqa faqa mimmiuqa faqa mi aurirana nimianauranoo. Qinee aandau rainaanauranoo Isipa maqannaa aadau aurirana nimianauranoo. Isaraee maqannaasaindi sia aurirana nimianaqa sia misaindi kuquannoo.
Qinee Yaaweesa duna faasaana miqianauranoo fee qidaqa. Iaqoo kananaana Yaaweefa narí qundee inau. Isipa maqannaasa aandau aiqama kuqu taikaqau. Isaraee maqanaasa aandau sia moo kuqinau. Kaqi mariqau. Faraoofa minara iriseenoo narí maqannaasa niqiqoofaqa oonu qafamasee aniree Faraoona qimamiqau. Isaraee maqannaasa aandau sia uqanna moodaafa kuqinoo. Miqi qufanoo Faraoofa kaukaata qimasee sia Isaraee maqannaasa idukusoofaqa fiqau.
Isipa maqannaasa nifaaqai abeemauqa kambiqanau.
Yaaweefa kafaa Mooseena faqa Aaroona faqa qimanniminoo qinau. Moosee anee danda qoodaa asaukunnoo afaqamaree Faraoona oorinni oonuree innaarunai aqua. Miqimmasainanoo mi dandafa kookoomara foora aiqama Isipa maqa maaqakinai aqufinoo aandauqa faqa faiqí anaasee faqa nibeema naruani. Naru finoo radiqinoo namuana firaafa kambiqaani.
10 Mooseefa faqa Aaroonafa faqa Yaaweena ufa iriseeqa danda afaqamaree Faraoo funnai fiqau. Faraoona oorinni oonu kikiqa mafufaqa Mooseefa mi dandana innaarunai aqinau. Aqusoofanoo maqasaa aqufinoo mi dandafa aandauqa faqa faiqí anaasee faqa abeema niminau. Nimisoofanoo mifa radiqinoo namuana firaafa nárí marinau. 11 Isipa maqannaa afunee fasiqauqa sia amana Mooseena afusaa anirana amanaikiqau. Misa faqa aiqama Isipa maqannaa undee kai inoo abeema nárí marunara sia Mooseefa maruqoo aniqau. 12 Miqufanoo Yaaweefa qufanoo Faraoofa kaukaata qimasee Yaaweefa qundee inoo sia Mooseesa Aaroonasa ufa irinau.
Firaa aaku faqa pupusamu faqa aqufinau.
13 Yaaweefa mina qafamaseenoo kafaa Mooseena qimaminoo qinau. Inneeqara duna kananaana findifiqa oonureeqa Faraoona maaqi qimasee qimamiaqa. Heeburu maqannaa maasa Anutufa Yaaweefa aniara maaqi qidanoo. Anee qini faiqí anaasee idukusainaqa misa qini qimooqiaqee qidanoo. 14 Anee sia miqinaqa mikari qinee sia ani ainainiranasaa rakisirausa faqa ani maqannaasa faqa kai naruanauranoo, ani faqa aupurarana amianauranoo. Miqianana anee irinnaranoo, sia moo fannoo qini daanna rarafa aiqama maqa maaqaki maridanoo. 15 Qinee ani faqa ani maqannaasa faqa manda auriranannai amana naru taikaunaiqini. 16 Qinee inni qeeqa afeeka uqannifiqarara inni minni nisaunaqa kaqi marianara qini afeeka duqu aiqama maqa maaqaki daraaniannoo. 17 Faraoo, anee kaqi kai ramoo ramaa idana sia qini faiqí anaasee idukusaanaqa fidammia. 18 Duna suani afu maa maqee marina amanasaa ururainaqa qinee qiananoo aaku firaafa pupu samu namufaqa aqufuannoo. Miqira pupu samu Isipa maqannaasa ooqai faqa maqee mariaqooqari faqa sia qafoo ainainafa maqee kai kambiqaannoo. 19 Doo aneenna maqannaasa qimanniminaqa nariqa aandauqa faqa aiqama ainaina madaanai mari ainainausa faqa mareeqee maaqaki quqaaqa. Madaanai marinna aandausasaa faqa faiqí aanaaseesaa faqa firaa pupusamu aqufinoo kuqa naruannoo. 20 Kinna Faraoona ainainasaa rakisi marusa uriqararausa akaqausa Karaambaiqa mi ufanara rufiasee nariqa ainainira faiqiuqa faqa aandauqa faqa mareeqee maaqaki uqaqau. 21 Akaqausa Yaaweena ufa irisee nikooqoosa misa nariqa ainainira fasiqauqa faqa nariqa aandauqa faqa kaqi madaanai quqaqoofaqa mariqau.
