39
Aanaiqi kirausa qamunna auqiqau.
(Raf 28:1-14)
Misa sipsipa asausi dirindaasi akirana faqa pannoona akirana faqa faeena akirana faqa marasee aanaiqikirausa naaquqara oosiranaki ainainiaqeera amiqira qamunna auqiqau. Aaroona aanaiqikira qamunna faqa Yaaweefa Mooseena qimamundee masee auqiqau.
Misa sipsipa asausi dirindaasi akirana faqa pannoona akirana faqa faeena akirana faqa koora sanda faqa sufuseeqa eefooda qamunna auqiqau. Misa koora turiisoofanoo adamanaika mafufaqa tiritandara foora aukiiseeqa sipsipa asausi dirindaasi akirana faqa pannoona akirana faqa faeena akirana namu faqa sufuseeqa amiqira qamunna auqiqau. Eefooda qamunna anaanu qaaraqanda fannoo aururusaa aakandianinnana auqusee eefooda qamunnasaa dinni dinni rumbaqau. Mina ooiqanda ianinnana amiqira qamunnannai eefooda qamunna auqundee kai masee auqiqau. Mifa eefooda qamunnasaa akunirafa marinau. Yaaweefa Mooseena qimamundee kai iqau.
Eefooda anaanusaa akumaaqa ooni qaaraqanda pupu ooni marasee dinni aanaanusaa moo dinni aanaanusaa moo quqasee Yakooboona faiqi namu qisaukuqara taikasee qikunni ooqu qaara marasee nuqu mi ooni qandasaa akara riqau. Miqimmasee aururusaa eefooda qammunna aakandammasoofanoo Yakooboona faiqi namu qisaukuqara taikasee qikunni ooqu qaara marasee 12 Isaraee maqannaasa kikiqa usinoo marinau.
Nimuqusasaa rumbara qamunna auqiqau.
(Raf 28:15-30)
Eefooda qamunna auqu ainainausannoo kai amuqusasaa rumbara qamunna auquseeqa moodaa karira akara kai riqau. Mi qamunnana tukaandasoofanoo aiqama ati amana amana kai 22 centimetres marinau. 10 Misa ooni amiqirana firaa feefauru aqimariana kai marasee qaara faqa qaara faqaki mi qamunnanasaa padiqau. Indaaruqaa padiranaki moo ooni auqu rubi faqa moo ooni toopasa faqa moo ooni ganeeta faqa minamuna padiqau. 11 Mina aanaaqianna padiranaki moo ooni auqu eemeerara faqa moo ooni auqu safairee faqa moo ooni auqu daimanna faqa minamunannai padiqau. 12 Miqanda muqufi padiranaki moo ooni auqu teerakoisa faqa moo ooni auqu agatee faqa moo ooni auqu ameetisa faqa minamunannai padiqau. 13 Inaaqiana atimau padiranaki moo ooni auqu beerira faqa moo ooni auqu kanirianna faqa moo ooni auqu yasapaa faqa minamunannai padiqau. Mi oonisa koorandannai amuqusasaa maru qamunnanasaa isooqa araqau. 14 Mi oonisa moodaa moodaa ooni fannoo Yakooboona faiqi namu qisaukuqara taikasee qikunni ooqu qaara marasee 12 Isaraee maqannaasa kikiqa usinoo marinau.
15 Misa nimuqusasaa rumbarana aanaanu amiqira koorannai auqira sandannai seenandara foora auquseeqa moodaanaki quqasee afundasee dinni dinni ati saa qusiqau. 16 Koorannai anaanu qaara qanda auqusee amuqusasaa rufuaninna qamunnana mirinni atisaa qara qusiqau. 17 Qaaraqanda seenanda koorannoo afundaranannai mi anaanu qandaki qusiqau. 18 Mi sandana ati qarannai aururusaa koorandannai ooni isooqa aruqaanaki ootupaaqa. Miqimmasoofanoo aururusaa eefooda qamunnasaa rumbanau. 19 Kafaa nimuqusasaa rufimariana anaanu qaara qanda koorannai auqusee aunduraindari atisaa mi anaanuna rumbasoofanoo eefooda qamunna mammaaqai marinau. 20 Kafaa qaaraqanda aanaanu koorannai auqusee afunni qumu maru eefooda qamunnanasaa aqaasanai amiqira qamunnannai sufirana ooiqandi maruna aakaariqara rumbaqau. 21 Nimuqusasaa diri maria qamunnanasaa anaanuki dirindaasiandannai sufira sanda usuaki eefooda qamunnasaa qaraa anaanuki ususee rumbaqau. Miqimmasoofanoo amuqusasaa ititara qamunna sia kasi kasinau. Yaaweefa Mooseena qimamundee kai iqau.
