22
Aaqarana andeeqara sandufa.
Faiqí moo fannoo burimakau fee sipsipa fee qummuara mamaree munu moona amisee feefauru maraina fee arusaina fee mi fasiqafa moodaa burimakau akiiqara moodaannai qisauku burimakau mina amiannoo. Moodaa sipsipa qummuarinnana akiiqara qaara faqa qaara faqa sipsipa amiannoo.
2-4 Mi fasiqafa narí qummuarirana akiiqara feefauriannoo. Moo ainaina sia marinaqa mi fasiqana mareeqee moo maqannaa nimisee mina feefauru mareeqee mifa qumuarina akiiqara nimiaqa. Mi fasiqafa burimakau fee doonki fee sipsipa fee maraqainafa kaqi riri marinanoo qaaraqanda mina akiiqara nimiani. Eendakinai qummuarira fasiqa fannoo maaqa ruiqasee keeqainaqa mina qumarasee kuqa arusainafa sia mina akiiqara ufa maraannoo. Faasaana miqi marinaqa kuqa arinna fasiqafa mina akiiqara ufa maraannoo.
Faiqí moo fannoo narí burimakau fee sipsipa fee andanda nee marinana sia amiqimmasee rakisinanoo moona afuqaki keeqafi narana nainanoo mina akiiqara narana faqaana narí afuqakinaana amiqirana kai unaku maree munu amiannoo.
Faiqí moo fannoo narí afuaki ida arasainanoo qamammareenoo moona afuqa qeenoo narana unaku quqaqainnana qamasainanoo mina akiiqara idarai fasiqafa mina amiannoo.
Faiqí moo fannoo munnimma moo fasiqasaa quqasaina marinanoo moo fasiqa fannoo qummuari marinaqa paquri masaifanoo mina akiaqara qaara kari feefauru amiannoo. Qummuari fasiqana innee sia paquriqa munnimmasaa rakisii fasiqana afiqamaree innaaru qimaria maqusanaki munusee iraifanoo mifa narí amana aiqamasee kuqaa sia qinee maree fee qiannoo. Aiqama ainainara aanooqiranaki burimakaura faqa doonkiuqara faqa sipsipauqa faqa qamunnara faqa akaqa ainainara faqa qinindi kai fee qimasee aanoo qinna fasiqa qanda nifiqamaree innaaru qimariaqoo nifiqee aniaqa. Anutufa yanaree unnaqiifoo qinafa mifa mina akiiqara qaara kari feefauru amiannoo. 10 Faiqí moo fannoo moona doonki fee burimakau fee sipsipa fee moo aandau fee rakisi marinanoo moo aandau fannoo kuqinoo fee nana afaaqee mandaikinanoo fee namuqaa fee mara maraafanoo moo fasiqa fannoo sia minauqa qafeenoo. 11 Mi aandausa saa rakisirafa innaaru qimariaqoo oonureenoo amana aqiqamaseenoo qinee sia uqanna mi aandausa ummuari fee qiani. Mi aandausa sia ummuarifanoo aandau akoofa minara amanammifoo qimasee sia mina akiiqara rakisiinafinnai feefauru maraannoo. 12 Kuqaa mi fasiqafa ummuarinoo mifa aandau akoona mina akiiqara feefauru amiannoo. 13 Kaasau faini mi aandauna aruneennoo fee mina rakisi mari fasiqafa mina asausifee amudaani fee mara mina akoona uqafiqaseenoo sia mina akiiqara feefauriannoo.
14 Faiqí moo fannoo moona aandau akaqa ainainirana dadaaqianifeera marasainanoo kuquannoo fee amudaani itairinoo fee mi aandauna akoofa uqanna sia marinanoo ufaasu marai fasiqafa feefauriannoo. 15 Mi aandauna akoofa uqanna mina afusaa miqifanoo sia mina akiiqara feefauru aandau akoona amiannoo. Ufaasu feefauru masaafanoo ainainirana dadaaqi mari aandaufa kuquannoo fee amudaani itairiannoo fee feefauru maqaifa miqiannoo.
Akaqa sandufauqa.
16 Faiqí moo fannoo maanaaqa moo faiqí moo sia utaaqama amaqarana sararamma amaqaseenoo mi fasiqafa mararara mina akoona feefauru amiseenoo marasainanoo mina aanaaqaikinoo mariannoo. 17 Mi manaaqana akoofa mi fasiqanara akooqainanoo sia narí araamuna maraannee qinanoo mi fasiqafa fuka maanaaqa feefauri mariana amana kai mina akoona amiannoo.
18 Aukainaina maraqanua aanaaseesa kuqa naruaqa.
19 Faiqí moo fannoo aandau amuaaqa akarainnana mina kuqa aruaqa.
20 Qini Yaaaweesa kai aandau tatufirana suqa qimiaqa. Moo unnaqira anutuna tatufirana suqa aminnana kuqa aruaqa.
21 Innee ooqai Isipa maqasaa aanaamuru marunaki mandainainaki marunnara irisee sia aanaamuru inniki marinausa mandaikamma nimaqaaqa.
22 Innee adeedaana anaasee fee fiaiqi faiqi fee sia mandaikamma nimaqaaqa. 23 Innee miqifaqa misa qini daaraifaqa qinee Yaaweesa irianaura. 24 Qini qirana qainaqa rakiranaki inni kuqa naruanaura. Narusaanaqa inni ninaaqmaaka adeedaana marifaqa inni faiqi namu fiaiqi marifaranoo.
25 Inniki qari qini Yaaweesa faiqí anaasee moo fannoo munnimmara sarau imarinnana ufaasu munnimma aminana sia ufaasu munnimma nimimariasa naanna raaqa. Misa nimiseeqa nárindi akiiqara maraseeqa aabaa faqa maraidaqa. Innee inneeqaindi akiiqara kai maraaqa. 26 Innikiqari faiqí moo fannoo ani ainaina ufaasu maraseenoo kafaa amianauree qimasee narí suara siuta amiseenoo minannoo narí amianinna ainainara kooroo idanoo kuqaa amianauree qidanoo. Miqi qinana anee suani afu sia keeqanoo marinana mina suara siuta kai kaqi narí amia. 27 Mi suara siutafa tootooqirana amianifeera quqaqaina marifanoo nanee moo ainaina akusee faiqaannoo. Anee sia aminanoo suara arinanoo qinee unnannai innaaru qinaqa qinee mina ufa irianaura. Qinee kaaqa faiqiara qimudaoo qimarunausa maridaqa miqianaura.
28 Innee sia qini Anutusara manda ufa qiaqa. Inniqa rakisirausara faqa sia miqi qiaqa.
29 Innee fuka narana afiana neeqa sakuma faqa uainna faqa oorifa fadameena faqa inneeqa ooqa faiqi faqa qini Anutusa naaree qimiaqa. 30 Inneeqa burimakau sipsipa ooqasaa maqarana akoonauqa dinni taikaseenoo dinni oonu qaara marasee 7 faasaana narí anoona faqa mariseenoo dinni oonu qaaramoo 8 faasaanaikinaqa mina arusee tatufirana suqa qimiaqa.
31 Innee qini faiqí anaasee marianara kaasau faini fannoo aru quqaqainna aandauna amaqi sia suqasee naaqa. Faini mara nimifaqa naaqa.