38
Misa fadameena faqa pauraqa faqa amiqira ida muna undianifeera auqiqau.
(Raf 27:1-8)
Beesareerafa akasia saqari marasee minannai tatufirana suqara qainda auqinau. Mina kisaaqandanai faqa qusandanai faqa amana amanakai 2.2 metres marinau. Maqa saaqari kuradarafa qaara faqa qaara faqa 4 amana 1.3 metres marinau. Mina qaara faqa qaara faqa 4 atisaa aanaira foora auquqoofanoo marinau. Tatufira qainda moodaa saqari fannoo kai atimau faqa qambaanai faqa aanai faqa moodaa saqarinnai kai auquqoofanoo marinau. Mi aiqama ainainausa booroosannai rafaaqa finau. Mi tatufirana suqee maria qaindanasaa suqee maria ainainausa booroosannai kai auqinau. Danda afaqara futufitauqa faqa savoorauqa faqa uqnaurira piritauqa faqa tafa fooqaa irana ati saaee irana faqa ida qauni afaqee maria futufitausa faqa aiqama booroosannai kai auqinau. Mifa fukaasaana booroosannai auquseenoo tatufira bookisa aundurai kasaaqai ooqeeqasee qambaanai quqanau. Tatufira qainda atiqara anaanu qaara faqa qaara faqa 4 auquseeqa bookisa atiuqasaa rumbaqau. Misa aindusi fandinna saqari qanda upeekaaqeera rumbaqau. Mifa akasia saqari tatufira qainda aindusifandinnana qaaraqanda maraseenoo booroosannai miqanda rafaaqafinau. Mifa akasia saqari marasee anaanu auquqoonaki ausinau. Tatufira qainda indooira saqarinnai kai aundura faqaana auqinau.
Firaa pirita nammari auqee fandinnana auqinau.
(Raf 30:18)
Uiqaana maqa kooqiki dadaaqi maru aanaaseesa nariqa booroosannai auquqoo tanukana Beesareerana amufanoo minannai nammari auqara difaanina faqa mina oosana faqa auqinau.
Yaaweena uiqaana maqa dapu auqu fiqu fiqu iqau.
(Raf 27:9-19)
Amiqira sanda sufusee auquqaa qamunnanannoo uiqaana maqasaa ququsara foora auqu ititanau. Suani afu dinni ataaqeenni (south) mina kisaaqa fannoo 44 metres marinau. 10 Mi qamunnana dirifandinnana booroosannai dapu 20 auqusee mina kuradeefandinnana amaaqa miqi kai masee 20 auquseeqa siruaannai tafara foora mina amana kai auqusee aunirifandinna saqarina faqa minannai kai auqiqau. 11 Suani afu dinni ataaqeenni undee kai iqa dinni ataaqeenni faqa miqi kai miqau.
12 Suani keeqee maru qaannai dapu qusandanai mina kisaaqa 22 metres marinau. Mina dapu saqari 10 faqa mina amaaqa auqirafa faqa 10 kai marinau. Qamunna dirifandinnana tafarafoo iranauqa faqa aunirifandinna saqarisa faqa siruaannnai kai auqiqau. 13 Suani oosana qaannai kooqi marutinai aqa uruanai inoo maruna amana kai 22 metres marinau. 14-15 Mi kooqina dinni dinni dirifandinna qamunnafa 6.6 metres marinau. Mi kooqina dinni dinni qaaramoo dapu faqa mina amaaqa faqa dinni dinni qaaramoo faqa mina amaaqa faqa marinau. 16 Aiqama qamunna dapusaa dirinoo marufa amiqira qamunna kai auqirafa marinau. 17 Aiqama dapu fiqu fiqu irafa siruaannai rafaaqa fuqaa saqarinasaa ootupanoo marinau. Minasaa qamunna dirifandinnana tafara maqi iranauqa siruaannai kai auqiqau. Mina dapu atimau faqa siruaannai kai rafaaqa fiqau. Mi saqarisa rakiqeefandinnana amaaqauqa booroosannai auqiqau.