Innee akaqa qamunna aanaiqi kirausaindi auquaqa.
(Raf 28:31-43)
22 Misa eefooda qamunna meeaqoo qaraana auqirara dirindaasi akira sipsipa asausinnai kai qamunna kisaaqa auqiqau. 23 Misa anuka amaaqa auqiqau. Qamunna raqandaammasee akunusoofanoo anuka upeekoofanoo sia anaqinau. 24-26 Mina ati mau raqandaammasee akunuseeqa saqari aqama faqa kaqikaa biru koorannai auqirana faqa mina atimau qusiqau. Dirindaasi akira sipsipa asausi faqa pannoona akiranannai faqa faeena akiranannai mi saqari aqamana amana auqiqau. Auquseeqa mi saqari aqamana aaqa koorannai auqira biru faqa qamunna atimau moo mafi quqee moo mafi quqee iqau.
27-29 Misa sipsipa asusi dirindaasi akirana faqa pannoona akirana faqa faeena akirana faqa tirita uqanna namu faqa sufusee Aaroona narí faiqinamu siutauqa faqa Aaroona uriqarara qata faqa mina faiqinamu kaqikaa qatauqa faqa auqiqau. Auqusee ooiqanda ianinnana minannai kai auquseeqa oosana oosana akarannoo afaaqa auqiqau. Miqimmaseeqa misa tarausisa tirita uqannannai auqiqau. Yaaweefa Mooseena qimamundee kai iqa aiqama ainaina auqiqau.
30 Misa amiqira koorannai niqinaaqa rumbeemaru doodapaaninara foora auqusee minasaa Anutunaindi fee qimasee akara riqau. 31 Misa doodapaani dirindaasiandannai auqirana marasee qatasaa quqasee akuniqau. Yaaweefa Mooseena qimamundee kai iqau.
Doo aiqama saika taikanau.
(Raf 35:10-19)
32 Miqimasee Yaaweena uiqaana maqa taikaqau. Isaraeena aiku asauku Yaaweefa Mooseena qimamundee kai aiqama ainaina iqau. 33 Misa uiqaana maqa faqa mina rafaaqa fimaria qamunnana faqa mina anaanu faqa mi maqana usakara atunauqa faqa aunirira saqari faqa oosuki faqa kooqiki faqa rakiqee fandinna saqarisa faqa saqari maqaki rakiqarana amaaqa auqirana faqa maree Mooseefa marunnai munu quqaqau. 34 Sipsipa akoona apata faeena akirana minannai uiqaana maaqasaa akirana faqa ooruku nammarikinaa aandau apata uiqaana maqasaa akirana faqa kaaqa naaquqara oosiranaki ititara qamunna faqa maree munu quqaqau. 35 Misa moodaaniki kira bookisa qaara ooni minaki maruna faqa mina afu faqa mina qaindusira saqari qara faqa maree munu Mooseefa unnai quqaqau 36 Misa aiku faqaa qainda faqa minasaa mari ainainausa faqa Anutuna afusaa quqara feemu faqa maree munu quqaqau. 37 Misa amiqira koorannai auqira qooma saqari faqa mina qoomauqa faqa mina oosana oosana ainainauqa faqa mi qoomausa fadameena faqa maree munu quqaqau. 38 Koorannai auqira aidara faqa Yaaweenaindi fee qimasee utaaqama amaqasee adia nimaqee maria fadameenna faqa afundi mari pauraqana faqa uiqaana maqaki kooqi ititara qamunna faqa maree munu quqaqau. 39 Booroosannai auqira aidara faqa mina fukaa asaana booroosannai auqirana faqa mina qaindusira saqari qara faqa mina oosana oosana ainaina faqa nammari adiee maria difaanina faqa mina oosana faqa maree muna Mooseefa unnai quqaqau. 40 Dapu qamunna faqa dapu faqa dapu oosana amaaqa auqirana faqa dapu kooqi qamunna faqa dapu sanda faqa apupuka faqa aiqama ainaina naaquqara uiqaana maaqa aundurai auqee maria ainainausa faqa maree munu Mooseena uqafiqaqau. 41 Minauqa munu uqafiqaseeqa Aaroona naaquqara qamunna faqa narí faiqi namundi faqa naaquqara maqaki ainainidaqa afisifandinna qamunnana amiqirana munu Mooseena uqafiqaqau.
42 Isaree maqannaasa Yaaweefa Mooseena qimamundee kai masee aiqama ainaina auqaqau. 43 Mooseefa aiqama ainaina aiququ masee qafamaseenoo Yaaweena irirana mau kai auqeeaafoo qimaseenoo amiqi amiqimma nimaqanau.