19
Isaraee maqannaasa Sinai aaqana aikunni ani mariqau.
1-2 Isaraee maqannaasa Isipa maqa maaqakiqari Reefidimma maqa maaqaki ani mariufaqa miqooqari qaaramoo uqoona indaaruqaa faasaanasaa Reefidimma maqa maaqaindari Sinai aadana maqa maaqai oonu mariqau. Miqoo misa Sinai aaqana aikunni uiqaana maqa usakasee mariqau.
Mooseefa miqooqari Sinai aaqanasaa Anutuna faqa ufa qiraree qimasee ooru finau. Yaaweefa aaqana saaqari Mooseena aaramaseenoo qimaminau. Anee Yakooboona aiku asauku Isaraee maqannaasa maaqi qimasee qimannimia. Innee qini oosana qafee mariafanoo. Qinee Isipa maqannaa narunnana innee qafaafanoo. Qinee inni quqaumu aanaaqiara foora itateeqeeqa qiqoosasaa quqaseeqa uqeereeqee qeeqa marunannai quqaqaunaqa mariafanoo. Innee qini ufa iriseeqa qini moodaanaki kira ufa mau fiqa qini faiqí anaasee marifaranoo. Aiqama maa maqa maaqafa faqa faiqí anaasee faqa qinindi kai maridaqa innee qinee qeeqara utaaqama qaunausa mariafanoo. Innee qinindi uqanna maridaqa qini aanaiqi kirausa mariafanoo.
Mooseefa irisee ooqureenoo Isaree maqanaa uriqararausa suquseenoo aiqama Yaaweefa qimamu ufana qimanniminau. Faiqí anaasee Yaaweena ufa iriseeqa aiqamausa moodaa kari noo raqa maree qiqau. Yaaweefa aiqama ufa qinnana maasa irianauree qiqau. Miqi qufanoo Mooseefa misa ufa iriseenoo Yaaweena qimaminau.
Yaaweefa misa ufa iriseenoo Mooseena qimaminoo qinau. Qinee amatooki arira oonnamukiqari anee iannannai qumuree ani faqa ufa qianaqa faiqí anaasee iriseeqa miqooqari ani ufara kuqaa fee qifaranoo. Miqi qimasoofanoo Mooseefa faiqí anaasee quu ufana Yaaweena qimaminau.
10 Qimamisoofanoo Yaaweefa kafaa Mooseena qimaminoo qinau. Anee kafaa ooquree faiqí anaasee maaqi qimasee qimannimia. Misa aiqama maqee faqa duna faqa nári qamunna nammari uqusee nári nifaaqa anukamasee qini qimooqirara deedaqiaqa. 11 Deeda qimarifaqa duna kaqi mari moona qinee Sinai aaqanasaa qumuraanaqa aiqama faiqí anaasee qini qiqafeefaranoo. 12 Anee aaqana ameemaanai fiqu fiqumma oosumma sainaqa sia faiqí anaasee mina fiaaqaraaqa. Miqimmaseenana qimanniminaqa sia aaqanai ooru fuaqa, sia uqanna mina aaqa fuaqa. Minasaa aiku rainafa kuquannoo. 13 Innee miqinna fasiqana sia uqanna nisaukunnai aruaqa, ooni samu fee feefannai fee kuqa aruaqa. Maa ufana faiqí faqa aandaura faqa qidaqa. Miqinna fasiqa fee aandau fee kuquannoo. Ukeena fuaqaifaqa kai faiqí anaasee aaqana aikunni ooru fuaqa.
14 Mooseefa aaqanaindari qumureenoo faiqí anaasee Yaaweenara deedaqa masee amooqiaqeera qimanniminau. Miqi qufaqa faiqí anaasee nariqa qamunna nammari uqiqau. 15 Miqi marufanoo Mooseefa qimanninau. Duna kaqi mari moona deedaqiaqa. Maqee oosana arasee sia anaasee sakasee faiqaaqa.
16 Qaara afuru faisoofanoo qaaramookufanoo kananaana aaqanasaa ukeena firaana fuaqarana namu faqa qamatooki kira oonnamu namu faqa aakuasaa innaarunai namu faqa ufaqa faiqí anaasee uiqaana maqaki mariusa aiqama naindiri roofaqa rufiaqau. 17 Mooseefa faiqí anaasee aiqama uiqaana maqakinaana nifiqeenoo Yaaweena paqurirara aaqana aikunni oonu kikiqino marinau. 18 Yaaweefa idauruki qari Sinai aaqanasaa qumu marunara ida muna fannoo aaqana aiqama rafaaqafinoo marinau. Mi munafa firaa ida munara foora ooru fufaqa faiqí anaasee qafoofanoo firaaqoo naindiri ranau. 19 Ukeena feendundaanai qimarinau. Miqi qimarufanoo Mooseefa Yaaweena qimamufanoo Yaaweefa kafaa innaarunai darara qiranakiqari narí qimaminau. 20 Yaaweefa Sinai aaqanasaa qumureenoo Mooseena aaroofanoo oorufinau. 21 Ooru roofanoo Yaaweefa Mooseena qimaminoo qinau. Anee ooquree faiqí anaasee qimanniminaqa sia oosu aiaaqaree qini qiqafarara aniaqa. Misa miqiqa moomoosa kuqifaranoo.
22 Aanaiqikirausa faqa qini daaqa aniani qimasee anukamafiqa aniaqa. Sia miqifaqa misa aupurarana nimianaura. 23 Mooseefa Yaaweena ufa iriseenoo qimaminoo qinau. Faiqí anaasee sia amana Sinai aaqanasaa urifaranoo. Anee aneenna kai maasa daakapama seenana naaquqara aaqana fiqu fiqumma amusa arasaanaqa sia urifaranoo.
24 Yaaweefa iriseenoo Mooseena qimaminau. Ooqureenana Aaroona faqa afiqee urua. Qini aanaiqikirausa faqa faiqí anaasee faqa sia qini qiqafararee qimasee amusa rapeemmasee uruaqa. Miqifaqa qinee misa ummaara nimianaura.
25 Mooseefa iriseenoo ooqureenoo faiqí anaasee aiqama Yaaweefa quu ufana qimanniminau.