29
Aanaiqi kirausa fukasaa mara quqasee naamuaqira ufa.
(Wok Pris 8:1-36)
Maaqimmasee Aaroona faqa mina faiqi namu faqa naaduma mara quqasaifaqa qini saikaki aanaiqikirausa mariaqa. Innee burimakau akoona timmusa faqa sipsipa akoona qaaraqanda dinee teeroo siaina kai maree aniaqa. Amiqira parauaqa qaindirirana innooqee mari pauraqana sia aqirana oorifa fadameenannai suqaaqa. Akaqana sia oorifa fadameennannai suqaaqa. Akaqana ausirira feemu auqusee oorifa fadameena akusee suqaaqa. Mi ainainausa nafisaa amanee uqa fooqaa iranaki rumaseeqa innee burimakau akoonannoo faqa sipsipa akoona qaara qandannoo qini tatufirana suqa qimiraree qimasee mi ainainausa namufaqa qimiaqa. Moosee anee Aaroona narí faiqi namu faqa nifiqamaree qinee umee marunna uiqaana maqa kooqiki minisee qimanniminaqa amiqimmasee nammari auqaaqa. Miqimmasaifana anee uriqarara aanaiqikira qamunna Aaroona afisuamaqaa. Siuta faqa kisaaqa qamunna aiku ataa dukunirana faqa eefooda qamunna meeaqoo afisirana faqa mina amuaaqa eefooda faqa nimuqusa saa rufi maria qamunnana faqa nooiqandi mariana faqa aiqama mi ainainausannoo afisu amaqaaqa. Nikiiqa aanaamu afisu amaqasee naaquqara kooroo ira fee qimasee rumbaa. Maaqi qimasee minasaa akara ruaqa. Yaaweena saikaki marifee qimasee akara ruaqa. Rumba amaqasee Yaaweenaindi fee qimasee utaaqama amaqara fadameena akiiaaqa adiaaqa. Anee Aaroona faiqi namu nifiqa quqasaina mi siutausa afisuaqa. Niranandauqanna rumbee mariana rumbasee nikiiqa aanaamu faqa afisu nimaqaaqa. Miqimmaseeqa Aaroona faqa mina faiqi namu faqa mi saikana nimia. Misa faqa misa saa aniaruakinausa qini aanaiqikira saikaki naaru naaru marifaranoo.
10 Moosee anee Aaroona narí faiqi namu faqa qamunna afisu nimaqasainaqa burimakau akoona timmusa mara qinee umee marunna uiqaana maaqana kooqinni minisaifana Aaroona narí faiqi namu faqa qimanniminaqa mina akiiqasaa nisauku quqaaqa. 11 Miniseeqa mi burimakau akoonnana qinee umee marunna naaquqara uiqaana maqana kooqiki aruaqa. 12 Aruseeqa mina fidika marasee aneenna asauku amukasaa raaraammasee qaidara qaara faqa qaara faqa atisaa aanai fooqaa iranasaa akua. Miqimmasee akaqa fidika kaqi marinauqa mara maree qaidara qainda oosanaki adiaaqa. 13 Miqimmasee kafaa aradanda saaqaraa ainoo aiqama maraaqa. Mina annaama faqa mina atakisa qara faqa ainoo minasaa marina faqa amaandamoona saaqaraa karoo karoona faqa marasee tatufira qaindasaa quqasee suqa qimia. 14 Burimakau akoona amaqi faqa apata faqa arada faqa inneeqa naambeeqai aqoosai ida arasaifanoo qaani. Mifa aanaiqikirausa numoo maraqu niseenoo taika nimaqaannoo.
15 Sipsipa akoona moodaa marasee Aaroona faqa mina faiqi namu faqa qimanniminaqa nisauku mina akiiqa saa quqaaqa. 16 Miqimmasaifana mina arusee mina fidika marasee qaidara qaara faqa qaara faqa atinni mi fidikana adiaa. 17 Miqimmasee mi sipsipa akoonnana kaqikaana kaqikaana auku quqasee mina aunduraindaraa ainaina faqa aikuqara faqa nammari uqusee minauqa mareeqee mi sipsipana akiiaaqa akaqa aukiranauqa namufaqa quqaaqa. 18 Mi sipsipa akoonna aiqama afaaqa qaidarai quqasee qini tatufiranara foora ida araaqa. Mina afundara qinee asasianaura.
