28
Innee aanaiqi kirausa qamunna auquaqa.
(Raf 39:1-7)
Yaaweefa kaifaa Mooseena qimaminoo qinau. Anee aneenna afasaana faqa mina faiqi namu Nadabana faqa Abiuna faqa Eeriasana faqa naara masee Itammarana faqa Isaraee maqannaasa kinaana raina naaduma quqasainaqa qini aanaiqi kira saika maraaqa. Aneenna afasaana Aaroona misakina uriqarara aanaiqikira qamunna auqu amia. Miqimmasainanoo mi qamunnafa amiqirana faqa uriqararausee qirana faqa amiani. Moosee anee Aaroona qamunna akunifandinna fasiqausa irirana fiqararausa qinee irirana nimiqaunausa misa kai suqusee qimanniminaqa mina qamunna akuniaqa. Akunusaifanoo mina afisusee miqooqari qini aanaiqikira saika maraani. Anee qimanniminaqa nimuqusasaa rufi maria ainainna faqa eefooda qamunna faqa kisaaqa qamunna aikusaa faqa ititeemari qamunnana faqa akara faqaa siuta faqa akiiqa rafaaqa fimari qamunna faqa aranandauqanna rumbarana faqa minamuna auquaqa. Misa miqimmaseeqa uriqarara aanaiqikira qamuna ani afasaana faqa mina faiqi namu faqa auqu nimisaifaqa misa qini aanaiqi kira saika maraaaqa. Akunirana akoofasauqaindi sipsipa asausi dirindaasi akirana faqa pannoona akirana faqa faeena akirana faqa koora tiritanda faqa amiqira tiritanda faqa mi ainainausannai aanaiqikirausa qamunna auquaqa. Misa sipsipa asausi dirindaasi akirana faqa pannoona akirana faqa faeena akirana faqa koora tiritanda faqa amiqira tiritanda faqa aiqama mi ainainausannai eefooda qamunna auquseeqa minasaa oosana oosana akara ruaqa.
Eefooda qamunna anaanu qaaraqanda aururusaa aakandianinnana auqusee eefooda qamunnasaa dinni dinni rumbaaqa. Mina ooiqanda ianinnana amiqira qamunnannai eefooda qamunna auquandee kai masee auquaqa. Mifa eefooda qamunnasaa akunirafa mariani. Eefooda anaanusaa akumaaqa ooni qaaraqanda pupuooni marasee dinni anaanusaa moo dinni anaanusaa moo quqasee Yakooboona faiqi namu qisauku qara taikasee qikunni ooqu qaara marasee nuqu mi ooni qandasaa akara ruaqa. 10 Dinni pupu oonisaa dinni taikasee dinni ani moodaa marasee 6 nuqu akara ruani, dinni pupu oonisaa miqikai mandee 6 akara ruani. Aiqama narí kambiqoona amana kai nuqu akara ruaqa. 11 Oonisaa akara rirana akoofasa marina afiqasaifanoo mifa qaara oonisaa Yakooboona faiqi namu nuqu akara ruani. Akara rumaseeenoo mi ooni qanda koora qambaana quqasainanoo atukaranoo mariani. 12 Miqimmasee aururusaa eefooda qamunna aakandammasainanoo Yakooboona faiqi namu qisauku qaara taikasee qikunni ooqu qaara marasee 12 Isaraee maqannaasa kikiqusinoo mariani. Miqimasaifanoo Aaroonafa misa nuqu narí aururusaa maranoo nimarinaqa qinee Yaaweesa qeeqa faiqí aanaaseera aiqama kari irianaura. 13-14 Aururusaa qaara ooni atukaramma qumaree mari kooranasaa qaara qanda amiqira koora sainanda sufirana moo ati moo oonisaa moo ati moo oonisaa ootupaaqa.
Innee aanaiqi kirausa uriqararana amuqusa saaqaraa qamunna auquaqa.
(Raf 39:8-21)
15 Innee nimuqusa saa rufi mariana aanaiqikirausa auqu nimisaifaqa minannoo misa Anutuna iriranara aidiranara irifaranoo. Eefooda qamunna auqu ainainausannoo kai auquseeqa moodaa karira akara kai ruaqa. 16 Qambaana tukaandasaifanoo aiqama ati amana amana kai 22 centimetres mariani. 17 Innee ooni amiqirana firaa feefauru aqi mariana kai marasee qaara faqa qaara faqaki mi qamunnanasaa padiaqa. Indaaruqaa padiranaki moo ooni auqu rubi faqa moo ooni toopasa faqa moo ooni ganeeta faqa minamuna padiaqa. 18 Mina aanaaqiannaa padiranaki moo ooni auqu eemeerara faqa moo ooni safairee faqa moo ooni daimanna faqa minamunannai padiaqa. 19 Mina aanaaqiannaa padiranaki moo ooni auqu teerakoosa faqa moo ooni agatee faqa moo ooni auqu ameetisa faqa minamunannai padiaqa. 20 Mina aanaaqianaa padiranaki moo ooni auqu beerira faqa moo ooni kanirianna faqa moo ooni yasapaa faqa minamunannai padiaqa. Mi oonisa koorandannai amuqusa saa ititanoo mari qamunnanasaa isooqa araaqa. 21 Mi oonisa moodaa moodaa ooni fannoo Yakooboona faiqi namu qisauku qara taikasee qikunni ooqu qaara marasee 12 Isaraee maqannaasa kikiqa usinoo mariani.
