17
Oonikiqari nammari quminau.
(Namba 20:1-13)
Yaaweena ufa mau fiqa Isaraee maqannaasa Sinnaa aadana maqa maaqakiqari quqasee fiqau. Fidaqa misa maqusa maqusa faiqaqa fimariqau. Misa Reefidimma maqa maaqaki nammari sia maruqoo oonu mariqau. Sia marufaqa misa Mooseenara kaukaata qidaqa qiqau. Anee nammari nimina naanee qufanoo Mooseefa qimanniminoo qinau. Innee nanaree qini aanoo qima qimaqaidee. Nanaree innee Yaaweena amanammasee qafaidee.
Isaraee maqannaasa nammariara kaaqa nidufaqa Mooseena kaqi kai aanoo qimamaqee mariqau. Misa maaqi qiqau. Nanaree anee maasa Isipa maqa maaqaindaraana qifiqee mini saananoo fee nammariara didirafa maasa faqa maasa faiqi namu faqa maasa aandauqa namufaqa kuqa daruannoo fee.
Miqi qufanoo Mooseefa afeekai kammaseenoo Yaaweenara innaaru qidanoo qinau. Oo Yaawee qinee maa fasiqa anaaseesa naqifeemma nimaqaanauree. Misa qusasaa oonisamu qini darifaranoo. Yaaweefa Mooseena qimaminoo qinau. Moosee anee Isaraee maqannaasa uriqararausa nifiqee indaaru fua. Ooqai anee Niru nammari arunna saununa faqa maree fua. Qinee Sinai aaqanasaa inni noorinni oonisaa kikiqiqa marianaura. Aneenna saunu samu ooni arusainanoo nammari minakiqari quminaqa faiqí anaasee naaqa. Miqi qufanoo Mooseefa Isaraee maqanna uriqararausa nifusaa miqimandoofanoo nammari quminau. Misa mi maqa maaqana auqu qaara auqu raqau. Masaa faqa Meeribaa faqee qiqau. Mi auqu qanda oosana amana masee qafarafa faqa aanoo qirafa faqee qiqau. Aanoo qidaqa qiqau. Yaaweefa maasa faqa maridanoo fee sia fee maridanoo fee. Misa mi ufanannai Yaaweena amana masee qafaqau.
Isaraee maqannaasa Amareeka maqannaasa faqa rakiqau.
Isaraee maqannaa Reefidimma maqa maaqai marufaqa Amareekana aiku asauku anireeqa misa nariqau. Mooseefa misa nidafamasee Yoosuaana qimaminoo qinau. Anee akaqa fasiqauqa mara quqasainaqa duna kananaana Amareekana aiku asauku faqa oonu rakuaqa. Qinee aaqanasaa Anutufa marana nuannee qimasee qimaqimu saununa uqusee kikiqiqa marianaura. 10 Yoosuaafa eedoo qimasee kananaana iqaqoofanoo doo Amareekana aiku asauku faqa rakirara nifiqee finau. Fufaqa Mooseefa faqa Aaroonafa faqa Hurafa faqa aaqanai ooru fiqau. 11 Mooseefa aaqanasaa kikiqamambufanoo asaukuqara uqeerasoofaqa Isaraee maqannaasa rakiranaki afeekaikiqau. Kafaa narí asauku muqufisoofaqa Amareekana aiku asauku rakiranaki afeekaikiqau. 12 Mooseena asauku anuda qoofaqa Aaroonasa Hurasa ooni ufiqisoofanoo Mooseefa minasaa ooqu marifufanoo Aaroonasa Hurasa Mooseena asaukuqara uaqeeufanoo kisaaqasaa marufanoo suani keeqanau. 13 Miqimmasee uaqeeunara Yoosuaafa faqa narí rakira fasiqauqa faqa Amareekana aiku asauku amiqimmasee naruqaraasiqau.
14 Miqimmasoofanoo Yaaweefa Mooseena qimaminau. Anee papiqaki maa rakiranara akararumma quqaa. Miqinoo marinaqa kaqi iriqa nuaqa. Yoosuaana qimamia. Qinee Yaaweesa Amareekana aiku asauku kuridi taikasaanaura. 15 Rakirafa taikafufanoo Mooseefa ooniuqa qumareenoo mi maqa maaqanaki qainda auquseenoo mi qaindana auqureenoo Yaaweefa qini rakira saqari fee qimasee mi qaindana auqu ranau. 16 Mooseefa kafaa qinau. Innee Yaaweena rakira saqari uqeeraaqa. Yaaweefa kaqi kai Amareekana aiku asauku faqa naaruara rakida mariannoo.