30
Amiqira undimari ida munana suqara qainda auquaqa.
(Raf 37:25-28)
Yaaweefa kaifaa Mooseena qimaminoo qinau. Moosee innee akasia saqari marasee amiqira afundi mari ida munana aree fandinna qaidarana auquaqa. Mi qaidarafa dinni dinni amana kai mariani. Mina kisaaqandanai 45 centimetres mariani. Mina qusandanai miqi kai inoo 45 centimetres mariani. Maqa saaqari ooru firafa 90 centimetres mariani. Mina qaara faqa qaara faqa ati moodaa saqarinnoo kai burimakau aanaira foora auquaqa. Mina afu faqa aanai fooqaana faqa ataaqeeqara faqa amiqira koorannai kai rafaaqafusee koorannai mina fiqu fiqumma auquaqa. Koorannai qaara qanda aanaanu auqusee dinni moo dinni moo quqasaifanoo qaindusi fandinna saqarina atukaramma qumaraani. Mi qaindusira saqari qanda akasia saqarinnai auqusee koorannai rafaaqa fuaqa. Mi qaidarana mara maree naaquqara oosirana dinni qini moodaanaki kira bukisa marina oorinni quqaaqa. Miqoo qinee inni faqa moodaanaki kianaura.
Aiqama kananaana Aroonafa qoomauqa andeeqarara anireenoo mifa mina saa amiqira adiafaa ira afundi marina suqaani. Mifa kaifaa eendi marinanoo qoomauqa qumbiseenoo amiqira adiafaa imari afundana imarina suqaani. Mi oosanafa naaru naaru sia uqanna taikaannoo kaqi kai mariannoo. Innee sia moo mi qaidarana saa qinee qaoo qima qaunna afundirana suqaaqa. Aandau tatufiranee sakuma qaindirira tatufiranee uainna nammari adiasee suqara tatufiranee sia minasaa suqaaqa. 10 Aiqama aukuana moodaa faasaana kai Aaroonafa mi qaidaranasaa ainaininanoo qini qifusaa amiqiannoo.
Yaaweena uiqaana maqanara takisa aqira oosana.
11 Yaaweefa kafaa Mooseena qimaminau. 12 Moosee anee Isaraee maqannaasa nuqu marasainaqa moodaa moodaa fasiqa nariqa mariranara qini feefauru qimiaqa. Miqimmasee nuqu maree marinaqa moo ummaara sia misa saa aqufuannoo. 13 Aiqama nuqu akaraki marisa uriqararausa auqu ramaqaa munnimmana amana kai quqaaqa. Aiqamausa mi feefauruna aqiqa qini qimira ainaina qimifaranoo. 14 Faiqí moodaa fasiqa aiku asauku taikasee 20 aukuana faqaasa faqa mina fiqarara aukuana faqaasa miqimmasee qini feefauru qimiaqa. 15 Misa nariqa marirana maaqimmasee feefauriaqa. Ainaina faqaasa sia fiqaramasee aqifaranoo. Ainaina siaisa sia oorudupi masee aqifaranoo. Aiqama amana amana kai aqifaranoo. 16 Mi munnimmana Isaraee maqannaasiannai marasee qinee umee marunna uiqaana maaqafa mandaikinana minannoo itipia. Misa nariqa mariranara mi takisana aqusaifaqa qinee misa saa itita nimaqaranara irianaura.
Booroosannai firaa difaani auquaqa.
17 Yaaweefa Mooseena maaqi qimasee kafaa qimaminau. 18 Moosee anee nammari auqeemaria difaanina firaana auqua. Booroosannai auqusee mina aiku faqa booroosannai kai auqua. Auqusee nammari minaki adiasee qini uiqaana maaqa dinni marinana qaidara dinni marinana qambaana quqaa. 19 Aaroona faqa narí faiqi namu faqa minaki niku nisauku nammari uqimarifaranoo. 20 Misa qini ufa suqira maaqaki keeqaanee qimasee niku nisauku minaki mafi nammari uqusee qini qimifandinna narana qaidarasaa suqa qimiaqa. Miqiqa sia kuqifaranoo. 21 Misa nári niku nisauku nammari uquseeqa sia kuqifaranoo. Maa sanda ufana Aaroonafa narí faiqi namu faqa kasooqaqee misa saa aniaruakinausa faqa maa sanda ufana afaqee faranoo.
