14
Misa Taatuqee ooruku nammari taqaqau.
Yaaweefa Mooseena qimaminoo qinau. Anee Isaraee maqannaasa qimanniminaqa misa oonurandee quandaki Piqaqiroota maqusa oorinni Mikadoora maqusa dinni taatuqee ooruku nammari dinni mina qambaana Baa Seefoona maqusa aaqa uiqaana maqauqa usakaaqa. Faraoofa maaqi qimasee iriannoo, Isaraee maqannaasa aadana maqa maaqaki firanara rufiqaidaqa maqa maaqaki oonuree aniree idammiaafoo qiannoo. Qinee Yaaweesa kaukaata qira irirana Faraoona amiananoo mifa inni ninaaqiana nifaqee fuannoo. Qinee Faraoona faqa mina rakira fasiqauqa faqa urinnaaqararanannai firaa duqu maraanaura. Miqimmasaanaqa Isipa maqannaasa qini Yaaweesara irifaranoo. Miqi qimasoofaqa Isaraee maqannaasa Yaaweena ufa mau fiqa anirandee fiqau.
Isipa maqannaa karaambaiqa Faraoofa narí ainainiranasaa rakisirausa faqa Isaraee maqannaa quqasee funara kaifaa oonu mafi irufanoo sia andeeqoofanoo qinau. Maasa nana furufaree qimarunaqee Isaraee maqannaasa idukuaki quqasee fidaqee. Maasa Isaraee maqannaasa quqasaafaqa fuafanoo yafee maasa ainainira faiqi kiannoo fee. Miqi qimasoofanoo Faraoofa narí qoosa rarisee maru rakira karana faqa narí rakira fasiqauqa faqa deedaqinau. Faraoofa qoosa rarisee maru rakira karausa amiqiranauqa kai sikis handareeta 600 faqa Isipa maqa maaqaki maru qoosa karausa faqa minasaa rakisi marusa faqa mara quqasoofaqa Isaraee maqannaasa nifaqee fiqau. Yaaweefa kaukaataqira irirana Faraoona Isipa maqannaa uriqararana amufanoo Isaraee maqannaasa idukuakiqa fidaqa nasuriqa fimarufanoo Faraoofa nifaqee finau. Isipa maqannaa sudiauqa nariqa qoosauqa faqa nári qoosa rarisee maru karausa faqa daraiwaauqa faqa Isaraee maqannaasa nifaqeeqa Taatuqee ooruku nammari aaqa Piqaqiroota maqusa dinni Baaraseefoona maqusa dinni qambaana uiqaana maqa usakasee marufaqa oonu paquriqau.
10 Oonuroofaqa Isaraee maqannaasa Faraoona faqa mina rakira fasiqauqa faqa niqafamaseeqa tautumaseeqa rufiaidaqa Yaaweefa dadaaqianifeera faaqariqau. 11 Faaqaridaqa Mooseena qimamiqa qiqau. Isipa maqasaa madika sia amanaikifanee anee maasa qifiqeenanee maa aadana maqa maaqanaki kuquaneera aninanee. Anee maasa Isipa maqa maaqakinaana qifiqee anianafa quandafina qafaa. 12 Ooqai maasa ani ufa qimamiqiafana maasa Isipa maqa maaqaki kaqi maridaqa maa ainainafa kambiqaannoo fee qiqiafana. Maasa ani qimamiqiafana saina maasa kaqi Isipa maqannaasa ainainira faiqi kiqa marianee qiqiafana. Miqoo maridaqa misa ainainira faiqikirafa amiqirafa mariqini anee maa aadana maqa maaqanai fifau qifiqee minisaanaqa kuquanaura.
13 Mooseefa misa ufa iriseenoo qimanniminoo qinau. Innee sia rufiaaqa, kaqi nimatautasee maridaqa Yaaweefa innee asumu mariaqeera itita nimaqainaqa qafeefaranoo. Maqee innee Isipa maqannaa amiqimasee nindafaaqa. Innee maaqooqari sia kafaa nindafeefaranoo. 14 Yaaweefa inni rakirana nimaaqa maqa finoo misa saimbaqa rakuannoo. Miqinaqa innee sia moo ainaina auqaaqa, kaqi kai mariaqa.
