23
Isaraee maqannaasa andeeqara oosana auqaaqa.
Innee aatata qaraa unna ufa iriseeqa sia moona munu qimamia. Innee sia aaqee mari fasiqana unna ufannai mina dadaaqiaqa.
Kootaki oonureeqa moomoosa unna ufa qifana anee sia misa dadaaqia. Misa ufaki kikiqa mafi andeeqara ufa mara furufarifana sia misa dadaaqia. Kudi fasiqa moo fannoo kootaki kikiqa mafinana sia kudi marinnana roo qimasee dadaaqia. Andeeqara nara kai qiaqa.
Innee inneeqa namuqaa burimakau fee doonki fee furufariqa nifaqa innee qafamaseeqa maree narí akoona munu amiaqa. Mi fasiqana doonki fannoo ummaara mara maree fidanoo aanai saamurinoo marinaqa innee oonu qafee sia fiaaqaraaqa dadaaqi uqeera aisaaqa.
Kudi fasiqa fannoo kootaki marinaqa innee sia minara manda fasiqee qimasee andeeqara oosana sia mina amiaqa. Innee sia unna qimasee kootaki aqoonnana kikiqa usua. Sia andeeqarausa numoo siaisa fifau kuqiranaki mara quqannisaa. Qinee Anutusa mi manda ainainna auqainnana kuqa aruanauranoo.
Moo fannoo maqandanai kootaki minasaa roo qiannee munnimma aminana sia uqanna maraa. Miqira munnima fannoo faiqí nifu dimbarausaikamma saifaqa sia andeeqarana qafaidaqa. Andeeqara fasiqa faqa mara furufaramma aisaidanoo.
Innee ooqai Isipa maqasaa maridaqa aanaamuru aupurarana qafeeusa mariafanoo minara innee sia quandafi aanaamuru inni faqa marinausa mandaikamma nimaqaaqa.
Qisauku dinni taikasee dinni ani qaara marasee 7 aukuanara faqa sabatara faqa qira sandufa.
10 Inneeqa maqa ummaqu nee maria maqanaki minaki dinni qisauku taikasee dinni ani moodaa marasee 6 aukuana ummaqusaidaqa unakusaidaqa naaqa. 11 Miqiqa fifi inaqa qisauku dinni taikasee dinni ani qaara marasee 7 aukuanasaa saifanoo maqa fanoo idooaani. Mi maqanasaa moo ainaina kambiqainnana sia unaku naaqa. Kudi fasiqauqa mina naaqa. Misa naidaqa andaanauqa mafi sainnana kaasau aandauqa naaqa. Inneeqa uainna afuqa faqa oorifa saqari faqa miqi kai iaqa.
12 Innee moodaannai qisauku taikasee dinni ani moodaa marasee 6 faasaana ainainiaqa. Ainainiqa fifi inaqa dinni taikasee dinni ani qaara marasee 7 faasaanasaa sia ainainiaqa. Inni ainainira faiqiuqa faqa aanaamuru inni ainaini marinausa faqa inni aandauqa faqa aiqama idooaaqa.
13 Qinee Yaaweesa aiqama ufa qimarunnana iriaqa. Innee maa amaana ufausa amiqimasee irimaree fuaqa. Sia unna anutusara innaaru qiaqa. Sia uqanna misa nuqu raaqa.
Qaaramoo uriqarara faasaana amaana qira faasaana.
(Raf 34:18-26; Lo 16:1-17)
14 Aiqama aukuanaki qaarammoo kari oomaqa sakasee naidaqa qini Anutusara innaaruqiaqa.
15 Innee Isipa maqa maaqaindari anu quqoonnana Abiba quqoonasaa qinee qimannimiafannandee iqa innooqee mari pauraqana sia aqira bereeta naidaqa asasiaqa. Mi oomaqanaki 7 faasaanasaa sia innooqee mari pauraqana aqira bereeta naaqa. Innee qini qimooqiraree qimasee sia kaqi aniaqa. Qini tatufirana suqara ainaina faqa maree aniaqa.
16 Fukakinaana unakusee oomaqa sakasee asasidaqa namaseeqa inneeqa narana ummaquqaana oosanarasee unaku naaqa. Saqari aqama akuqainaqa innee mina tiqisee auqaanai maridaqa moo oomaqa sakasee naida asasiaqa.
17 Aiqama aukuana mi qaaramoo oomaqiranakina aiqama Isaraee maqannaa fasiqauqa anireeqa qini Yaaweesa inneeqa Anutusa qimooqiaqa.