19 Mina ida arasee sipsipa akoona moo aanaiqikira saikaki quqee mariana mara minisainanoo Aaroonafa narí faiqi namu faqa mina akiiqasaa nisauku quqaaqa. Quqasaafana arua. 20 Aruseenana mina fidika afeeriqiseenana Aaroona narí faiqi namu faqa nisauku uqannai naaqoosaa akusee nisauku uqannai nisauku akoonnanasaa akusee, nisauku uqannai niku akoonnana saa faqa akua. Akusee fidika kaqi marina qumaree qaidara qaara faqa qaara faqa atinni adia aquaqa. 21 Qaindasaaqaraa fidika akaqana qumaree nikiiqaki aki maria fadameena namu faqa marasee Aaroona narí faiqi namu faqa nifaaqai faqa qamunnasaa faqa rurufida akunnimaqaaqa. Miqi masaifaqa Aaroonafa narí faiqi namu faqa misa fuka qamunna faqa qinindi kiani.
22 Mi sipsipana ainoo ameesa saa qaraana faqa audurakinaa afaaqa saa qaraa ainoo faqa annaama ati amiqirana faqa qaara atakisa mina saa ainoo marina faqa asauku uqannai afundana faqa ateeka aqua. 23 Qini qimia nafisa amanee uqana kinaana oosana oosana narana moodaa moodaa maraaqa. Oorifa fadameenannai suqarana moodaa faqa moo sia oorifa fadameenannoo suqarana moodaa faqa ausirira feemu moodaa faqa maraa. 24 Mi naranausa Aaroona faqa mina faiqi namu faqa nisaukuki quqasainaqa uriqarara kaqi nimirafa qini Anutusaindi fee qiaqa. 25 Miqi maseenana kafaa nisaukukinaana mareeqeenana qaindasaa sipsipa akoona auku quqaqaana amuaaqa quqasee ida arasaifanoo qaani. Qini qimira naranara foora ida araaqa. Mina afundara qinee asasianaura. 26 Moosee anee mi sipsipa akoonnana marasee qini Yaaweesa qifu saa uqeerasee qini Yaaweesa uriqarara qimira ainainee qimasee aneenna mi aandauna naa.
27 Innee faiqí aanaiqi kirausaikamma nimaqararee qimasee qini qimia narannakinaana sipsipa akoona ameemmeeqana marasee qini qifu saa uqeeraseeqa mina asaukuqannai afundana uqaqifiqaaqa. Miqimmaseeqa mi aandauna aanaiqikirausa naaqa. 28 Mi ufafa qini ufa marinaqa naaruara naaruara qini faiqí anaasee qini faqa moodaanaki suqira tatufirana suqaaqa. Mi aandauna ameemmeeqana faqa asaukuqannai afundana faqa aanaiqikirausaindi mariani. Faiqí anaasee qini Yaaweesa kaqi qimira ainaina miqimminoo mariannoo.
29 Aaroonafa kuqinaqa mina uriqarara aanaiqikira qamunna mina faiqi namu maraaqa. Mi saikana oosana arainna faasaana mi qamunnana afisusaifaqa fadameena nikiiqa amoondunna adiaaqa. 30 Aaroona amaaku narí akoona amaaqa maqainafa uiqaana maqaki qinee umee marunnnanaki keeqafinoo naaquqara oosiranaki ainainiraree qimaseenoo mi uriqarara qaanaiqikira qamunnana afisusee moodaannai qisauku taikasee dinni ani qaara marasee 7 faasaana saa mi naaquqara oosiranaki ainainiani.