15 Miqi qimasoofanoo Yaaweefa Mooseena qimaminau. Anee nanaree qiniara dadaaqiannee qimasee faaqaridanee. Anee Isaraee maqannaasa qimanniminaqa noori munduqaannai fuaqa. 16 Anee aneenna saunu nammari amummaqa uqeeraa. Miqimma sainaqa nammari raina finaqa Isaraee maqannaaa amana aadana maqasaa taqaaqa. 17 Qinee Yaaweesa Isipa maqannaasara qianaqa kaaqa firaaqoo kaukaataqira irirana marasee Isaraee maqanna ninaaqianna nifaqee fifaranoo. Qinee Faraoona faqa mina sundiauqa faqa mina qoosa rarisee mari karausa faqa daraiwaauqa faqa rakirana urinnaaqararanannai firaa duqu maraanaura. 18 Qinee misa urinnaaqarama saanaqa misa qiniara Yaawee fee qifaranoo.
19 Anutuna qangiroo fannoo Isaraee maqannaasa noorinni mariufa aiqareenoo ninaaqiannai finau. Oonnamu faqa miqi kai inoo aiqaree ninaaqiannai finau. 20 Mi oonnamufa Isipa maqannaasa dinni Isaraee maqannaasa dinni qambaana marinau. Mi oonamufa Isipa maqannaasa asukuna nimisee Isaraee maqannaa kaaqa qamannimaqanau. Miqinoo marufaqa mi eendanaki Isipa maqannaasa faqa Isaraee maqannaasa faqa sia narí aaqa narí aaqa fiqau.
21 Mooseefa asauku nammari amummaqa uqeerasoofanoo Yaaweefa suani afu urimarunnaindaraa afeeka ufainnoo ooruku nammari rainanau. Mi ufaifa mi eendanaki uqidanoo mariufanoo ooruku nammari rainasoofanoo aadana maqa koorooinau. Miqimmafufanoo nammari rainanau. 22 Miqimmafufaqa Isaraee maqannaasa ooruku nammari qambaana aadana maqasaa taqaqau. Dinni dinni nammari fannoo safasara foora inoo marufaqa fiqau.
23 Isipa maqannaasa misa niqafamaseeqa misa ninaaqianna nifaqeeqa nammari qambaanai ooquraqau. Isipa maqannaasa nariqa qoosauqa faqa nariqa qoosa rarisee maru karausa faqa nariqa daraiwaauqa faqa Isaraee maaqanaasa nifaqee nammariki ooqu raqau. 24 Iaqarooka Yaaweefa oonnamukiqari faqa idaurukiqari faqa Isipa maqannaasa nindafamaseenoo maparaa irana niminau. 25 Yaaweefa qufanoo qoosa rarisee maru karausa misa niku utusamafufaqa firara firaaqoo anuqi mariqau. Miqufaqa Isipa maqannaasa qiqau. Yaaweefa Isaraee maqannaasa saaroo qinoo maasa daridanoo. Maraifaqa quqasee fua.
26 Miqimasoofanoo Yaaweefa Mooseena qimaminau. Aneenna asauku nammari amummaqa uqeerasainanoo kafaa nammari fannoo quminoo Isipa maqannaa nári qoosa rarisee maru karausa faqa daraiwaauqa faqa rafaaqa fuani. 27 Mooseefa iriseenoo asauku nammari amummaqa uqeeranau. Miqimma soofanoo iaqarooka nammari fannoo kafaa oonurandeenoo ooqai mariundee kai mafinau. Isipa maqannaa sandeeqa fuaneera qufanoo Yaaweefa misa mareeqee nammariki aqinau. 28 Nammari fannoo kafaa quminoo Faraoona rakira fasiqauqa faqa qoosa kara faqa daraiwaauqa faqa aiqama Isaraee maqannaasa nifaqee nammariki ooquroosa aiqama rafaaqa finau. Sia uqanna moodaafa kaqi marinau.
29 Isaraee maqannaa ooruku nammari qambaana aadana maqasaa taqaqau. Nammari dinni dinni safasara foora inoo marufaqa fiqau. 30 Mi faasaanna Yaaweefa Isaraee maqannaasa Isipa maqannaasa nisaukukinaana maranau. Marasoofaqa Isaraee maqannaasa quandafi niqafoofaqa Isipa maqannaa nammari afaiqara kuqiqeeqee mariqau. 31 Isaraee maqannaasa Yaaweena moo ainaina afeeka eeraarirana rakiranaki Isipa maqannaasa urinnaaqaroonara irufanoo naaquqoofaqa nári saqarikirana Yaaweenasaa faqa mina ainainira faiqi Mooseenasaa faqa mundiqau.