34
Mooseefa kafaa inaaqianna sandufa maranau.
(Lo 10:1-5)
Yaaweefa Mooseena qimaminoo qinau. Moosee anee maa aaqannasaaqari ooquree ooni ausiqara ateekasee maree urua. Anee indaaruqaa qanda amana kai ateekasee maree urua. Murusainaqa indaaru rukamunnanasaa akara ruafannufana kafaa akara ruanaura. Anee maqee deedaqamaqai marinana duna kananaana eendai mara maree Sinai aaqanasaa ururee qini paquria. Faiqí moo fannoo sia ani faqa uruannoo. Sia uqanna moo fannoo aaqanai fee aaqana aaqa fee mariani. Sia misa burimakau sipsipa faqa aaqana aikunni andanda naaqa.
Mooseefa iriseenoo ooni ausirirana qaara qanda ateekamaree kananaana Yaaweefa qimamundee inoo Sinai aaqanai oorufinau. Yaaweefa asurukina qumureenoo Mooseena faqa kikiqa mafinoo narí auquara koorooinoo qinee Yaaweesee qinau. Yaaweefa Mooseena oorinni fiqaree oonuree maaqi qimasee firaaqoo qinau. Qinee Yaaweesa maridaqa. Qinee qimuqusirana faqa qimudaoo qirana faqa umbiqarausa maridaqa. Qinee sia kai kaqi aanooqunausa maridaqa, qinee kaaqa faiqí anaaseera qimuqusi marunausa mardaqa, qinee ooqai marunnaqoo kai marunausa maridaqa. Qinee qeeqa qima afeekaikira ufa kasooaqee nukudara foora kambiqainausara qima qaafanna ufana kaqi kai iridqa, numoo faqa manda oosana akiiqara faqa minninisaanaura. Qinee numoo auqainna fasiqa aanaaseesa faiqi namu faqa mina anaiqi mara faqa mina asaifaqausa faqa afaqnausa faqa sia sia naruanaura, naruanaura.
Mooseefa mi ufausa iriseenoo kai kaqi maqasaa oorindari mapamufufanoo Yaaweena amooqinau. Amooqidanoo maaqi qimasee Yaaweena qimaminau. Yaawee anee kuqaa uqanna qiniara asasidana qinee aniara maasa faqa fuanneera iraidaqa. Maa fasiqa anaaseesa ramooramaa idaqa anee maasa numoo akiiqara minniqiseenana maasara aneenna faiqí anaasee fee qia.
Anutufa faiqí anaasee faqa kafaa moodaanaki kinau.
(Raf 23:14-19; Lo 7:1-5; 16:1-17)
10 Yaaweefa Mooseena qimaminoo qinau. Maqee qinee Isaraee maqannaasa faqa moodaanakikira ufa qidaqa. Qinee misa nifusaa firaa ainainauqa sia maa maqanasaa moo atinai faqa moo maqannaa qambaana faqa auqaafanna ainainausa auqaanaura. Aiqama faiqí anaasee qinee Yaaweesa firaa ainaina auqaanaqa qafaifanoo naaquqaannoo. Inni dadaaqianifeera miqianaura. 11 Qinee maqee qimannimianna sandufana amiqimasee irisee mimau fuaqa. Qinee Amoora maqannaa faqa Kannaana maqannaa faqa Heeta maqannaa faqa Peerisa maqannaa faqa Hifita maqannaa faqa Yeebusa maqannaa faqa inni noorinni fidaqa misa nifaqasaana fifaranoo. 12 Innee fuka maqasaa oonuree sia mi maqannaasa faqa kaqikaa ainaina ree firaa ainaina ree sia misa faqa moodaanaki kira ufa qiaqa. Misa ufaanara foora fufusaifaqa innee minaki arifoora, minara qeerairiaqa. 13 Misa tatufirana suqee maria qaidarana misa ooni ateekarana rakiaaqee maasa naaquqara anutunee qimariana innee mina rukamu aquaqa misa saqari ateeka rakiqasee maasa anaasee anutufa Aseeraafee qimariana minauqa faqa ateekaateekamma aqusaaqa. 14 Innee sia moo unna anutunara innaaru qiaqa. Qinee Yaaweesa unna anutufa qini qimaaqa maqaranara rairai qimarunausa maridaqa.
15 Innee fuka maqasaa oonuree sia uqanna misa faqa moo ainainara moodaanaki kira ufa qiaqa. Misa nariqa unna anutuna innaaru qidaqa tatufirana suqami mariana inniara naaqee qifaqa nee foora. 16 Inni faiqi namu mi anaamuru anaaseesa maraseeqa qini minnisee moo unna qira anutusara innaaru qifoora. Mi oosanafa qini qifusaa dapi nua aanaaseesara foora maridaqa.