Aanaiqi kirausa utaaqara fadameena auquaqa.
22 Yaweefa kaifaa Mooseena qimaminoo qinau. 23 Moosee anee makaqa anoona moomoo 6 kilograms faqa isaaqa anoona moomoo 3 kilograms faqa amiqira undi mari innupina anoona moomoo 3 kilograms faqa maraa. 24 Saadapu moomoo 6 kilograms faqa maraa. Aiqama ainaina uiqaana maqa sikeera amana kai mariani. Oorifa fadameena 4 litres amana minaki adiaaqa. 25 Mi naaquqara fadameena Yaaweenaindi fee qimasee nikiiqa amoondunna adiee fandinnana auqusee amiqira afundi marina namufaqa quandaaqa. 26 Anee mi fadameenausa auqu maree qini uiqaana maqasaa akuseenana qini moodaanaki kira ufa mari bookisanasaa faqa akua. 27 Aiku faqaa teeboora faqa minasaa qaraa ainainauqa faqa qooma saqari faqa minasaa qaraa ainainauqa faqa amiqira afundi mari pauraqana ida qee mari qaidarana faqa akuamaqaa. 28 Tatufirana suqee mafia qaidarana faqa minasaaqaraa ainainauqa faqa akuamaqasee nammari difaani faqa mina aiku faqa akuamaqaa. 29 Miqimmasee mi ainainausa aaduma saa mara quqasainanoo kaaqa naaquqanoo mariani. Moo fannoo fee moo ainainee mi ainainausa auqainafa mi ainainausa naaquqara afeeka fannoo naruannoo. 30 Miqimmasee Aaroona narí faiqi namu faqa mi fadameenna aku nimaqa sainaqa qini aanaiqikira saikaki mariaqa. 31 Moosee anee Isaraee maqannaasa maaqi qimasee qimannimia. Maa naaquqara fadameenna nikiiqa amoondunna adiee fandinnana qini ainainiranaki naaru naaru quqaaqa. 32 Maa fadameennafa sia kaiqee fasiqa adiannimaqee mariafa maridanoo. Innee sia moo fadameena miqirana auquaqa. Mifa naaquqara ainaina marinara innee minara naaquqara fee qimasee eerairiaqa. 33 Yafee moo fannoo maa fadameennara foora auqusee moona akiiaaqa adiainafa qini faiqí aanaaseeki sia mariannoo.
Amiqira undimari munana auqimaria pauraqana oosana.
34 Yaaweefa kaifaa Mooseena qiminoo qinau. Moosee anee oosana oosana amiqira undi mari pauraqana sitakatee pauraqa faqa oonikaa pauraqa faqa karabanumma pauraqa faqa amiqira makaqa anoona faqa aiqama amana amana kai maraa. 35 Maraseenana amiqira afundi marifaqa nifaaqai aki marianara foora auqamasee ida arasainanoo qeenoo amiqira muna afundiani. Ooruku faqa oodaa quqasainanoo amiqinoo naaquqara faikiani. 36 Anee mina atiuqa maraseenana kaada ririisainanoo kookoomaika mafinana mara maree qinee umee marunna maqanaki muruseenana moodaanaki kira bukisa oorinni quqaa. Mi amiqira undana imarinara kaaqa naaquara fee iaqa. 37 Innee sia moo miqira afudimarinnana auquaqa. Innee minara naaquqara andeeqara ainaina Yaaweenaindi fee qiaqa. 38 Yafee moo fannoo miqirana amiqira undi marina afaaqai akiraree qimasee auqinafa sia qini faiqí aanaaseeki mariannoo.