18
Yeetooroofa Mooseena ani qafanau.
Yeetaroofa Midianna maqannaasa aanaiqikirafa Mooseena airaamaku marinau. Aiqama ainaina Anutufa Mooseena faqa Isaraee maqannaasa faqa dadaaqi marunara faqa Isipa maqa maaqakinaana nifiqee anunara faqa Yeetaroofa irinau.
Iriseenoo mifa faqa Mooseena anaaqa Sipooraa nammarina maqusai quqasee anuna afiqee aninau. Mina faiqiqara Keerasoommana faqa Eerieesarana faqa nifiqee aninau. Mooseefa maaqi qinau. Qinee aanaamuru maqa maaqaki asaqiraafai ani maridee qimasee narí amaaku auqureenoo Keerasoommanee qinau. Mooseena inaaqianaa faiqi auqu Eerieeseerafa marinau. Mina anoofa maqasoofanoo Mooseefa qinau. Qini qikoona Anutufa qini dadaaqinoo Faraoona duru feefa ookinaana qini ititaqisainaree qinoo mina auqu Eerieesaranee qinau.
Yeetaroofa Mooseena anaaqa faqa mina faiqi qara faqa nifiqeenoo aadana maqa maaqaki naaquqara aaqana aaqa Mooseefa uiqaana maqa usakasee maruqoo aniranau. Yeetaroofa Mooseenara ufa quqaidanoo qinau. Oonuree maaqi qimasee qimamiaqa. Ani airaamaku faqa ani faiqi anaasee faqa anidammiaafoo qia.
Mooseefa mi ufana iriseenoo narí airaamaku oonu aanai paqurimaseenoo mina oorinni aqoori saunu arafufanoo mina amooqa nanau. Miqi masoofaqa nári mariranara narí iree narí iree maseeqa doo Moosena uiqaana maqaki keeqaqau. Minaki ooru maridanoo Mooseefa narí airaamaku oosana oosana aupurarana Yaaweefa Faraoona faqa Isipa maqannaasa faqa nimiseenoo Isaraee maqannaasa maroonara qimaminau. Mifa Isaraee maqannaasa aanai anidaqa moomoo ummaara maree marufanoo Yaaweefa dadaaqunara faqa qimaminau. Yeetaroofa mi aiqama ufana iriseenoo asasinau. 10 Asasammaseenoo qinau. Yaaweefa Faraoona asaukukinaana faqa Isipa maqannaasa nisaukukinaana marainara mina amooqia. Yaaweefa narí faiqí anaasee rumbarana kinaana idukunara mina amooqiaqa. 11 Doo maqee qinee iridaqa, Yaaweefa aiqama unna anutusa urinnaaqararafa maridanoo. Isipa maqannaasa inni mandaikamma nimaqee marufanoo inni idaaqamma nisoonannai mifa aiqama unna anutusa urinnaaqararafa maridanoo. 12 Miqi qimaseenoo Yeetaroofa aandau marasee aruseenoo muduka ida aiqama qama taikara tatufirana Anutuna suqa aminau. Kafaa mifa akaqa tatufirana faqa Anutuna suqa aminau. Aaroonafa faqa Isaraee maqannaa uriqararausa faqa anireeqa Mooseena airaamaku faqa Anutuna amooqidaqa mi naaquqara qoomaqana naqau.
Misa akaqa siaasa mara quqaqau.
(Lo 1:9-18)
13 Iaqoo kananaana Mooseefa findifinoo narí maqannaa qambaanai oonureenoo misa kootauqa irinau. Kananaana oosana arasee kootinoo fifii ufanoo eenda kai masanau. 14 Yeetaroofa Mooseena kadaapirirana qafamaseenoo maaqi qimaseenoo Mooseena qimaminau. Anee nanaree aneennaraa maa saikausa auqaidanee. Faiqí anaasee kananaana kootirara ani marida rakisi mariafanoo eendidanoo.
15 Mooseefa iriseenoo qimaminoo qinau. Qinee miqianaqa faiqí anaasee qinee unnannai aniree Anutuna aidiranara irifaranoo. 16 Qaara fasiqa qara ufa rainaida narí afu mau narí afu mau maseeqa qinee unnannai aniraafaqa qinee andeeqai fasiqanara maafa andeeqee maqi qimaseeqa Anutuna sanda ufa naakapaidaqa.
17 Yeetaroofa Mooseena qimaminoo qinau. Anee sia andeeqee mariananoo. 18 Anee miqidana aneenna afeeka taikainaqa maa fasiqa anaaseesa faqa miqi kai ifaranoo. Aneennaraa sia amanaiki mariananoo. 19 Anee maqee qini ufa iria. Qinee amiqira aakapara ufa ani amianaura. Anee irinanoo Anutufa ani faqa marida dadaaqiannoo. Anee andeeqaseenana Anutuna afusaa aanaiqikina maridana faiqí anaasee ummaara Anutuna qimami mariananoo. 20 Anee Anutuna sanda ufa qimannimisee andeeqara marirana oosana naamua qimasee misa ifandinna ainainara faqa qimannimia. 21 Qima nimiseenana anee mina amuaaqa irirana faqaa fasiqauqa mara quqasainaqa Isaraee maqannaasa uriqararausaikiqa mariaqa. Akaqausa wan tauseenna (1,000) fasiqa aanaaseesaa rakisifaqa akaqausa wan handareetasaa 100 rakisifaqa akaqausa fiftisaa 50 rakisifaqa akaqausa teennasaa 10 rakisiaqa. Misa Anutunara rufiee mariasa maridaqa misa andeeqara oosana faqaasa maridaqa sia umee raaqee munnimma maree marinausa mariaqa. 22 Mi fasiqausa aiqama kari faiqí anaasee koota ufa irimarinausa mariaqa. Moo afeeka ainaina firaa ainaina kambiqafinaqa maree mini ani amifana anee mina andeeqaa. Kaqikaa ainaina nári kai andeeqaaqa. Misa miqimandee ani qummaara raina maraifanoo ani afaaqa aufadaani. 23 Anutufa eedoo qinana qini ufa mau finana sia kudoosaapeennaranoo. Miqinaqa maa fasiqa anaaseesa aanoo qirafa taikafinaqa quqasee nimaaqa fifaranoo.
24 Mooseefa Yeetaroona ufa iriseenoo mi mau kai finau. 25 Mooseefa irirana faqaasa Isaraee maqannaasa kinaana mara quqasoofaqa uriqararausaikiqau. 1,000 fasiqasaa rakisirausa faqa 100 fasiqasaa rakisirausa faqa 50 fasiqasaa rakisirausa faqa 10 fasiqasaa rakisirausa faqa mara quqasoofaqa rakisimariqau. 26 Misa aiqama kari siaasara foora naaruara mariqau. Maridaqa kaqikaa kootauqa misa andeeqee mariqau. Firaa koota Moosee funnai maree fimariqau.
27 Miqimmasee Mooseefa Yeetaroona amandama soofanoo amaaqa finau.