17 Innee sia moo ainaina tasirisiri masee unna anutuna amana auqusee minara innaaru qiaqa.
18 Ooqai innee Abiba quqoonasaa Isipa maqasaaqari anusa mariafanoo. Minara Abiba quqoona anirainaqa maqee maqee innee sia yis mari feemuna oomaqa sakasee maqee maqee naaqa. Dinni qisauku taikasee dinni oonu qaara marasee 7 faasaana mi oomaqana sakasee naaqa. Isipa maqasaaqari anu quqoonafa marinara miqiaqa. 19 Aiqama ainaina ooqasaa aanaaqi qinindi maridanoo. Innikina ooqasaa akoonaiqi maqainafa faqa aiqama maaqeena aandauqa ooqasaa akoona maqainafa faqa qinindi kai mariannoo. 20 Innee inni doonki aanaaqi ooqasaa maqarafa kaqi marianifee qimasee sipsipa aanaaqi mina amaaqa maqasee tatufirana suqa qimiaqa. Innee sia miqiqa mina anuka kuridiaqa. Innee aiqama inneeqa ooqa faiqiuqa feefauru masaifaqa kafaa inniqaindi kiaqa. Sia moo fannoo tatufirana suqara ainaina sia uqirafa qini Yaaweesa qifusaa aniannoo.
21 Dinni taikasee dinni ani moodaa marasee 6 faasaanasaa inni ainainira faasaana maridanoo. Dinni ani qaara marasee 7 faasaanasaa sia ainainiaqa. Umaqira aukuanee aiqira aukuanee anirainaqa sia mi faasaanna ainainiaqa, idooaaqa.
22 Innee unakirana oosana arasee miqoo afiana nara oomaqa suqaaqa. Innee asumu aiqu quqara oomaqa faqa sakasee naidaqa mina auqu reeqa asumu aiqu quqara oomaqa fee qiaqa. 23 Moodaa aukuanaki qaarammoo kari aiqama Isaraee maqannaasa moodaaqoo suqufi qini Yaaweesa Isaraee maqannaasa Anutusa qimooqiaqa. 24 Qinee aanaamuru innee finnatinai nifaqaseeqa misa maqa maaqa inni nimisee inni mi maqa maaqana firaanaikamma nisaanaqa innee aiqama aukuana qaaramoo kari moodaaqoo suqufi inneeqa Anutusa qini Yaaweesa qifusaa marifanoo sia moo aanaamuru aniree inni maqa maaqa mareefaranoo.
25 Innee aandau arusee tatufirana suqa qimiraree qimasee sia innooqeemari pauraqana namufaqa feemu suqaaqa. Ainnaaqarara oomaqaki arusainna aandauna ataraasa fannoo sia akaqafa kaqi marinanoo faiqee iaqaani.
26 Aiqama aukuana indaaruqaa narana afiana nararee qinnana Yaaweena naree maree munu amiaqa. Innee sia mimmi fee sipsipafee arusee narí anoona naamma anoonannai suqaaqa.
27 Yaaweefa mi ufanara Mooseena qimaminoo qinau. Anee aiqama maa ufausa akara rua. Maa ufausa qinee ani faqa Isaraee maqannaasa faqa moodaanaki qima afeekai kamma qaunna ufana oosana maridanoo. 28 Miqi qimasoofanoo Mooseefa aaqanasaa Yaaweena faqa kisaaqasaa marinau. Qaara fasiqa niku nisauku taikasee 40 faasaana faqa eendaki faqa nammari faqa narana faqa sia neemarinau. Yaaweena moodaanaki kira sanda ufa ooni qarasaa akara rinau.
Mooseefa Sinai aaqanaindari quminau.
29 Mooseefa Sinai aaqanaindari Yaaweena sanda ufa akara rira ooniqara uqirafa quminau. Mifa Yaaweena faqa ufa qiqiunara mina oori afiri daroo daraa imarufanoo narí sia minara irinau. 30 Aaroonafa Isaraee maqannaasa faqa Mooseena oori afiri daroo daraa imaruna qafamaseeqa rufiaida nianasaa mariqau. 31 Mooseefa misa nindafamaseenoo Aaroona faqa faiqí firaasa faqa naarama quqasoofaqa aiqama aniroofanoo ufa qima niminau. 32 Adeedi aniroofanoo Yaaweefa Sinai aaqanasaa aiqama sandufa Mooseena qimamu ufana qimanniminau.
33 Mooseefa qimannimi taikaseenoo karoo karoonaikira qamunna qumaree oorisaa rafaaqafinau. Mina oori qafee rufieefoora miqinau. 34 Mooseefa aqoosai kaqikaa uiqaana maqaki keeqafinoo qamunna uturuquseenoo Yaaweena faqa ufa qimarinau. Qimaseenoo madaanai raudamafinoo faiqí anaasee Yaaweefa qimamu ufana qima niminau. 35 Qima nimi marufaqa misa mina oori qafoofanoo daroo daraa ufanoo Mooseefa narí oorisaa qamunannai ititaseenoo qima nimi taikaseenoo quandaki Yaaweena faqa ufa qiraree qimasee uiqaana maaqaki keeqafinoo kaifaa qamunna uturuqinau.