21
Fifau ainainira faiqi kiqa mariasasaa rakisira oosana.
(Lo 15:12-18)
Anutufa Mooseena qimaminoo qinau. Anee maa sandufana Isaraee maqannaasa qimannimi. Innee Heeburu maqannaasa ainainira faiqi munnimmannai feefaurumasaifanoo mifa inni faqa moodaannai taikasee dinni ani moodaa 6 marasee aukuana ainaina masainaqa dinni ani qaaraikinaqa 7 doo quqasaifanoo kaqi fuani. Idukinnana akiiqara sia feefauriani. Mifa adeedaana maridanoo ani ainainira faiqikinoo mariinafa amaaqa firarinoo sia anaasee maree fuannoo. Kafaa anaasee faqaafa inni ainainira faiqi kinoo mariinafa amaaqa finoo amana narí anaaqa afiqee fuannoo. Mina feefauru mina rakisiifa anaasee aminanoo mifa faiqi maqaseenoo mariinanoo mina aukuana taikainanoo anaasee faqa faiqi faqa miqoo quqaseenoo kaqisamu amaaqa fuani. Mi anaaseena faqa mina faiqi faqa rakisiranaindi kai marifaranoo.
Ainainira fasiqa fannoo narí faiqi aanaaseera amuqusinanoo sia amana uqaanauree qimaseenoo qinee qeeqa rakisiranara didimarifaqa qimaseenoo sia qinee taikasee fuanaura kaqi rumbaranaki marianauree qimasainanoo mina rakisirafa mina qumareenoo amaana maaqaki munuseenoo quka qumareenoo kooqi mammaaqai aaqoo ruqiaani. Ruqiasainanoo mi fasiqafa naaruara ainainira faiqi mariinanoo miqoo kuquannoo.
Faiqí moo fannoo narí araamuna ainainira maanaaqaikianifeera amisainanoo sia ainainira fasiqauqa iduku nisaandee masee idukusaina fuannoo. Mi manaaqana ainaina faqaafa feefauru meeqeenoo narí ainainiranaki quqasee qinaaqara maraanauree qimasee mariinoo akooqaifanoo sia mareenoo. Miqinannai mi manaaqana mandaikama amaqaseenoo sia aanaamuru nimisee feefauru maraannoo. Narí akoofa kai kaifaa feefauriannoo. Faiqí moo fannoo narí faiqi amiraree qimaseenoo ainainira maanaaqa feefauru maseenoo narí araamunara foora rakisiani. 10 Faiqí moo fannoo anaasee faqaafa moo maraseenoo indaaruqaana narana faqa qamunna faqa mina ainaina dadaaqirana faqa sia minnisaani, ooqai iundee kai iani. 11 Mi fasiqafa indaaruqaana sia mi ainainausa andeeeqa amaqeenoo mi fasiqafa mi anaaseena aiqainanoo finanoo sia feefauru maraannoo.
Rakirana andeeqara sandufa.
12 Faiqí moo fannoo moo fasiqa kuqarusainaqa narí faqa kai kuqaruaqa. 13 Faiqí moo fannoo sia moo fasiqa auqu qimasee arinafa mifa amana qinee inni utaaqama nimaqa qaunna maqusanaki keeqafinoo asumu mariannoo. 14 Yafee moo fannoo moonara aranaqainanoo auqu qimasee arinafa mifa faqa kuquani. Qini aidarai mifa oonu kukeeqafi asumu marianauree qinaqa innee mindaraana rarisamasee kuqa aruaqa. 15 Yafee moo fannoo narí anoona akoona narinaqa innee mina kuqa aruaqa.
16 Faiqí moo fannoo moo fasiqa mareeqeenoo narí ainainira faiqi kee iannoo fee moo atinai nimisee feefauru fee marainnana kuqa aruaqa.
17 Yafee moo fannoo narí anoona akoona manda ufa qimannimaqainnana mina kuqamma aruaqa.
18-19 Faiqí misa tinoorammamaree fidaqa faiqí moo fannoo moona ooni samu fee saamu samu fee arusainanoo sia kuqirai aurida mariinanoo findifinoo nimarinaqa innee mina akiiqara ari fasiqana sia aupurarana amiaqa. Arinna fasiqafa narí qaarisaa mariinanoo findifinoo madaanai saunusaa ooquree ururee irana amanaikinanoo ari fasiqafa mina feefauru auriranaki mariinna faasaana amana kai feefauru amisee minasaa rakisi marinanoo findi fuani. 20 Faiqí moo fannoo narí feefaurummaqai ainainira fasiqa nee maanaaqa nee saamu qumaree arusainanoo aaqee kuqinaqa innee mina akiiqara narí faqa moo aupurarana amiaqa. 21 Mi ainainira fasiqa nee manaaqa nee sia aaqee kuqirai moodaa eenda fee qaara eenda fee kaqi mariinanoo kuqinaqa innee sia mina uriqararafa mina arinnana akiiqara amiaqa. Narí ainainira faiqiara aupurama amaqaifa narí ariranasaa ititeenoo.
