37
Innee moodaanaki kira ufa mari bookisana auquaqa.
(Raf 25:10-22)
Beesareerafa narí dadaaqi marusa faqa akasia saqari marasee minannai moodaanaki kira bookisa auqiqau. Mina kisaaqa 110 centimetres auqiqau. Mina qusandanai faqa mina kuradarafa faqa amana amana kai 66 centimetres amana auqiqau. Misa amiqira koora marasee turimmasoofanoo ausirumafufaqa minannai kai bookisa adisaa faqa aundurai faqa ititaqau. Mi bookisana afaimau koorannai amatookika masee rafaaqafiqau. Misa koorannai qaindusi fandinnana amaaqa qaara faqa qaara faqa 4 auqusee aiqama aikusaa quqaqau. Dinni aikusaa qaara qanda dinni aikusaa qaara qanda quqaqau. Misa akasia saqari qaindusi fandinna qanda koora turimmandee ausiruma qumaree minannai kukuqiqau. Kukuqammaseeqa dinni dinni amaaqa auquqoonaki ausiqau.
Bookisa afu faqa koorannai kai auqiqau. Mina kisaaqa 110 centimetres amana marinau, mina qusa 66 centimetres amana marinau. Misa koora turimaseenoo bookisa afu auquseeqa minannai kai dinni dinni qangiroo qaaraqanda nimana auqiqau. Afu dinni atinni moo qangiroo amana auqusee dinni moo qangiroo amana auqiqau. Afu faqa mi qangiroo qanda nimana faqa moodaa koorannai kai auqiqau. Mi qangiroo qanda bookisa afusaa quqasoofaqa noori narí qafee narí qafee iqa mariqau. Miqanda niqoosa uqeerasoofanoo bookisa afusaa ititanoo marinau.
Misa aiku faqaa teeboora auqusee Yaaweena amiraree qu feemuna miqoo quqaqau.
(Raf 25:23-30)
10 Beesareerafa akasia saqarinnoo teeboora auqinau. Mina kisaaqa 88 centimetres marinau. Mina qusa 44 centimetres marinau. Mina kuradarafa 66 centimetres marinau. 11 Mifa amiqira koora marasee turimmasoofanoo ausiruma fufanoo minannai teeboora rafaaqa fusee kafaa moonnai teeboora atiqara fiqu fiqumma rafaaqa finau. 12 Mifa teeboora atiqara fiqu fiqumma 8 centimetres amana ititasee mina afaimau koorannai rafaaqa fiqau. 13 Mifa koorannai qaindusifandinnana amaaqa 4 auqusee teeboora aiqama aiku namusaa quqanau. 14 Teeboora afai ameemaanandanai qaindusirana amaaqa auqinau. Mifa mi anaanusa afai ameemaanai ququseenoo atukaranau. Atukarasainaqa aindusira saqari minaki ausuaqeera atukuranau. 15 Mifa akasia saqari qaindusifandinna qanda koorannai kukuqinau. 16 Mifa amiqira koorannai kai teeboorasaa quqeefandinna pirita kaafausa faqa kisaaqa kaafauqa faqa Yaaweena amifandinna uainna adiara pirita uqnaurirana faqa auqiqau.
Misa qooma qumbifandinna aikana auqiqau.
(Raf 25:31-40)
17 Misa qooma qumbira aika amiqira koorannai auqiqau. Misa koora turiiseeqa minannai kai qooma qumbira aika oosana faqa adaka faqa asaanauqa faqa auqiqau. Mi asaanausa saa mi kooranannai kai taatuqee aqama afufeenaari marindee maseeqa kaafara foora afisu amaqaqau. 18 Mi qooma aikausa qisauku dinni taikasee dinni ani moodaa marasee 6 marinau. Dinni qaaramoo dinni qaaramoo marinau. 19 Aiqama mi asaana namuna atimau koorannai taatuqee aqama afufeenaari marindee masee afaaqa auqiqau. Mi afufeenaarirafa teeqnoorina aqamara foora marufaqa mi asaana namuna saa auqiqau. 20 Mina adaka saa qaara faqa qaara faqa 4 saa taatuqee aqama teeqnoorina aqamara foora auqiqau. 21 Moodaa aqama indaaruqaa asaana qara ameemaanai marinau, kafaa mina murufi asaana qara ameemaanai moo aqama marinau. Kafaa mina murufi asaana qara ameemaanai moo marinau. 22 Amiqira koora turiiseeqa minannai kai qooma oosana faqa asaanauqa faqa afufeenaarirana faqa auqiqau.
23 Misa amiqira koorannai qoomauqa dinni taikasee dinni ani qaara marasee 7 qooma auquseeqa mi asaanausa atimau quqaqau. Mina ufaqaa faqa danda afaqee mariana faqa auqiqau. 24 Qooma quqara aika amiqira koorannai 34 kilogram umaara amana kai marasee auqiqau.
Amiqira undimari munana suqara qainda auqiqau.
(Raf 30:1-5)
25 Misa akasia saqari marasee amiqira afundi mari ida munana areefandinna aidarana auqiqau. Mi aidarafa dinni dinni amana kai marinau. Mina kisaaqandanai 45 centimetres marinau. Mina qusandanai miqi kai inoo 45 centimetres marinau. Maqasaa qari ooru firafa 90 centimetres marinau. Mina qara qaara faqa qaara faqa ati moodaa saqarinnai kai burimakau aanaira foora auqiqau. 26 Mina afu faqa aanai fooqaana faqa ataaqee qara faqa amiqira koorannai kai rafaaqafusee koorannai mina fiqu fiqumma auqiqau. 27 Koorannai qaaraqanda anaanu auqusee dinni moo dinni moo quqasoofanoo qaindusifandina saqarina atukaramma qumaranau. 28 Mi qaindusira saqari qanda akasia saqarinnai auqusee koorannai rafaaqafiqau. 29 Misa naaquqara fadameenna Yaaweenaindi fee qimasee nikiiqa amoondunna adiee fandinnana auqiqau. Idaki quqasaafanoo adiafaa ira undimari pauraqara amiqira undimari fadameennara foora auqiqau.