22 Innee nimuqusasaa rufirana anaanu amiqira koorannai auqira sanda seenandara foora auquseeqa afundasee dinni dinni atisaa qusuaqa. 23 Koorannai anaanu qaaraqanda auqusee amuqusa saa rufinna qamunnana mirinni atisaaqara qusuaqa. 24 Qaara qanda seennanda koorannoo afundaranannai mi anaanu qandaki qusuaqa. 25 Mi sandana ati qarannai aururusaa koorandannai ooni isooqa aruqaanaki ootupaaqa. Miqimmasaifanoo aururusaa eefooda qamunnasaa rumbaaqa. 26 Kafaa nimuqusa saa rufi mariana anaanu qaara qanda koorannai auqusee aunduraindari ati saa mi anaanuna rumbasaifanoo eefooda qamunna mammaaqai mariani. 27 Kafaa qaaraqanda aanaanu koorannai auquseee afunni qumu mari eefooda qamunnana saa aqaasanai amiqira qamunnannai sufirana ooi qandianinnana aaqa rumbaaqa. 28 Nimuqusa saa diri maria qamunnana saa anaanuki dirindaasiandannai sufira sanda qusuaki eefooda qamunna saaqaraa aanaanuki qususee rumbaaqa. Miqimasaifanoo amuqusa saa ititara qamunna sia kasi kasiani. 29 Aaroonafa naaquqara maaqaki keeqafinoo mi qamunnana Isaraee maqannaasa nuqu akara rirana afisusainaqa qinee Yaaweesa aiqama kari qeeqa faiqí aanaaseera irianauranoo. 30 Amuqusaa ititara qamunna raqandaamasee uqara foora akunusai mariani. Mi uqanaki ooni qaaraqanda miqanda nuqu Urimma faqa Tumimma faqa Aaroonafa mi uqanaki uqarumasee qini uiqaana maqaki aniani. Miqiraree qimaseenoo aiqama kari nimuqusa saa diri maria qamunnana rufu maree anireenoo mifa qini irirana iriseenoo Isaraee maqannaasa qimannimiannoo.
Akaqa aanaiqikirausa qamunna auquaqa.
(Raf 39:22-31)
31 Innee eefooda qamunna meeaqoo qaraana auqirara dirindaasi akira sipsipa asausinnai kai auquaqa. 32 Anuka amaaqa auquaqa. Qamunna raqandaammasee akunusaifanoo anuka upeekaina sia anaqiani. 33-34 Mina atimau raqandaammasee akunuseeqa saqari aqama faqa kaqikaa biru koorannai auqirana faqa mina atimau qusuaqa. Dirindaasi akira sipsipa asausinnai faqa pannoona akiranannai faqa faeena akiranannai faqa mi saqri aqamana amana auquaqa. Auquseeqa mi saqari aqamana faqa koorannai auqira biru faqa qamunna atimau moo mafi quqee moo mafi quqee iaqa. 35 Aaroonafa aanaiqikira saika auqararee qimasee mi qamunnana afisuani. Mifa naaquqara maaqaki qinee umee marunnana qifusaa aninanoo fee quqasee finanoo fee mi birusa narisaa narisaa ariqa ufa qifanoo Aaroonafa sia kuquannoo.
36 Innee amiqira koora marasee aqiniandirana auqusee mina saa akara rumaasee Yaaweena ainainira faiqi fee qiaqa. 37 Akiiqa aanaamu qusirana aqini saa quqasee dirindaasiandannoo rumbaaqa. 38 Aaroonafa mina aqinaaqa rumbasainaqa qinee Yaaweesa aiqama Isaraee maqannaasa aaduma qini qimiraree qinna ainainausara eedoo qimasee maraanaura. Misa akaqa aaqarana auqamasee qimifaqa qinee Aaroona mi aqiniandiranara irisee sia minni saanaura. Kaqi maraanaura.
39 Innee amiqira sanda sufuseeqa Aaroona siuta auqusee mina akiiqa aanaamu faqa auqusee minannoo kai aranandauqa rumbarana faqa auquseeqa minasaa oosana oosana akarannoo afaaqa auquaqa. 40 Aaroona faiqi namu siutauqa faqa niranandauqanna rumbee mariana faqa nikiiqa aanaamu faqa kaaqa amiqiranauqa auqu nimiaqa. 41 Moosee anee maa qamunnausa mara maree aneenna afasaana Aaroona narí faiqi namu faqa afisu nimaqaa. Oorifa fadameena misa nikiiqa amoondunna adia nimaqasee naaduma mara quqasee mi saikana nimia. Miqimmasainaqa misa qini aanaiqikira saika maraaqa. 42 Innee qusa karausisa nooiqakiqari nifundana saa ooqeeqarana auqu nimiaqa. Miqimmasaifaqa misa sia nári nifaaqa kooroo iaqeera. 43 Aaroonafa narí faiqi namu faqa qinee umee marunnanaki qini uiqaana maqaki keeqafinoo qini qaindasaa naaquqara qoo aanaiqikira ainaina auqararee qimasee aiqama kari mi karausisana afisuaqa. Miqiqa sia nári nifaaqa kooroo iqa sia kuqifaranoo. Maa ufafa Aaroona faqa mina saa ani aruakinausa saa faqa naaruara mariannoo.