33
Yaaweefa Isaraee maqannaasara Sinai aaqana aikunni maruna minnisee fuaqeera qimanniminau.
Yaaweefa maaqi qimasee Mooseena qimaminoo qinau. Anee faqa Isipa maqa maaqaindari nifiqee anianna fasiqa aanaaseesa faqa maa maqana quqasee qinee qima afeekaikammasee Abarahaamana faqa Isakeena faqa Yakooboona faqa misasaa ani aruaki kambiqainausa faqa nimiraree qiafanna maqanasaa fua. Qinee qeeqa angiroo aiqaananoo inni nifu uqi marinaqa fimarifaqa qinee Kannaa maqannaasa faqa Amoora maqannaasa faqa Heeta maqannaasa faqa Peerisa maqannaasa faqa Hifita maqannaasa faqa Yeebusa maqannaasa faqa naru nifaqaaqa ianaura. Innee ainoo faqaa maqasaa ainaina ummaqusaa fanoo reemindeemiri mari maqanasaa fifaranoo. Qinee qeeqa sia inni faqa fuanaura. Innee ramooramaa imariasa mariafaqa qinee inni faqa fidaqa aanai inni naruanoora.
Isaraee maqannaa Yaaweena mi ufana iriseeqa nifaaqa auqira ainaina aiqama raipaqu quqasee soofaara maridara foora mafiqau. Yaaweefa maa ainaina auqaaqeera qimannimufaqa miqiqau. Maaqi qimasee Yaaweefa Mooseena qimaminau. Innee kaaqa ramooramaa imariasa mariafanoo. Qinee inni faqa maqee fiqa inni kuridi nimaqaunaiqini. Doo maqee inneeqa nifaaqa auqirana raipaqu quqasee kaqi marifaqa qinee inni naqaafee mannimaqaannanara oonumafi irianaura. Miqi qimasoofaqa Sinai aaqana quqasee fidaqa Isaraee maqannaasa sia nári nifaaqa auqirana afisiqau.
Yaaweefa Mooseena faqa ufa qimaru uiqaana maqafa.
Isaraee maqannaasa nariqa uiqaana maaqauqa usakasoofanoo Mooseefa naaquqara uiqaana maaqa naambeeqai nianasaa usakanau. Usakasee mina auqureenoo Yaaweefa umee mari uiqaana maaqa fee qinau. Faiqí anaasee moo fannoo Yaaweena iriranara irianee qimasee mi maaqana kooqinni fimariqau. Mooseefa narí uiqaana maaqai fufaqa faiqí anaasee nári uiqaana maqa kooqikiaqa kikiqamafi qafee maru fanoo keeqanau. Mooseefa uiqaana maaqaki keeqafufanoo asuru qumureenoo mi kooqinaki marufanoo Yaaweefa minakiqari Mooseena faqa ufa qimarinau. 10 Asuru uiqaana maqa kooqiki qumu kasoo inoo marufaqa faiqí anaasee mina qafamasee ninuka tuqu naumoo amisee Yaaweena amooqi mariqau. 11 Yaaweefa Mooseena faqa narí oori narí oori qafaida ufa qimarinau, faíqi narí aqoondi faqa ufa qimarindee inau. Ufa taikaseenoo Mooseefa anirandee faiqí anaasee maru uiqaana maaqanai finau. Kumaaraa moo mina dadaaqi marufa Yoosuafa Nunnaana amaaku naaquqara uiqaana maaqaki kaqi marinau.
Yaaweefa narí faiqí anaasee faqa marianauree qimasee qima afeekaikinau.
12 Mooseefa Yaaweena qimaminoo qinau. Oo Yaawee kuqaa anee qiniara maa fasiqa anaaseesa indaarunnikamma nimaqainaqa mi maqanasaa fuaqee qinau. Anee sia qini faqa fidanoo qini dadaaqianinna fasiqanara qimaqimiananoo. Anee qiniara amiqimmasee iridana qiniara asasidaqee qiananoo. 13 Anee kuqaa qiniara miqidana anee qimiriannana qimaqiminaqa qinee ani ainainiranaki maridqa maqee maqee ani asasamma amaqaanaura. Anee maanara faqa iria, maa maqannaasa ani faiqí anaasee anee utaaqama qaanausa maridaqa.
14 Yaaweefa mina iriseenoo Mooseena qimaminau. Qinee ani faqa fidaqa adooarana inni nimianaura.
15 Mooseefa iriseenoo Yaaweena qimaminoo qinau. Anee sia maasa faqa finana sia maasa maaqooqari diqiqaa. 16 Anee sia maasa faqa finaqa naqaafee masee akaqausa anee qiniara faqa aneenna faiqí aanaaseera faqa rimariannanara irifaranoo fee. Anee maasaki marinaqa maa maqa maaqana kinaasakiqari naaduma moo kirausa marianaura.
17 Yaaweefa Mooseena mi ufana iriseenoo qimaminau. Doo anee qianandee kaimmianaura. Qinee amiqimmasee aniara irimarunnanara faqa aniara asasi marunnanara faqa miqianaura.
18 Mooseefa mi ufana iriseenoo kaifaa Yaaweena iramirinoo qinau. Amanee aneenna oori daroo daraa irana uqaqifiqasainaqa qafaanauree qufanoo Yaaweefa qinau.
19 Amana qinee qeeqa amiqira areenarana quqasaananoo ani aiaaqaree afunni fuannoo. Qinee ani afusaa qeeqa naaquqara duquara koorooianaura. Qinee Yaaweesa qeeqa nifauarana faqa qeeqa qimudaoo qirana faqa qinee utaaqama qaunausa nimianaura. 20 Moosee anee qini doori sia qafeenaranoo moo fannoo qini qiqafainafa sia amana kaqi mariannoo kuquannoo. 21 Moosee anee qini daakaarinni oonisaa kikiqina maria. 22 Qini doori areenarafa finaqa qinee ani ooni afoo iranaki quqaseeqa qeeqa qisauku anisaa ititaseeqa fiqaramafiqa qisauku maraanaura. 23 Qinee qisauku mara maraanana anee qini itaufaka kai qiqafa. Sia doori qiqafeennaranoo.