27
Innee aandau tatufi fandinna qaindana auquaqa.
(Raf 38:1-7)
Innee akasia saqari marasee minannoo tatufirana suqara qainda auquaqa. Mina kisaaqandanai faqa qusandanai faqa amana amana kai mariani 2.2 metres. Maqasaaqari urirafa qaara faqa qaara faqa aiku 4 amana 1.3 metres mariani. Mina qaara faqa qaara faqa atisaa aanaira foora auqinoo mariani. Tatufira qainda moodaa saqari fannoo kai atimau faqa qambaanai faqa aanai faqa moodaa saqarinnai kai auqusaifanoo mariani. Mi aiqama ainainausa booroosannai rafaaqa fuaqa. Mi tatufirana suqeemaria qaindanasaa suqee maria ainainausa booroosannai kai auquaqa. Fadameena dandaki aqufinnana afaqee maria futufitausa faqa savoorauqa faqa uqnaurira piritauqa faqa tafa fooqaa irana ati saaee irana faqa ida auni afaqee maria futufitausa faqa aiqama booroosannai kai auquaqa. Innee fukaa asaana booroosannai auqusee booroosannai kai aanaanu faqa auqusee qaara faqa qaara faqa atinni quqaaqa. Mi fukaa asaanafa tatufira bukisa aundurai kasaaqai ooqeeqanoo qambaanai mariani. Akasia saqari tatufira qainda qaindusi fandinnana qaaraqanda maraseeqa booroosannai miqanda rafaaqafuaqa. Mi qaindana maree fuaqee qifaqa kai mi saqari qanda dinni dinni anaanuki aususaifaqa maree fuaqa. Tatufira qainda indooira saqarinnai kai aundura faqaana auquaqa. Qinee aaqanasaa ani uqafiqaa fanandee masee auquaqa.
Innee Yaaweena uiqaana maqa fiqu fiqu dapu rakiaaqa.
(Raf 38:9-20)
Innee amiqira sanda sufusee auquqaa qamunnanannoo uiqaana maqasaa ququsara foora auqu ititaaqa. Suani afu dinni ataaqeenni South mina kisaaqa 44 metres mariani. 10 Mi qamunnana dirifandinnana booroosannai dapu 20 auqusee mina kuradee fandinnana amaaqa miqi kai masee 20 auqusee siruaannai tafara foora mina amana kai auqusee auniri fandinna saqarina faqa minannai kai auquaqa. 11 Suani afu dinni ataaqeenni iandee kai iqa dinni ataaqeenni faqa miqi kai iaqa.
12 Suani keeqee mari qaannai dapu qusandanai 22 metres mariani. Mina dapu saqari 10 faqa mina amaaqa auqirafa faqa 10 kai mariani. 13 Kafaa suani oosana qaannai kooqi maru tinai faqa uruanai inoo marina amana kai 22 metres mariani. 14-15 Suani oosana qaannai East kooqi mariani. Mi kooqina dinni dinni diri fandinna qamunnafa 6.6 metres mariani. Mi kooqina dinni dinni qaarammoo dapu faqa mina amaaqa faqa dinni dinni qaarammoo kai mariani.
16 Kooqiki dirira qamunna 9 metres kisaaqa amiqira sipasipa asausi dirindaasianda faqa pannoonanda faqa faeenanda faqa marasee mi qamunnanasaa oosana oosana amiqira akara ruaqa. Mi qamunnana quqee fandinna saqarina qaara faqa qaara faqa 4 mariani. Mina rakiqee fandinnana qaara faqa qaara faqa ki mina amaaqa auquaqa. 17 Aiqama dapu fiqu fiqu qirafa siruaannai rafaaqa fuqaa saqarinasaa ootupanoo mariani. Minasaa qamunna diri fandinnana tafara maqi iranauqa siruaannai auquaqa. Mi saqarisa rakiqee fandinnana amaaqauqa booroosannai auquaqa. 18 Ququsa afuqai kisaaqa kamu 44 metres mariani. Mina qusa kamu 22 metres mariani. Ququsasaa dirira qamunna mina oorufirafa 2.2 metres maqasaaqari oorufuannoo. Mi qamunnana amiqira qamunna kaqikaa sandannai sufirafa afeeka mariani. Mina dapu oosanaki booroosannai amaaqa auqirafa maqaki mariani. 19 Uiqaana maqaki oosana oosana ainainira ainainauqa aiqama booroosannai auqirafauqa kai mariani. Uiqaana maqa ati mau apupuka arifandinna aikausa booroosannai kai auquaqa. Uiqaana maqa dapu rakiqarana qumaraanifee qimasee apupuka aqoosai faqa afuqai faqa arifandinafa aiqama booroosannai auqira apupuka kai mariani.
Qoomauqasaa rakisira saika.
(Wok Pris 24:1-4)
20 Moosee anee Isaraee maqannaasa qimanniminaqa oorifa saqari qaqamakinaa fadameena amiqirana kai minisaifana aiqama eendirana minannoo qooma qumbia. 21 Aaroonafa narí faiqi namu faqa qini Anutusa naaquqara uiqaana maqaki moodaanaki kira bukisa ititee maria qamunna naaquqara oosiranaki qoomauqa quqaaqa. Miqoo qini qifusaa eendi marinaqa qumbisaifanoo qamammareenoo iaqarana kai raquru amiani. Maa naamuaqira ufana Isaraee maqannaasa faqa misasaa ani arua kinausa faqa naaru naaru afaqaaqa.