22 Iaqoofanoo Yaaweefa Mooseena qimaminoo qinau. Aneenna asauku innaarunai uqeeraa. Uqeerasainanoo pupu samu aiqama Isipa maqa maaqakinaa fasiqa aanaaseesaa faqa aandauqasaa faqa aiqama afuqakinaa naranauqasaa faqa aqufuani. 23 Miqi qufanoo Mooseefa narí saunu innaarunai uqeerasoofanoo Yaaweefa innaarunai qirana faqa aakuasaa faqa pupusamu faqa quqasoofanoo maqasaa quminau. 24 Yaaweefa aaku faqa pupu samu faqa quqaseenoo aakuasaara qufanoo aiqama atinai uqi marinau. Ooqai Isipa maqannaasa miqirana sia qafaqau. Mikari kai firaafa uqanna kambiqoofaqa qafaqau. 25 Pupu samu fannoo aiqama Isipa maqannaa maqusai quqaqoo ainainausa faqa aiqama faiqí anaasee faqa aandauqa faqa narinau. Mifa aiqama afuqakinaa narana faqa saqari qaqama nee marunauqa faqa itairi aqinau. 26 Kooseena maqa maaqaki Isaraee maqanaasa maruqoo kai pupu samu sia aqufinoo narinau.
27 Faraoofa mina qafamaseenoo Mooseena faqa Aaroona faqa naaramaseenoo qimanniminau. Maqee qinee aaqamamma seeqa. Yaaweefa andeeqarafa maridanoo. Qinee faqa qeeqa maqannaasa faqa aaqee marunausa maridaqa. 28 Inneeqara oonuree Yaaweenara innaaru qiaqa. Maasa innaarunai qiranara faqa pupu samuara faqa qikoo uqanna qeenoo. Qinee inni idukusaanaqa fifaranoo fee qimasee qima afeekaikidaqa. Innee sia maaqoo kisaaqasaa marifaranoo.
29 Miqi qufanoo Mooseefa qimaminau. Qinee ani maqusa naambeeqai oonureeqa qisauku Yaawee finnai uqeerasee innaaru qiananoo innaarunai qirafa faqa pupu samu faqa taikaannoo. Miqimmasaanana anee maa maqa maaqanara Yaaweenaindi fee qimasee irinnaranoo. 30 Qinee iridaqa anee faqa ani ainainiranasaa rakisirausa faqa sia Yaaweena maasa Anutunara rufiee mariafanoo.
31 Mikari Isipa maqannaasa reepaa faqa raisa fooqaa ira ainaina baari faqa mandaikinau. Baari fannoo akuqamafufanoo reepaa qaqama irarara deedaqa mafufanoo pupu samu fannoo aqufinoo mandaika masanau. 32 Sia moodaa uita fannoo mandaikinau. Mifa inaaqianna ummaqirafa maridanoo maqee uri marunara sia mifa mandaikinau.
33 Mooseefa Faraoona maaqakiqari raudeenoo naambeeqai qumureennoo asauku innaarunai uqeerasee Yaaweenara innaaru qinau. Innaaru qufanoo innaarunai qirafa faqa pupu samu faqa aaku faqa aiqama taikanau. 34 Taikafufanoo Faraoofa qafamaseenoo kafaa aaqanau. Mifa faqa narí ainainiranasaa rakisi marusa faqa kaqi kai kaukaataqiqa ani mariqau. 35 Ooqai Yaaweefa Mooseena qimamundee kai inoo Faraoofa kaukaata qimaseenoo sia Isaraee maqannaasa idukusoofaqa fiqau.