13
Isaraee maqannaasa akoonaiqi ooqa faiqiuqara Yaaweena amiqau.
Yaaweefa Mooseena qimaminau. Innee aiqama akoonaiqi ooqa faiqiuqa qini kai qimia. Aiqama Isaraee maqannaa ooqa faiqiuqa faqa aiqama aandau ooqasaa maqarana akoonauqa faqa qinindi marinara qini qimiaqa.
Innooqee maru pauraqana sia aqira bereeta suqoo oomaqafa.
Mooseefa Isaraee maqannaasa qima niminoo qinau. Innee maa faasaannara iriaqa. Innee karabusakiqari maa faasaanna Yaaweefa narí afeekannoo nifiqee anunara innooqee mari pauraqana aqira bereeta sia naaqa. Innee maqee Abiba quqoona indaaruqaa faasaana marifaqa Isipa maqa maaqa quqasee ani mariafanoo. Yaaweefa inni nikeeku nikaaku faqa oori kandamasee qima afeekaika masee Kannaana maqa maaqa faqa Heeta maqa maaqa faqa Amoora maqa maaqa faqa Hifita maqa maaqa faqa Yeebusa maqa maaqa faqa misa maqa maaqa inni nimiraree qinau. Mifa inni nifiqeenoo ainoo faqaa maqa ainaina rairaa imariqoo munu sainaqa innee aiqama aukuana indaaruqaa quqoonasaa maa oomaqana sakasee naidaqa asasiaqa. Dinni taikasee dinni ani qaara qanda marasee 7 faasaana innooqee mari pauraqana sia aqira bereeta naaqa. Innee miqimmaseeqa naidaqa mi 7 faasaanafa taikainaqa miqoo innee Yaaweenara uriqarara fee qimasee firaa oomaqa sakasee naaqa. Dinni qisauku taikasee dinni ani qaara qanda marasee 7 faasaana innooqee mari pauraqana sia aqira bereeta kai naaqa. Mi kamuqoo inni maaqaki faqa inni maqa maaqaki faqa innooqee mari pauraqafa faqa innooqee mari pauraqana aqira bereeta faqa sia uqanna mariani. Mi oomaqana nainna kari inneeqa faiqi namu maaqi qimasee qimannimiaqa. Maasa Isipa maqa maaqakinaana Yaaweefa nifiqee anunara maa oomaqana sakasee naidaqee qiaqa. Mooseefa kafaa Isaraee maqannaa qimannimidanoo qinau. Maa oomaqana narafa inni naaqoo auqaannoo. Nisaukuki sanda rumbeera foora faqa niqinaaqa rumbeera foora inoo maridanoo, mifa inni naaqoo auqainaqa innee Yaaweena sandufa qirana faqa mina ufa asaana rumasee irirana faqa naaqoo auqaannoo. Yaaweefa narí afeekannoo inni Isipa maqa maaqaindaraana nifiqee anunara miqiaqa. 10 Aiqama aukuanaki maa faasaanna maa oomaqana sakasee naidaqa asasiaqa.
Akoonaiqi ooqa faiqiuqa.
11 Yaaweefa ooqai inni faqa inni nikeeku nikaaku faqa nimirara qima afeekaikammasee Kannaana maqa maaqa nimianauree qimaqoonnai nifiqee fuannoo. 12 Mifa inni mi maqana niminaqa innee ooqa faiqi akoonaiqiuqa Yaaweena amiaqa. Aiqama aandau ooqasaa maqarana akoonauqa Yaaweenaindi mariani. 13 Doonki ooqasaa maqarana aanaaqi minisee sipsipa aanaaqi moodaa maraseeqa doonki aanaaqi amaaqa maqasaifanoo doonki aanaaqi kaqi mariannoo. Innee sia moo aandaunnai doonki aanaaqi amaaqa maqaani qimasee doonki aanaaqiuqa ninuka qumaree kuridiaqa. Innee inneeqa ooqa faiqiuqa faqa Yaaweenaindikinoo marina kafaa inneeqa feefauriaqa. 14 Kasooqaqee inni faiqi namu mi suqanara oosannara inni iraifaqa innee maaqi qimasee qimannimiaqa. Yaaweefa narí firaa afeekannoo maasa Isipa maqa maaqai rumbaranakinaana qifiqee aninau maqi qiaqa. 15 Faraoofa kaukaata qimasee sia maasa idukiraree qufanoo Yaaweefa ooqa faiqiuqa akoonaiqiuqa Isipa maqa maaqakinaana aiqama narinau. Aiqama aandau akoona ooqasaa maqaranauqa faqa narinau. Minara maasa aiqama ooqasaa maqara aandau Yaaweena tatufirana suqa amiseeqa nári faiqi namu kafaa maraidaqa. 16 Maa oomaqana narafa maasa daaqoo auqaannoo. Nisauku sanda rumbeera foora faqa niqinaaqa rumbeera foora inoo maridanoo, mifa maasa daaqoo auqainaqa Yaaweefa maasa Isipa maqa maaqaindaraana narí firaa afeekannoo nifiqee anunara irianaura.
Anutufa qasuruki faqa idauruki faqa maridanoo misa nifiqee finau.
17 Faraoofa Isaraee maqannaa idukusoofaqa fimarufanoo Anutufa Firistianni qusa aatata sia nifiqee finau. Isaraee maqannaasa Firistia maqannaasa faqa rakiqa anirandee kaifaa Isipa maqa maaqai fifoo qimaseenoo nifiqee moo aatata finau.
18 Minara iriseenoo Anutufa misa nifiqeenoo aadana maqa maaqai fiquinoo taatuqee nammari fimarunnai nifiqee fiquinau. Fidaqa Isaraee maqannaasa rakira ainaina deedaqa muqirausa fiqau. 19 Ooqai Yooseefaafa kaqi maridanoo maaqi qimaseenoo Isaraee maqannaasara qufaqa noori kandamasee mina amudaani maree firara qima afeekaikiqau. Yooseefaafa maaqi qimasee qimanniminau. Kasooqaqee Anutufa inni nifiqee finaqa innee qini qimudaani faqa maa maqusanakinaana maree fuaqa. Mooseefa minara iriseenoo Yooseefaana amudaani faqa mareenoo finau.
20 Isaraee maqannaasa Sakoota maqusakiqari fifiufaqa aadana maqa maaqa atinni Eetama maqusai oonuree miqoo uiqaana maqauqa usakasee faiqaqau. 21 Yaaweefa faasaana oonnamuki marufanoo oonamu fannoo nifiqee fimarinau. Eendaki mifa idauruki marufanoo idauru fannoo kaaqa qamannimaqee marufaqa eendaki faqa faasaana faqa kaqi kai fimariqau. 22 Aiqama faasaana oonnamu misa noorinni fimarinau. Aiqama eendaki idauru faqa miqikai imarinau.