24
Yaaweefa Isaraee maqannaasa faqa moodaanaki kinau.
Anutufa aiqama ufauqa Mooseena qimamiseenoo kafaa maaqi qinau. Moosee anee faqa Aaroona faqa Nadabana faqa Abiquna faqa Isaraee maqannaa rakisirausa 70 uriqararausa faqa nifiqa maree urureeqa nianasaa kummaramafinaqa qiniara innaaru qidaqa qimooqiaqa. Moosee anee kai adeedi ania. Sia akaqa rakisirausa qini daaqa aniaqa. Faiqí anaasee faqa sia uqanna aaqanai uruaqa.
Mooseefa ooqureenoo faiqí anaasee Yaaweena sandufa aiqama qimannimisoofaqa misa maaqi qimasee moodaa kari noo raqamaree qiqau. Yaaweefa qindee iqa maasa aiqama ainaina auqaanaura. Miqi qimasoofanoo Mooseefa Yaaweena sandaufa aiqama akara rinau. Akara rumaseenoo kananaana iaqoofanoo aaqana aikunni aandau tutufira qainda auqinau. Auquseenoo ooni qisaukuqara taikasee qikunni ooqu qaara marasee 12 ooni maraseenoo qainda fiqu fiqumma Isaraeena faiqi namu nimana kai rakiqanau. Rakiqaseenoo kumaaraauqa qimannimufaqa burimakau arusee munu Anutuna tatufirana suqaqau. Mi tatufira aandauna Isaraee maqannaasa faqa Anutuna faqa moodaanaki suqira tatufiranee qiqau. Misa arusoofanoo Mooseefa burimakau fidika akaqana difaanikiaqa sakaseenoo kaqi maruna qumarenoo aidarai rurufinau. Rurufa maseenoo Akiiseenoo Mooseefa Anutufa moodaanaki kira ufa qimaqoo bukana akara rumaqoona maree findifinoo aiqama minakinaa ufa asaana rumasee firaaqoo faiqí anaasee qimanniminau. Misa iriseeqa qiqau. Maasa Yaaweena mi sandaufana aiqama irisee afaqaanaura.
Mooseefa misa ufa iriseenoo difaanikinaa fidika kaqi maruna indaku faiqí anaasee kiaqa aqidanoo qinau. Anutufa maa sanda ufausa nimuqooqari maa fidikafa Anutufa inni faqa moodaanaki kuna afeekaikamma nimaqaidanoo.
Miqi qimaseenoo Mooseefa Aaroona faqa Nadabana faqa Abiqufana faqa Isaraee maqanaa uriqararausa 70 faqa nifiqeenoo aaqanasaa oorufinau. 10 Oorureeqa miqoo misa Isaraee maqannaa Anutuna qafaqau. Mina aiku ameemaanai innaaruna kudimandara foora ira ooniuqa mina auqu safiree fee qimaru oonisa ausirirafauqa marinau. 11 Misa Anutuna qafoofanoo sia misa narinau. Misa miqoo moodaanaki suqufu faqa narana nammari naqau.
Mooseefa Sinai aaqana saa ooru finau.
12 Misa namasoofanoo Anutufa Mooseena qimaminau. Anee aaqanai qinee marunnannai urua. Ururainaqa qinee qeeqa sandufa anee faiqí anaasee naakapaanneera qaara oonisaa akara ruma amianaura.
13 Mooseefa mina iriseenoo narí dadaaqimaruna Yoosuaana faqa deedaqamma seeqa Mooseefa aaqanai Yaaweefa marunnai ooru finau. 14 Ooru fidanoo Mooseefa Isaraee maqannaa uriqararausa maaqi qimasee qimanniminau. Innee maaqoo uiqaana maqusaki maridaqa maaqanda qifeesiaqa. Aaroonafa faqa Hurafa faqa inni faqa maaqoo marifaranoo. Akaqausaki ufa rainarafa kambiqainaqa miqanda andeeqa nimaqeefaranoo.
15 Miqi qimasee qimannimiseenoo Mooseefa aaqanai oorufufanoo qasuru fannoo aaqana rafaaqa finau. 16 Yaaweefa kaaqa qarafa aaqana aaqa qumuroonara Sinai aaqana saa qasuru quminau. Isaraee maqannaasa mi kaaqa qaranna qafoofanoo aaqanasaa firaa ida qeera foora qimarinau. Dinni ani moodaa marasee 6 faasaanna qasuru fannoo aaqana rafaaqa finoo marinau. Dinni ani qaara qanda marasee 7 faasaanna Yaaweefa qasurukiqari Mooseenara mai uruannee qinau. 17 Faiqí anaasee afaasasaa marusa aaqana qafeeqa naaquqara kudifaannammiifoo qiqau. Anutuna kaaqa qarafa aaqana saa firaaqoo idauruara foora imarinau. 18 Mooseefa aaqanai ooru fidanoo qasuruki keeqakufanoo aaqanasa ooru qaara fasiqa niku nisauku taikasee 40 eendaki faqa faasaana faqa marinau.