18 Kooqisaa ititara qamunna amiqirafa marinau. Misa sipsipa asausi dirindaasi akirana faqa pannoona akirana faqa faeena akiranannai faqa sufusee mi qamunnana auqiqau. Auquseeqa amiqira sandannai oosana oosana ainaina amana auqiqau. Mi qamunnana kisaaqa fannoo 9 metres marinau. Mina qusa fannoo 2.2 metres marinau. Mi kooqina qamunna dapu rakiqarana amana kai marinau. 19 Misa mi qamunnana dapu saqari qaara faqa qaara faqa kooqiki rakiqaranasaa diriqau. Mi dapusa oosanaki booroosannai amaaqa auqusee minaki rakiaqau. Mi dapusa ati rafaaqafirana faqa auni rumaqaa saqarisaa faqa tafara foora iranauqa faqa siruaannai kai auqiqau. 20 Uiqaana maqa atimau apupuka arifandinna aikausa booroosannai kai auqiqau. Uiqaana maqa dapu rakiqarana qumaraanifee qimasee apupuka aqoosai faqa afuqai faqa aruqaafa aiqama booroosannai auqira apupuka kai marinau.
Misa koora faqa siruaa faqa booroosa faqa marasee Yaaweena uiqaana maqaki minannai ainaini mariqau.
21 Yaaweena uiqaana maqaki qaara oonisaa qisaukuqara 10 sanda ufa akara rirafa marinau. Mi maqanaki ainaini maruna koora faqa siruaa faqa booroosa faqa marinau. Aanaiqikirana Aaroona amaaku Itamarafa Reefina aiku asauku qimannimi marufaqa misa mi koora ainainausa asaana rumasee akara rimariqau. 22 Beesareerafa Urina amaaku Hurana anaiqi Yudana ati marufa mifa aiqama ainaina Yaaweefa Mooseena qimamundee kai masee auqinau. 23 Mina dadaaqi marufa Ooqooriabafa marinau. Mifa Aasamakana amaaku Dannana ati marinau. Mifa oonisaa oosana oosana ainaina amana auqi marufa marinau. Mifa sipsipa asausi dirindaasi akiranannai faqa pannoona akiranannai faqa faeena akiranannai faqa amiqira sanda sufusee amiqira qamunna auqimarufa marinau. Kafaa mifa oosana oosana ainaina amana auqirana akoofasa marinau. 24 Aiqama koorauqa naaquqara uiqaana maqa usakarara Yaaweena amidee qufa mina ummaara uiqaana maqakinaa ainainauqa amana masee qafee maru sikeerana amana 998 kilogram maree aniqau.
25-26 Aiqama fasiqauqa 20 aukuana faqaasa nuqu marasoofaqa misa nambaqa 603, 550 fasiqauqa takisa munnimma aqi mariqau. Mi takisana aqusoofaqa mi siruaana qumaree uiqaana maqa sikeerasaa diriseeqa qafoofanoo 3,430 kilograms marinau. 27 Maaqa atuna oosana amaaqa auqirafa 100 marinau. Mi siruaana moodaanaki asaana rumasoofanoo 3,400 kilograms marinau. Naaquqara uiqaana maaqaki qamunna diri maru saqarisa rakiqarana amaaqa faqa maaqa atuna rakiqarana amaaqa aiqama moodaa moodaa 34 kilograms kai marinau. 28 Miqimmaseeqa akaqa siruaa 30 kilograms amana kaqi marunannoo aunirira saqari faqa atuna rakiqarana ati mau faqa qamunna dirirana tafara maqi irana faqa auqiqau.
29 Yaaweena amu booroosana umaara fannoo 2,425 kilograms marinau. 30 Mi booroosanannai Yaaweena uiqaana maqa kooqiki saqari rakiqarana amaaqauqa auqiqau. Aandau tatufira qainda faqa mina fukaa asaana faqa minaki suqee maru ainainausa faqa minannai kai auqinau. 31 Dapu saqari rakiqarana amaaqauqa faqa kooqi saqari rakiqarana amaaqauqa faqa uiqaana maaqa apupukauqa faqa dapu fiqu fiqu irana apupukauqa faqa aiqama mi booroosanannai kai auqiqau.