22 Faiqí rakinnanaki moo fasiqa fannoo amuaqu faqaa anaasee arusainanoo kuqira faiqi maqaseenoo mina anoofa kaqi marinanoo mi anaaseena afaaqi fannoo nana feefauruaree irainanoo mi fasiqafa feefauriannoo. Siaasauqa eedoo qinna feefauruna kai amiannoo. 23 Mi anaaseefa moo aupurarana marainaqa mina arinna fasiqana faqa mi aupuraranna kai amiaqa. Kuqa arinaqa narí faqa kuqa aruaqa. 24 Nifu dimbasainaqa narí afu faqa dimbaaqa. Nifai itairisainaqa narí afai faqa itairiaqa. Nisauku raudasainaqa narí asauku faqa raudaaqa. Niku itairisainaqa narí aiku faqa itairiaqa. 25 Idati raquru niminaqa narí faqa idati raquru amiaqa. Kaakadi narinaqa narí faqa kaakadi aruaqa. Saamu narinaqa narí faqa saamu aruaqa.
26 Faiqí moo fannoo narí ainainira maanaaqa fee fasiqa fee arumareenoo afu qimbaseenoo mina akiiqara idukusee aiqainanoo amaaqa fuani. 27 Kafaa mifa narí ainainira fasiqa fee maanaaqa fee arumaree afai itairiseenoo mina akiiqara idukusee aiqainanoo amaaqa fuani.
Burimakau fannoo aaqama sainnana andeeqara ufa.
28 Burimakau akoona fannoo faiqí fee anaasee fee kuqa narusainaqa ooni samu mi burimakau akoonna kuqa aruseeqa mina amaqi sia naaqa. Mi burimakau akoona arusaifanoo mina akoona aupurarana amirafa sia mariannoo. 29 Mi burimakau akoonnafa ooqai faiqí nárí marifa maridanoo kafaa moo fasiqa kuqa arinaqa mina akoofa sia ququsaki mara quqainanoo kafaa narinaqa mina akiiqara ooni samu mi burimakauna kuqa aruseeqa mina akoona faqa kuqa aruaqa. 30 Kuqina akiiqara aqira feefauruara ooqai auqu ramaqaana amana kai aquseenoo narí kuqiranasaa ititaannoo. 31 Burimakau akoona moo fannoo maanaaqa fee akoonaiqi fee narusainaqa innee ooqai qimaqaa ufa mau kai fuaqa. 32 Burimakau akoona moo fannoo ainainira kumaaraa fee maanaaqee narusainaqa mi burimakauna akoofa ainainira faiqi uriqararana firaa feefauru amiannoo.
33-34 Faiqí moo fannoo madika indufuseenoo rafaaqafu qainanoo moo fannoo oonu mina rafaqaamma sainanoo burimakau fee doonki fee minaki aqufiqa kuqifanoo, madika afu rafaqaa ifa mi aandauna akiiqara feefauru maseenoo nariara mi aandauna maraanoo. Faiqí moo fannoo madika indufusee sia rafaaqa finanoo aandauqa minaki aqufiqa kuqifanoo mi fasiqafa aandau akoona feefauru amiseenoo nariara mi aandauna maraannoo. 35 Moo fasiqa burimakau akoona fannoo moona burimakau akoona arusainaqa burimakau akooqanda kaqi mari burimakauna mareeqee moosaa quqasee feefauru marasee miqanda mi munnimmana rainaqaraasa mandee kuqira burimakau qambaana aukuqaraasa masee moo fannoo dinni maraina moo fannoo dinni maraaqa. 36 Mi burimakau akoonafa ooqai nárí maru burimakaufa marifanoo mina akoofa sia ququsaki quqainanoo moona burimakau kuqa arusainanoo mina akiiqara moo kaqi mari burimakauna amiseenoo kuqirana nariara maraannoo.