18 Innee aandaunnoo qini tatufirana suqa qimiraree qimasee sia innooqee mari pauraqana aqira bereeta namu faqa moodaanaki suqaaqa. Tatufira aandau fadameena fannoo sia faiqee kananaana kaqi mariani aaqee kai aiqama idaki aqusaifanoo qama taikafuani.
19 Aiqama aukuana innee fukakinaa narana unaku maree qini Yaaweesa inneeqa Anutusa amaana maqaki maree aniaqa. Innee sipsipa aanaaqi fee mimmi aanaaqi fee arusee sia narí anoona naamma anoonannai suqaaqa.
Anutufa Isaraee maqannaasa naamuaqira ufa faqa qima afeekaikira ufa faqa niminau.
20 Anutufa kafaa qinau. Qinee qeeqa kai qeeqa Qangiroo aqiqaananoo mifa qumuree inni indaaru nikidanoo innisaa rakisi marinaqa qinee inni deedaqamma nisaafanna maqa maaqanaki fifaranoo. 21 Innee mi qangiroofa qinnandee iaqa. Sia mina ufa rukiaaqa. Qinee mina aiqaunanoo qumu marinara sia mina ufa rukiaaqa. Mifa sia inni manda oosana akiiqara nifauaannoo. 22 Innee mina ufa irisee andeeqasee qinee qunnufa mau kai fifaqa qinee inni namuqaauqa faqa rakuanaura. 23 Qini qangiroo fannoo inni indaaru nikinoo nifiqee Amoora maqa maaqa faqa Heeta maqa maaqa faqa Perisita maqa maaqa faqa Kannaana maqa maaqa faqa Hifitana maqa maaqa faqa Yeebusa maqa maaqaki mariasa faqa naru taikaseenoo inni miqoo quqannisaannoo. 24 Innee miqoo oonu maridaqa sia misa unna qira anutusara niqoori saunu arafi innaaru qiaqa. Sia misa innaaru qimariandee iaqa. Innee misa unna anutusa turi taari maseeqa ooni rakiaaqee minara innaaru qimariana raudaandammeeqee aqusaaqa. 25 Innee qini Yaaweesa inneeqa Anutusa qimooqifaqa qinee narana faqa nammari faqa inni nimiseeqa inni auriranauqa mara aqunnisaanaura. 26 Innee Yaaweena kai amooqifaqa sia aanaaseeuqa eedada faiqi maqee faranoo. Sia moo aafa anaasee mariannoo. Innee sia dauni kuqifara, kisaaqasaa marifaranoo.
27 Qinee inni nifiqee fidaqa inni namuqaa qiniara rufiarana nimiseeqa inni faqa rakinausa furufarirana nimianaura. Nimiseeqa qianaqa inni namuqaauqa quqasee sandeefara. 28 Qinee ukaqa nimimari doodaanina inni namuqaaki quqasaana ukaqa niminaqa naaqoo nifu furufarinaqa sandee faranoo. Innee fimarifaqa qinee Hifita maqannaasa faqa Kannaana maqannaasa faqa Heeta maqannaasa faqa nifaqasaanaqa innee miqoo oonu marifaranoo. 29 Qinee sia moodaa aukuanaki inni namuqaa rapatutumma aquanaura. Qinee miqimma saananoo naakunduka mafinaqa kaasau aandauqa moomoo mi maqa maaqanaki maridaqa inni narifoora. 30 Qinee misara qianaqa misa moodaa kai qaara kai idaqa taikafifaqa innee moomoo kammafi amana mi maqa maaqana maree faranoo.
31 Qinee inni oosu maaqimasee oosumma nisaanaura. Dinni taatuqee nammari mariannoo. Dinni Firistia ooruku nammari mariannoo, dinni aadana maqa maaqa mariannoo, dinni Eeufarateesa nammari mariannoo. Qinee inni afeeka nimianaqa innee mi maqa maaqanaki fimarifaqa qinee inni namuqaa rapatutu iqa fimarianaqa innee misa maqa maaqa mareefaranoo. 32 Innee sia uqanna misa ufara eedoo qimasee moodaanaki kira ufa qiaqa. Misa unna anutusara faqa sia uqanna moodaanaki kiaqa. 33 Mi maqannaasa sia inni maqa maaqaki mariaqa. Innee miqifaqa misa inni mareeqee qini numookamma qimaqara tinai quqeefaranoo. Innee misa unna anutusa nimooqifanoo mifa inni ninuka ufanara foora fufinoo mariannoo.