31 Yaaweefa kafaa Mooseena qimaminoo qinau. Anee Aaroona faqa mina faiqi namu faqa nikiiqa amoodunna fadameena adia nimaqaidana suqeenna sipsipa akoonnana ameemmeeqana faqa asaukuqannai afundana faqa marasee qini naaquqara oosiranaki afeeki quqasee nammari namufaqa suqaaqa. 32 Qinee umee marunna uiqaana maqana kooqiki mina naaqa. Nafisa amanee uqaki kaqi mari feemusa namu faqa naaqa. 33 Misa namasaifana aanaiqikira saikaki keeqarana fadameena nikiiqa amoondunna adiasainanoo misa numoo akiiqara mininnisarafa mariannoo. Mi narannafa naaquqarafa marinara aanaiqikirausa kai naaqa. 34 Akaqa aandau faqa feemu faqa nimuaquinaqa sia naifandinnana kananaana kaqi marinaqa ida araseeqa minaki aqusaifanoo amiqimmasee qama taikaani. Mi naranafa naaquqarafa marinara sia naaqa.
35 Aaroonafa narí faiqi namu faqa aanaiqikira saika oosana arainna qooqari qinee ani aamua qunandee iqa moodaannai qisauku taikasee dinni ani qaara marasee 7 faasaana uqanna kai mi ainainausa auqaaqa. 36 Mi moodaa moodaa faasaannasaa anee burimakau akoona tatufirana suqa qiminanoo aiqama numoo taikaannoo. Miqinanoo qini qaidara fannoo anukarafa mariannoo. Miqimmafinana oorifa fadameena qaidarasaa adiasainanoo naaquqanoo mariani. 37 Aiqama kari moodaannai qisauku taikasee dinni ani qaara marasee faasaana saa miqia. Miqinanoo qini qaidara fannoo kaaqa uqanna naaquqarafa mariannoo. Moo fannoo fee moo ainaina fee mina auqainafa mina naaquqara afeeka fannoo aruannoo.
Aiqama faasaana tatufirana suqara oosana.
(Namba 28:1-8)
38 Yaaweefa kafaa Mooseena qimaminoo qinau. Innee sipsipa aanaaqi qaaraqanda moodaa aukuana marara qanda marasee qaidarai tatufirana suqaaqa. Naaru naaru aiqama faasaana miqi kaimmiaqa. 39 Moo sipsipa kananaana tatufuaqa moo eendimarina tatufuaqa. 40 Kananaana suqainna sipsipana namu faqa amiqira sakumannoo qaindirira parauaqa mina ummaara fannoo 1 kilogramme oodaa namu faqa amiqira oorifa fadameena namu faqa quandasee suqa qimia. Uainna nammari oodaa 1 litre amana kai qinee Anutusa naannana adiaaqa. 41 Eendi marinaqa suqainna tatufirana kananaana suqaandee kai iqa sakuma qaindiriranannoo faqa oorifa fadameenannoo faqa uainna nammarinnoo faqa suqaaqa. Mifa qini Yaaweesa qimira narana maridanoo. Mina afunda fannoo qini asasirana qimidanoo.
42 Naaru naaru kasooaqee maa tatufira suqarafa qinee umee marunna uiqaana maqa kooqiki qini qifu saa tatufu qimiaqa. Miqifaqa miqoo qinee inni qeeqa faiqí anaasee faqa moodaanaki maridaqa ufa qima nimianaura. 43 Miqoo qinee Isaraee maqannaasa faqa mariananoo qinee umee marunna maaqanakiqari daroo daraa ira kaaqa qarafa mi saqanna naaquqainaqa sia faiqí anaasee kaiqeesa miqoo fifaranoo.
44 Qinee qeeqa uiqaana maqa faqa qaidara faqa naaquqara faika masaanaura. Qinee Aaroona narí faiqi namu faqa qini ainainirausa mariafaqa naaduma misa aanaiqikira saikaki quqaanaura. 45 Qinee Isaraee maqannaasa qambaana maridaqa misa Anutusa marianaura. 46 Misa qini Yaaweesa nariqa Anutusa Isipa maqa maaqaindaraana nifiqee aniafannanara iri marifaqa qinee misa qambaana marianaura. Qinee Yaaweesa misa Anutusa marianaura.